Popis projektu

Projekt má za cieľ vytvoriť nové kapacity v materskej škole, ktoré vyplynuli z nedostatku miest na umiestnenie detí predškolského veku. Novo zrekonštruovaná materská škola, vytvorí adekvátny priestor na poskytovanie kvalitného predprimárneho vzdelávania a ďalších aktivít na rozvoj vzdelávacích a súvisiacich aktivít.

Naplnenie hlavného cieľu  žiadateľ dosiahne realizáciou špecifických cieľov:

  • rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy,
  • zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • stavebno-technické úpravy MŠ.

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie : HA1: Rekonštrukcia objektu materskej školy, HA2: Náučný chodník pre materskú školu a HA3: Obstaranie materiálno-technického vybavenie pre materskú školu (v nevyhnutnom rozsahu, keďže žiadateľ disponuje vybavením), HA4: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl Realizáciou aktivít sa vytvorí priestor pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania detí. Zrekonštruovaná Materská škola Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom ako základňa predprimárneho vzdelávania vytvorí miesto prirodzeného rozvíjania a zároveň bude príkladom ľudského spoločenstva s otvoreným priestorom pre stretávanie sa. Umožní začleniť sa do sociálnej skupiny a zvládnuť sociálne prijateľné pravidlá správania. V neposlednom rade sa vytvorí priestor pre profesionálnu podporu v nadobúdaní kľúčových kompetencií dieťaťa a na vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí.

Projekt bude realizovaný počas doby 17 mesiacov. Miestom realizácie je budova materskej školy Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom na parcele C-KN č. 3626/79 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom v oprávnenej oblasti MRR – Trenčianskeho kraja. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 až 5 rokov. Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavným aktivitám projektu a podmienkam IROP.

Výsledkom projektu je naplnenie : Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – 174 detí, Počet podporených materských škôl – 1, Počet renovovaných verejných budov – 1, Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 874,70 m2, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením – 1, Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 6,7 t ekviv. CO2, Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl – 33,5 KWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.11.2023
Celková suma
1,017,448 €
Vlastné zdroje
50,872 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti b…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
12.04.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
22.08.2023
Názov
Stavebno-technické úpravy areálu maters…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
07.09.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
23.10.2023
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
18.09.2023
Názov
Rozširovanie kapacít existujúcich objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
04.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
22.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
874,7 (m2)
Cieľ
874,7 (m2)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
181,0 (osoby)
Cieľ
181,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
66,0 (kWh/rok)
Cieľ
33,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,7 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce podľa zmluvy

Faktúra za stavebné práce na MŠ

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebné práce podľa zmluvy

Faktúra za stavebné práce na MŠ

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebné práce 2

Faktúra za stavebné práce MŠ č.2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Stavebné práce 2

Faktúra za stavebné práce MŠ č.2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Stavebné práce 2

Faktúra za stavebné práce MŠ č.2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Stavebné práce č.3

Stavené práce č. 3

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Stavebné práce č.3

Stavené práce č. 3

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Stavebné práce č.3

Stavené práce č. 3

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Projektová dokumentácia MŠ

Faktúra za projektovú dokumentáciu MŠ

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Vybudovanie areálu MŠ

Faktúra za vybavenie areálu MŠ

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

IKT pre MŠ

Faktúra za IKT pre MŠ

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

Faktúra za interiérové vybavenie MŠ

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Faktúra za vybavenie práčovne

Faktúra za vybavenie práčovne

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Faktúra za publicitu

Faktúra za publicitu

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Mzdové náklady finančného manažéra

Mzdy 05-10/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
9,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO
00311863
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO
36301311
Názov
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
IČO
34131396
Názov
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
IČO
36228389
Názov
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA
IČO
31036279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.