Popis projektu

Predmetom projektu je spriechodnenie bariéry vo vodnom toku Cirocha prostredníctvom stavebno-technického riešenia výstavby rybovodu na jestvujúcom štrkovom výpuste hate na rieke Cirocha v rkm 26,800 (ID 593). Hlavným cielom rybovodu je zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity vodného toku Cirocha v záujmovom území za účelom vytvorenia podmienok pre protiporúdovú migráciu rýb. Navrhnuté parametre rybovodu umožnia prechod všetkým druhom a jednicom rýb, resp. umožní ich návrat na ich pôvodné stanovištia v čase ich neresenia alebo na presídlenia do vyšších úsekov rieky s vhodnejšími podmienkami z hľadiska čistoty vôd. Vybudovaním rybovodu sa spriechodní migračná bariéra na toku s významným prínosom z hľadiska ochrany prírody, rybárstva a udržateľného rozvoja pri využívaní vodných tokov.
Miesto realizácie stavby: Prešovský kraj, okres Snina, obec: Snina, k.ú. Snina. Stavenisko stavby, t.j. jestvujúci štrkový výpust hate na ľavej strane toku Cirocha v rkm 26,800 sa nachádza v extraviláne mesta Snina. Poloha staveniska je daná korytom toku Cirocha.

Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti bude počas výstavby zabezpečení biologický dozor v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.

Merateľné ukazovatele: spojitý úsek na vodnom toku Cirocha v rámci VÚ SKB0149 bez migračných bariér v celkovej dĺžke 8,981 km ( úsek od stupňa Snina ID 594 v rkm 26,119 – stupeň Stakčín ID 592 v rkm 35,100) resp. v celkovej dĺžke 35,100 km (úsek ústie – stupeň Stakčín ID 592 v rkm 35,100) za predpokladu súčasného spriechodnenia všetkých troch stupňov v Snine situovaných pod predmetnou haťou (ID 596 v rkm 24,84, ID 595 v rkm 25,801, ID 594 v rkm 26,119) v zmysle súčasne platného Vodného plánu Slovenska.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Snina
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
479,096 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
255Z72100001 - Zabezpečenie priechodnos…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.