Popis projektu

Predmetom projektu je vypracovanie a dodanie zámeru navrhovanej činnosti pre stavbu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „“) a vykonanie súvisiacej inžinierskej činnosti pre dielo .

Predkladaný projekt nadväzuje na publikovanú Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce“, ktorý má byť predmetom realizácie v úseku medzi ŽST Prievidza – ŽST Jelšovce, jednokoľajnej, neelektrifikovanej železničnej trate č. 122C (označenie podľa TTP), ktorá podľa zoznamu Ministerstva dopravy a výstavby SR patrí medzi hlavné trate. Riešený úsek má dĺžku 66,6 km, traťová rýchlosť v úseku ŽST Prievidza – ŽST Topoľčany je v súčasnosti stanovená na 80 km/h a v úseku ŽST Topoľčany – ŽST Jelšovce je stanovená traťová rýchlosť 100 km/h.

Účelom predkladaného projektu je zabezpečiť zákonom stanovené požiadavky vyplývajúce zo zákona o posudzovaní vplyvov na realizáciu rekonštrukcie trate Prievidza – Jelšovce, ktorého hlavným cieľom, v zmysle záverov predmetnej štúdie uskutočniteľnosti a podľa zvoleného variantu, je optimalizácia 66,6 km trate č. 122C v úseku Prievidza – Jelšovce z hľadiska bezpečnosti, plynulosti, interoperability, konkurenčnej schopnosti, ako aj ekonomickej efektívnosti železničnej dopravy. Optimalizácia železničnej trate v danom úseku zároveň prinesie zlepšenie dostupnosti regiónu Hornej Nitry, zvýšenie maximálnej rýchlosti oproti súčasnému stavu na 120 km/h a výrazné skrátenie cestovného času v osobnej a aj nákladnej doprave, čo predstavuje celospoločenské pozitívne efekty výsledkov projektu.

Na to, aby mohol byť dosiahnutý hlavný cieľ projektu, je potrebné naplniť nasledujúce čiastkové

ciele:

  • Zrýchlenie železničného spojenia Prievidza – Jelšovce – Nitra/Bratislava;
  • Zlepšenie technického stavu a parametrov železničných zariadení trate a staníc;
  • Zavedenie centrálneho riadenia dopravy;
  • Zefektívnenie prevádzky a údržby železničnej trate;
  • Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich;
  • Zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a tzv. podporných aktivít. V rámci hlavnej aktivity bude zabezpečené vypracovanie a dodanie zámeru navrhovanej činnosti a inžinierska činnosť (IČ), prostredníctvom podporných aktivít bude zabezpečené riadenie projektu a informovanie a komunikácia.

Realizáciou projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ "P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu". Cieľová hodnota ukazovateľa je stanovená na hodnotu 1 a bude naplnená zrealizovaním hlavnej aktivity projektu - zabezpečením spracovania a dodania zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov (EIA).

Prijímateľom národného projektu sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), ktoré sú ako prijímateľ určené priamo v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a ktoré sú zároveň v zmysle zákona č. 258/1993 Z.z. určené ako subjekt pre správu a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry. Rovnako, v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry uzatvorenej s MDV SR, ako aj podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnia ŽSR funkciu manažéra infraštruktúry, ktorého hlavnými úlohami sú zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete, výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečením rozvoja železničnej infraštruktúry a zodpovednosť za správu, výstavbu, prevádzku, opravy a údržbu železničnej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prievidza, Sebedražie, Nováky, Zemianske Kostoľany, Bystričany, Čereňany, Oslany, Koš, Pažiť, Veľké Uherce, Partizánske, Žabokreky nad Nitrou, Chynorany, Bošany, Krušovce, Topoľčany, Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Preseľany, Hrušovany, Koniarovce, Výčapy-Opatovce, Jelšovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
131,230 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
07.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
27.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

zámer navrhovanej činnosti (dokumentácia EIA)

faktúra č. 230100042

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

súvisiaca inžinierska činnosť (IČ EIA)

faktúra č. 230100218

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

súvisiaca inžinierska činnosť (IČ EIA)

faktúra č. 230100218

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.