Popis projektu

V rámci NP sa budú implementovať vybrané AOTP podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o službách zamestnanosti), zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti UoZ a ZUoZ. Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska.

Súčasnú situáciu na trhu práce charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti. Cieľom AOTP je stimulácia tých skupín UoZ, ktorých uplatnenie na trhu práce je bez intervencií sťažené. V regiónoch prevláda výrazný nepomer medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile.

Skupina dlhodobo nezamestnaných je zväčša tvorená nízko kvalifikovanými UoZ, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je ťažšie uplatniteľná na trhu práce. ZUoZ, ktorí sú dlhodobo bez práce, často strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto, čím strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce. Pre týchto UoZ sú určené príspevky, vďaka ktorým majú možnosť opäť nadobudnúť a obnoviť si svoje pracovné zručnosti a návyky.

V dôsledku neustále silnejúceho tlaku na flexibilitu a adaptabilitu subjektov trhu práce sa práve vzdelávanie nezamestnaných ako súčasť celoživotného vzdelávania javí ako kľúčový mechanizmus zmierňovania stále výraznejšej marginalizácie a vylúčenia z trhu práce stále väčšej skupiny UoZ, resp. ZUoZ. Dôležitý je predovšetkým rozvoj odborných a všeobecných zručností a znalostí, prehlbovanie si kvalifikácie pre úspešné vykonávanie práce podľa požiadaviek zamestnávateľa a udržiavanie si svojej konkurencieschopnosti na trhu práce.

Realizácia projektu zvyšuje zamestnanosť, zamestnateľnosť a znižuje nezamestnanosť najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ resp. ZUoZ v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, čím prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 3.1.1 OP ĽZ. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.12.2019
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
39,785,961 €
Nezrovnalosti
573,738 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Príspevok na rekvalifikáciu (RE-PAS)
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
30.09.2018
Názov
Poskytovanie príspevkov
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
26024,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
10409,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
5204,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
6506,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
2188,0 (počet)
Cieľ
3059,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
6547,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
Hodnota
-
Cieľ
7910,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,438 €
Schválené na preplatenie
30,438 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
490,004 €
Schválené na preplatenie
490,004 €
Realizácia
31.01.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,726 €
Schválené na preplatenie
12,726 €
Realizácia
31.01.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,311 €
Schválené na preplatenie
11,311 €
Realizácia
31.01.2016
Názov

901 -Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,512 €
Schválené na preplatenie
12,512 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105,180 €
Schválené na preplatenie
105,180 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,052,271 €
Schválené na preplatenie
2,052,271 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
450,927 €
Schválené na preplatenie
450,927 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,090 €
Schválené na preplatenie
8,090 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,358 €
Schválené na preplatenie
46,358 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
78,900 €
Schválené na preplatenie
78,900 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,028,179 €
Schválené na preplatenie
2,028,179 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,265 €
Schválené na preplatenie
34,265 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,017,290 €
Schválené na preplatenie
1,017,290 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,409 €
Schválené na preplatenie
47,409 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
62,598 €
Schválené na preplatenie
62,598 €
Realizácia
30.04.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
505,612 €
Schválené na preplatenie
505,612 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
185,808 €
Schválené na preplatenie
185,808 €
Realizácia
30.04.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
53,294 €
Schválené na preplatenie
53,294 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2016
Názov

Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,493 €
Schválené na preplatenie
29,492 €
Realizácia
31.07.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
383,021 €
Schválené na preplatenie
383,021 €
Realizácia
30.04.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
431,435 €
Schválené na preplatenie
431,435 €
Realizácia
30.04.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
183,033 €
Schválené na preplatenie
183,033 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,427 €
Schválené na preplatenie
37,413 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
173,679 €
Schválené na preplatenie
173,679 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,350,711 €
Schválené na preplatenie
2,350,711 €
Realizácia
30.04.2016
Názov

901-Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,963 €
Schválené na preplatenie
23,955 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
92,340 €
Schválené na preplatenie
92,340 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,277 €
Schválené na preplatenie
3,277 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
182,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2016
Názov

Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
156,971 €
Schválené na preplatenie
156,971 €
Realizácia
31.07.2016
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,799 €
Schválené na preplatenie
12,799 €
Realizácia
30.04.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
170,446 €
Schválené na preplatenie
170,446 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
45,006 €
Schválené na preplatenie
44,996 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,119,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2016
Názov

Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,153,817 €
Schválené na preplatenie
1,153,768 €
Realizácia
31.07.2016
Názov

Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
881,988 €
Schválené na preplatenie
881,636 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,492,976 €
Schválené na preplatenie
1,492,365 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,826,599 €
Schválené na preplatenie
1,826,148 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
182,592 €
Schválené na preplatenie
182,592 €
Realizácia
31.07.2016
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,285,916 €
Schválené na preplatenie
1,285,916 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,225 €
Schválené na preplatenie
11,225 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
69,728 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
522,998 €
Schválené na preplatenie
522,998 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,848 €
Schválené na preplatenie
31,848 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,441 €
Schválené na preplatenie
129,441 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,308 €
Schválené na preplatenie
29,308 €
Realizácia
31.07.2016
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
100,861 €
Schválené na preplatenie
100,861 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,442 €
Schválené na preplatenie
47,442 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,569 €
Schválené na preplatenie
129,569 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,970,556 €
Schválené na preplatenie
2,969,578 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,119,979 €
Schválené na preplatenie
1,119,979 €
Realizácia
31.07.2016
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,037 €
Schválené na preplatenie
14,037 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

352- Poskytovnie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,693 €
Schválené na preplatenie
3,693 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
78,964 €
Schválené na preplatenie
78,964 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

352--Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,166 €
Schválené na preplatenie
3,166 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
157,176 €
Schválené na preplatenie
157,176 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,352,342 €
Schválené na preplatenie
3,352,342 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
837,222 €
Schválené na preplatenie
835,951 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,830 €
Schválené na preplatenie
25,825 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
559,153 €
Schválené na preplatenie
559,037 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,752 €
Schválené na preplatenie
15,749 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,453 €
Schválené na preplatenie
16,450 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
990,446 €
Schválené na preplatenie
990,203 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,044 €
Schválené na preplatenie
42,044 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
140,927 €
Schválené na preplatenie
140,927 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179,610 €
Schválené na preplatenie
179,610 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
157,566 €
Schválené na preplatenie
157,566 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,783 €
Schválené na preplatenie
19,755 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
551,623 €
Schválené na preplatenie
551,492 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
114,441 €
Schválené na preplatenie
114,441 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,609 €
Schválené na preplatenie
12,609 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
114,679 €
Schválené na preplatenie
114,679 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
51,024 €
Schválené na preplatenie
51,024 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
445,705 €
Schválené na preplatenie
445,705 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,723 €
Schválené na preplatenie
3,723 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
366,654 €
Schválené na preplatenie
366,488 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
58,997 €
Schválené na preplatenie
58,997 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
150,432 €
Schválené na preplatenie
150,432 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,752 €
Schválené na preplatenie
11,749 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,712 €
Schválené na preplatenie
4,712 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
155,669 €
Schválené na preplatenie
155,669 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím sobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím sobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,394 €
Schválené na preplatenie
129,394 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
219,128 €
Schválené na preplatenie
217,315 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,371 €
Schválené na preplatenie
256,371 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
244,582 €
Schválené na preplatenie
244,582 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,842 €
Schválené na preplatenie
7,801 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,271 €
Schválené na preplatenie
11,271 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
354,586 €
Schválené na preplatenie
354,586 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
221,780 €
Schválené na preplatenie
221,647 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,016 €
Schválené na preplatenie
13,016 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,968 €
Schválené na preplatenie
12,965 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
1,826 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
68,145 €
Schválené na preplatenie
68,145 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
1,892 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
315,119 €
Schválené na preplatenie
315,119 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
243,693 €
Schválené na preplatenie
243,693 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
69,023 €
Schválené na preplatenie
69,023 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,573 €
Schválené na preplatenie
12,573 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,080 €
Schválené na preplatenie
15,080 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,153 €
Schválené na preplatenie
20,153 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
305,816 €
Schválené na preplatenie
305,522 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
171,451 €
Schválené na preplatenie
171,451 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

352- Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
376,202 €
Schválené na preplatenie
376,202 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,311 €
Schválené na preplatenie
4,311 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,345 €
Schválené na preplatenie
15,339 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,896 €
Schválené na preplatenie
10,896 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
259,257 €
Schválené na preplatenie
259,257 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,937 €
Schválené na preplatenie
16,937 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
493,491 €
Schválené na preplatenie
493,491 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,789 €
Schválené na preplatenie
11,789 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,739 €
Schválené na preplatenie
7,739 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127,689 €
Schválené na preplatenie
127,689 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
215,162 €
Schválené na preplatenie
215,162 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105,077 €
Schválené na preplatenie
105,077 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,237 €
Schválené na preplatenie
5,237 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
128,804 €
Schválené na preplatenie
128,804 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,650 €
Schválené na preplatenie
76,650 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
55,884 €
Schválené na preplatenie
55,884 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

