Popis projektu

Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci Jelšovce vybudovaním rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 17,755 km (od prameňa po hať v meste Nitra). 

Rybovod je riešený ako meandrujúce koryto s odpočinkovými zónami z kameňa ukladaného do betónu s profilom koryta ako nerovnomerný trojuholník zabezpečujúci migráciu rýb mrenového rybieho pásma. Stavba pozostáva zo stavebných objektov a prevádzkových súborov SO 101 Rybovod, SO 02 Múriky rybovodu, PS 01 Strojnotechnologická časť a PS 02 Elektročasť.

Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonávaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonávaný ichtyologický monitoring rybovodu. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariér spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov tvoria plánované merateľné ukazovatele projektu.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Jelšovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2023 - 01.12.2023
Celková suma
1,552,536 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
- Zabezpečenie priechodnosti vodného to…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
17,755 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.