901-Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,263 €
Schválené na preplatenie
3,263 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
68,376 €
Schválené na preplatenie
68,376 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
5,500 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
188,572 €
Schválené na preplatenie
188,572 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
128,443 €
Schválené na preplatenie
128,443 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
2,954 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, prípspevkov voči tretím osobá

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
83,036 €
Schválené na preplatenie
83,036 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
4,758 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
92,060 €
Schválené na preplatenie
89,350 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobá

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41,920 €
Schválené na preplatenie
41,920 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,578 €
Schválené na preplatenie
8,578 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
326,855 €
Schválené na preplatenie
326,855 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

352--Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,402 €
Schválené na preplatenie
54,402 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,626 €
Schválené na preplatenie
5,624 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
221,531 €
Schválené na preplatenie
221,531 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,527 €
Schválené na preplatenie
28,423 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,983 €
Schválené na preplatenie
7,983 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
343,690 €
Schválené na preplatenie
343,690 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,100 €
Schválené na preplatenie
11,100 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,478 €
Schválené na preplatenie
16,478 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48,483 €
Schválené na preplatenie
43,490 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
509,156 €
Schválené na preplatenie
509,156 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
79,632 €
Schválené na preplatenie
79,632 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,586 €
Schválené na preplatenie
13,586 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,762 €
Schválené na preplatenie
11,762 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
2,832 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
117,813 €
Schválené na preplatenie
117,813 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
8,044 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
2,275 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
92,513 €
Schválené na preplatenie
92,513 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,576 €
Schválené na preplatenie
8,576 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,735 €
Schválené na preplatenie
5,735 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
244,467 €
Schválené na preplatenie
244,467 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,443 €
Schválené na preplatenie
10,443 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,015 €
Schválené na preplatenie
7,015 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
1,853 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,247 €
Schválené na preplatenie
75,247 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,114 €
Schválené na preplatenie
7,114 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,744 €
Schválené na preplatenie
4,744 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,413 €
Schválené na preplatenie
6,413 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,158 €
Schválené na preplatenie
7,158 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
2,232 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,644 €
Schválené na preplatenie
11,644 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
30.06.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,321 €
Schválené na preplatenie
5,321 €
Realizácia
30.06.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
2,716 €
Realizácia
30.06.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
1,053 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,068 €
Schválené na preplatenie
4,068 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,994 €
Schválené na preplatenie
4,994 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

901- nepriame výdavky - nezrovnalosť 312IP190061

901- nepriame výdavky - nezrovnalosť 312IP190061

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
-
Názov

352-dotácie - nezrovnalosť 312IP190061

352-dotácie - nezrovnalosť 312IP190061

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
2,719 €
Realizácia
-
Názov

901- nepriame výdavky - nezrovnalosť 312IP190022

901- nepriame výdavky - nezrovnalosť 312IP190022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

352- dotácie -Nezrovnalosť 312IP190022

352- dotácie - nezrovnalosť 312IP190022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
7,676 €
Vrátená suma
7,676 €
Suma na vymáhanie
7,676 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,896 €
Vrátená suma
8,896 €
Suma na vymáhanie
8,896 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,486 €
Vrátená suma
8,486 €
Suma na vymáhanie
8,486 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,072 €
Vrátená suma
4,072 €
Suma na vymáhanie
4,072 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
72 €
Vrátená suma
72 €
Suma na vymáhanie
72 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Nedodržanie termínov Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,211 €
Vrátená suma
4,211 €
Suma na vymáhanie
4,211 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,788 €
Vrátená suma
7,788 €
Suma na vymáhanie
7,788 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Neoprávnené výdavky
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
993 €
Vrátená suma
993 €
Suma na vymáhanie
993 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
203 €
Vrátená suma
203 €
Suma na vymáhanie
203 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,308 €
Vrátená suma
3,308 €
Suma na vymáhanie
3,308 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
23,296 €
Vrátená suma
23,296 €
Suma na vymáhanie
23,296 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,058 €
Vrátená suma
1,058 €
Suma na vymáhanie
1,058 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
24,603 €
Vrátená suma
24,603 €
Suma na vymáhanie
24,603 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,954 €
Vrátená suma
19,954 €
Suma na vymáhanie
19,954 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
148 €
Vrátená suma
148 €
Suma na vymáhanie
148 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,462 €
Vrátená suma
10,462 €
Suma na vymáhanie
10,462 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
72 €
Vrátená suma
72 €
Suma na vymáhanie
72 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,160 €
Vrátená suma
2,160 €
Suma na vymáhanie
2,160 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
145 €
Vrátená suma
145 €
Suma na vymáhanie
145 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,810 €
Vrátená suma
19,810 €
Suma na vymáhanie
19,810 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
26,619 €
Vrátená suma
26,619 €
Suma na vymáhanie
26,619 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
9,420 €
Vrátená suma
9,420 €
Suma na vymáhanie
9,420 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
299 €
Vrátená suma
299 €
Suma na vymáhanie
299 €
Typ
Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
16,143 €
Vrátená suma
16,143 €
Suma na vymáhanie
16,143 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
299 €
Vrátená suma
299 €
Suma na vymáhanie
299 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
22,247 €
Vrátená suma
22,247 €
Suma na vymáhanie
22,247 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
21,218 €
Vrátená suma
21,218 €
Suma na vymáhanie
21,218 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,669 €
Vrátená suma
3,669 €
Suma na vymáhanie
3,669 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
299 €
Vrátená suma
299 €
Suma na vymáhanie
299 €
Typ
Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
299 €
Vrátená suma
299 €
Suma na vymáhanie
299 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
896 €
Vrátená suma
896 €
Suma na vymáhanie
896 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
18,117 €
Vrátená suma
18,117 €
Suma na vymáhanie
18,117 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
16,626 €
Vrátená suma
16,626 €
Suma na vymáhanie
16,626 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Nesprávne doklady Akcia neukončená Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,705 €
Vrátená suma
1,705 €
Suma na vymáhanie
1,705 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
38 €
Vrátená suma
38 €
Suma na vymáhanie
38 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,636 €
Vrátená suma
6,636 €
Suma na vymáhanie
6,636 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
173 €
Vrátená suma
173 €
Suma na vymáhanie
173 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
8,065 €
Vrátená suma
8,065 €
Suma na vymáhanie
8,065 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
299 €
Vrátená suma
299 €
Suma na vymáhanie
299 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
129 €
Vrátená suma
129 €
Suma na vymáhanie
129 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,866 €
Vrátená suma
8,866 €
Suma na vymáhanie
8,866 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,038 €
Vrátená suma
2,038 €
Suma na vymáhanie
2,038 €
Typ
Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
8,231 €
Vrátená suma
8,231 €
Suma na vymáhanie
8,231 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,449 €
Vrátená suma
4,449 €
Suma na vymáhanie
4,449 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,068 €
Vrátená suma
1,068 €
Suma na vymáhanie
1,068 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
179 €
Vrátená suma
179 €
Suma na vymáhanie
179 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
299 €
Vrátená suma
299 €
Suma na vymáhanie
299 €
Typ
Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
164 €
Vrátená suma
164 €
Suma na vymáhanie
164 €
Typ
Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
34,362 €
Vrátená suma
34,362 €
Suma na vymáhanie
34,362 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
9,983 €
Vrátená suma
9,983 €
Suma na vymáhanie
9,983 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
204 €
Vrátená suma
204 €
Suma na vymáhanie
204 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
8,972 €
Vrátená suma
8,972 €
Suma na vymáhanie
8,972 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,543 €
Vrátená suma
1,543 €
Suma na vymáhanie
1,543 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,152 €
Vrátená suma
2,152 €
Suma na vymáhanie
2,152 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
72 €
Vrátená suma
72 €
Suma na vymáhanie
72 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
92 €
Vrátená suma
92 €
Suma na vymáhanie
92 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
51 €
Vrátená suma
51 €
Suma na vymáhanie
51 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
15,232 €
Vrátená suma
15,232 €
Suma na vymáhanie
15,232 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,563 €
Vrátená suma
9,563 €
Suma na vymáhanie
9,563 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
242 €
Vrátená suma
242 €
Suma na vymáhanie
242 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
51 €
Vrátená suma
51 €
Suma na vymáhanie
51 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
708 €
Vrátená suma
708 €
Suma na vymáhanie
708 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,471 €
Vrátená suma
5,471 €
Suma na vymáhanie
5,471 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
51 €
Vrátená suma
51 €
Suma na vymáhanie
51 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,349 €
Vrátená suma
3,349 €
Suma na vymáhanie
3,349 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
229 €
Vrátená suma
229 €
Suma na vymáhanie
229 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
68 €
Vrátená suma
68 €
Suma na vymáhanie
68 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,296 €
Vrátená suma
2,296 €
Suma na vymáhanie
2,296 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,731 €
Vrátená suma
5,731 €
Suma na vymáhanie
5,731 €
Typ
Nesprávne doklady Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,090 €
Vrátená suma
6,090 €
Suma na vymáhanie
6,090 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
72 €
Vrátená suma
72 €
Suma na vymáhanie
72 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,780 €
Vrátená suma
2,780 €
Suma na vymáhanie
2,780 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,050 €
Vrátená suma
5,050 €
Suma na vymáhanie
5,050 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,840 €
Vrátená suma
3,840 €
Suma na vymáhanie
3,840 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
360 €
Vrátená suma
360 €
Suma na vymáhanie
360 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
190 €
Vrátená suma
190 €
Suma na vymáhanie
190 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,694 €
Vrátená suma
2,694 €
Suma na vymáhanie
2,694 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
103 €
Vrátená suma
103 €
Suma na vymáhanie
103 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,780 €
Vrátená suma
2,780 €
Suma na vymáhanie
2,780 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,848 €
Vrátená suma
4,848 €
Suma na vymáhanie
4,848 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
187 €
Vrátená suma
187 €
Suma na vymáhanie
187 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
423 €
Vrátená suma
423 €
Suma na vymáhanie
423 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
547 €
Vrátená suma
547 €
Suma na vymáhanie
547 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,780 €
Vrátená suma
2,780 €
Suma na vymáhanie
2,780 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,255 €
Vrátená suma
1,255 €
Suma na vymáhanie
1,255 €
Typ
Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
738 €
Vrátená suma
738 €
Suma na vymáhanie
738 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,328 €
Vrátená suma
1,328 €
Suma na vymáhanie
1,328 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
390 €
Vrátená suma
390 €
Suma na vymáhanie
390 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,053 €
Vrátená suma
5,053 €
Suma na vymáhanie
5,053 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn… Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,951 €
Vrátená suma
3,951 €
Suma na vymáhanie
3,951 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
199 €
Vrátená suma
199 €
Suma na vymáhanie
199 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
250 €
Vrátená suma
250 €
Suma na vymáhanie
250 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
199 €
Vrátená suma
199 €
Suma na vymáhanie
199 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,493 €
Vrátená suma
3,493 €
Suma na vymáhanie
3,493 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,974 €
Vrátená suma
1,974 €
Suma na vymáhanie
1,974 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
403 €
Vrátená suma
403 €
Suma na vymáhanie
403 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
199 €
Vrátená suma
199 €
Suma na vymáhanie
199 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,129 €
Vrátená suma
1,129 €
Suma na vymáhanie
1,129 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
346 €
Vrátená suma
346 €
Suma na vymáhanie
346 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Nedodržanie termínov Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,788 €
Vrátená suma
4,788 €
Suma na vymáhanie
4,788 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
34 €
Vrátená suma
34 €
Suma na vymáhanie
34 €
Typ
Hospodársky subjekt…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,186 €
Vrátená suma
1,186 €
Suma na vymáhanie
1,186 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,715 €
Vrátená suma
1,715 €
Suma na vymáhanie
1,715 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,158 €
Vrátená suma
4,158 €
Suma na vymáhanie
4,158 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,234 €
Vrátená suma
5,234 €
Suma na vymáhanie
5,234 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,247 €
Vrátená suma
4,247 €
Suma na vymáhanie
4,247 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
366 €
Vrátená suma
366 €
Suma na vymáhanie
366 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,395 €
Vrátená suma
6,395 €
Suma na vymáhanie
6,395 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,508 €
Vrátená suma
2,508 €
Suma na vymáhanie
2,508 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
423 €
Vrátená suma
423 €
Suma na vymáhanie
423 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,646 €
Vrátená suma
2,646 €
Suma na vymáhanie
2,646 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
286 €
Vrátená suma
286 €
Suma na vymáhanie
286 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
632 €
Vrátená suma
632 €
Suma na vymáhanie
632 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
51 €
Vrátená suma
51 €
Suma na vymáhanie
51 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,733 €
Vrátená suma
1,733 €
Suma na vymáhanie
1,733 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Produkt, druh, proj… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
192 €
Vrátená suma
192 €
Suma na vymáhanie
192 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
57 €
Vrátená suma
57 €
Suma na vymáhanie
57 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
184 €
Vrátená suma
184 €
Suma na vymáhanie
184 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
677 €
Vrátená suma
677 €
Suma na vymáhanie
677 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,403 €
Vrátená suma
1,403 €
Suma na vymáhanie
1,403 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,780 €
Vrátená suma
2,780 €
Suma na vymáhanie
2,780 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
159 €
Vrátená suma
159 €
Suma na vymáhanie
159 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
346 €
Vrátená suma
346 €
Suma na vymáhanie
346 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
536 €
Vrátená suma
536 €
Suma na vymáhanie
536 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
229 €
Vrátená suma
229 €
Suma na vymáhanie
229 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
112 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
302 €
Vrátená suma
302 €
Suma na vymáhanie
302 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,082 €
Vrátená suma
1,082 €
Suma na vymáhanie
1,082 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
254 €
Vrátená suma
254 €
Suma na vymáhanie
254 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
289 €
Vrátená suma
289 €
Suma na vymáhanie
289 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
50 €
Vrátená suma
50 €
Suma na vymáhanie
50 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
742 €
Vrátená suma
742 €
Suma na vymáhanie
742 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
38 €
Vrátená suma
38 €
Suma na vymáhanie
38 €
Typ
Produkt, druh, proj… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
353 €
Vrátená suma
353 €
Suma na vymáhanie
353 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,001 €
Vrátená suma
1,001 €
Suma na vymáhanie
1,001 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
202 €
Vrátená suma
202 €
Suma na vymáhanie
202 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4 €
Vrátená suma
4 €
Suma na vymáhanie
4 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
884 €
Vrátená suma
884 €
Suma na vymáhanie
884 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
49 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
944 €
Vrátená suma
944 €
Suma na vymáhanie
944 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,893 €
Vrátená suma
2,893 €
Suma na vymáhanie
2,893 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
190 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
190 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
229 €
Vrátená suma
229 €
Suma na vymáhanie
229 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
184 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
184 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
423 €
Vrátená suma
423 €
Suma na vymáhanie
423 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
202 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
202 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,956 €
Vrátená suma
2,956 €
Suma na vymáhanie
2,956 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
49 €
Vrátená suma
49 €
Suma na vymáhanie
49 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
231 €
Vrátená suma
231 €
Suma na vymáhanie
231 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
603 €
Vrátená suma
603 €
Suma na vymáhanie
603 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
50 €
Vrátená suma
50 €
Suma na vymáhanie
50 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
474 €
Vrátená suma
474 €
Suma na vymáhanie
474 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
701 €
Vrátená suma
701 €
Suma na vymáhanie
701 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
192 €
Vrátená suma
192 €
Suma na vymáhanie
192 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
233 €
Vrátená suma
233 €
Suma na vymáhanie
233 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
462 €
Vrátená suma
462 €
Suma na vymáhanie
462 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,440 €
Vrátená suma
1,440 €
Suma na vymáhanie
1,440 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
234 €
Vrátená suma
234 €
Suma na vymáhanie
234 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
192 €
Vrátená suma
192 €
Suma na vymáhanie
192 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,328 €
Vrátená suma
2,328 €
Suma na vymáhanie
2,328 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
196 €
Vrátená suma
196 €
Suma na vymáhanie
196 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
192 €
Vrátená suma
192 €
Suma na vymáhanie
192 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
117 €
Vrátená suma
117 €
Suma na vymáhanie
117 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
95 €
Vrátená suma
95 €
Suma na vymáhanie
95 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
56 €
Vrátená suma
56 €
Suma na vymáhanie
56 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
212 €
Vrátená suma
212 €
Suma na vymáhanie
212 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,792 €
Vrátená suma
1,792 €
Suma na vymáhanie
1,792 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
103 €
Vrátená suma
103 €
Suma na vymáhanie
103 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
118 €
Vrátená suma
118 €
Suma na vymáhanie
118 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
134 €
Vrátená suma
134 €
Suma na vymáhanie
134 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
117 €
Vrátená suma
117 €
Suma na vymáhanie
117 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
145 €
Vrátená suma
145 €
Suma na vymáhanie
145 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
106 €
Vrátená suma
106 €
Suma na vymáhanie
106 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
332 €
Vrátená suma
332 €
Suma na vymáhanie
332 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
173 €
Vrátená suma
173 €
Suma na vymáhanie
173 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
126 €
Vrátená suma
126 €
Suma na vymáhanie
126 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
117 €
Vrátená suma
117 €
Suma na vymáhanie
117 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
557 €
Vrátená suma
557 €
Suma na vymáhanie
557 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
300 €
Vrátená suma
300 €
Suma na vymáhanie
300 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
106 €
Vrátená suma
106 €
Suma na vymáhanie
106 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
771 €
Vrátená suma
771 €
Suma na vymáhanie
771 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
235 €
Vrátená suma
235 €
Suma na vymáhanie
235 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
171 €
Vrátená suma
171 €
Suma na vymáhanie
171 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
106 €
Vrátená suma
106 €
Suma na vymáhanie
106 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
117 €
Vrátená suma
117 €
Suma na vymáhanie
117 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
237 €
Vrátená suma
237 €
Suma na vymáhanie
237 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
668 €
Vrátená suma
668 €
Suma na vymáhanie
668 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
95 €
Vrátená suma
95 €
Suma na vymáhanie
95 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
126 €
Vrátená suma
126 €
Suma na vymáhanie
126 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
528 €
Vrátená suma
528 €
Suma na vymáhanie
528 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
241 €
Vrátená suma
241 €
Suma na vymáhanie
241 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
142 €
Vrátená suma
142 €
Suma na vymáhanie
142 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,068 €
Vrátená suma
1,068 €
Suma na vymáhanie
1,068 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,592 €
Vrátená suma
3,592 €
Suma na vymáhanie
3,592 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
252 €
Vrátená suma
252 €
Suma na vymáhanie
252 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
267 €
Vrátená suma
267 €
Suma na vymáhanie
267 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
139 €
Vrátená suma
139 €
Suma na vymáhanie
139 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
98 €
Vrátená suma
98 €
Suma na vymáhanie
98 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
56 €
Vrátená suma
56 €
Suma na vymáhanie
56 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
65 €
Vrátená suma
65 €
Suma na vymáhanie
65 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
134 €
Vrátená suma
134 €
Suma na vymáhanie
134 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
542 €
Vrátená suma
542 €
Suma na vymáhanie
542 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
644 €
Vrátená suma
644 €
Suma na vymáhanie
644 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
31 €
Vrátená suma
31 €
Suma na vymáhanie
31 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
94 €
Vrátená suma
94 €
Suma na vymáhanie
94 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
528 €
Vrátená suma
528 €
Suma na vymáhanie
528 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
61 €
Vrátená suma
61 €
Suma na vymáhanie
61 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
268 €
Vrátená suma
268 €
Suma na vymáhanie
268 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
636 €
Vrátená suma
636 €
Suma na vymáhanie
636 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
118 €
Vrátená suma
118 €
Suma na vymáhanie
118 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
204 €
Vrátená suma
204 €
Suma na vymáhanie
204 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
139 €
Vrátená suma
139 €
Suma na vymáhanie
139 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
528 €
Vrátená suma
528 €
Suma na vymáhanie
528 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
125 €
Vrátená suma
125 €
Suma na vymáhanie
125 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,277 €
Vrátená suma
2,277 €
Suma na vymáhanie
2,277 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
95 €
Vrátená suma
95 €
Suma na vymáhanie
95 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
86 €
Vrátená suma
86 €
Suma na vymáhanie
86 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
31 €
Vrátená suma
31 €
Suma na vymáhanie
31 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4 €
Vrátená suma
4 €
Suma na vymáhanie
4 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
132 €
Vrátená suma
132 €
Suma na vymáhanie
132 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
23 €
Vrátená suma
23 €
Suma na vymáhanie
23 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,337 €
Vrátená suma
2,337 €
Suma na vymáhanie
2,337 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
31 €
Vrátená suma
31 €
Suma na vymáhanie
31 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
134 €
Vrátená suma
134 €
Suma na vymáhanie
134 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,841 €
Vrátená suma
2,841 €
Suma na vymáhanie
2,841 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
78 €
Vrátená suma
78 €
Suma na vymáhanie
78 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.