Popis projektu

Za posledné desaťročia možno pozorovať nárast extrémov zrážok a obdobia sucha vedúce ku zmenenej dynamike odtokových procesov v povodí. Dôležitou súčasťou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov extrémov klímy a počasia sú vodozádržné, protipovodňové a protierózne opatrenia v poľnohospodárskej krajine. Ohrozenie územia bleskovými povodňami z extrémnych zrážok a ich sprievodnými javmi ako sú napr. erózia poľnohospodárskej pôdy a následný transport a akumulácia splavenín v tokoch neboli doposiaľ v rámci hodnotenia povodňového ohrozenia riešené. V projekte sa budeme venovať aktualizácii charakteristík zrážok nevyhnutných pri návrhu vodozádržných opatrení a modrozelenej infraštruktúry, modelovaniu erózie pôdy a dimenzovaniu opatrení v malých povodiach ako ochrany pred prívalovými povodňami. V rámci projektu budú spracované mapy povodňového ohrozenia pre najkritickejšie lokality v rámci Slovenska a vývoj expertného systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modrozelenej infraštruktúry. Projekt vytvorí v súčasnosti chýbajúce aktuálne celoplošné zhodnotenie návrhových zrážok na území Slovenska reflektujúc na teoretické poznatky zo štatistiky hodnotenia extrémov. V rámci projektu sa budú taktiež skúmať účinky zrážok rôznej intenzity na poľnohospodárske a lesné porasty a infiltrácia vody do pôdy s dôrazom na využitie pri návrhu modrozelenej infraštruktúry a pri modelovaní erózie pôdy. Nevyhnutnou súčasťou celoplošného hodnotenia je potreba cezhraničnej spolupráce na expertnej úrovni, hlavne za účelom správneho interpretovania výstupov modelovania v pohraničných oblastiach. Z tohto dôvodu bude súčasťou projektu aj spolupráca s expertmi na zrážkové extrémy a ich vplyv na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo z Rakúska, Česka a Maďarska. Hlavným prínosom projektu bude pretavenie teoretických poznatkov s praktickými výstupmi využiteľnými pri návrhu vodohospodárskych opatrení v krajine ako odozva na prebiehajúce klimatické zmeny.

Viac
Subjekt
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Partneri
ESPRIT spol. s r.o.
Miesta realizácie
Banská Bystrica, Banská Štiavnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.11.2023
Celková suma
930,300 €
Vlastné zdroje
135,891 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1H4 Výskum možností softvérovej realizá…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
1H3 Hodnotenie hrozby bleskových povodn…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
0H2 Hodnotenie krajiny z hľadiska ohroz…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
0H1 Štatistické spracovanie intenzít kr…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
1,14 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výdavky stanovené paušálnou sadzbou za 04-09/2022

Ostatné výdavky - stanovené paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
33,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky HA 1H3_04-09/2022

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
83,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdový výdavky 10/2023 0H1

Mzdy za 10/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Mzdový výdavky 10/2023 0H2

Mzdy za 10/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 0H1

Mzdy za 11/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 OH2

Mzdy za 11/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 10-11/2023

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 10-11/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 10-11/2023

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 10-11/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 02/2023

Mzdy za 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 02/2023

Mzdy za 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 01/2023

Mzdy za 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 01/2023

Mzdy za 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 03/2023

Mzdy za 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 03/2023

Mzdy za 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 01-03/2023

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 01-03/2023

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 1H4 za obdobie 04-06/2023

Paušálne výdavky 1H4 za obdobie 04-06/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Mzdy za 04/2023 1H4

Mzdy za 04/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Mzdy za 04/2023 1H3

Mzdy za 04/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Mzdy za 05/2023 1H4

Mzdy za 05/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdy za 05/2023 1H3

Mzdy za 05/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdy za 06/2023 1H3

Mzdy za 06/2023 1H3

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Mzdy za 06/2023 1H4

Mzdy za 06/2023 1H3

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 04-06/2023 1H3

Paušálne výdavky za obdobie 04-06/2023 1H3

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 04-09/2022

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 04-09/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 04-09/2022

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 04-09/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 04/2022

Mzdy za 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 04/2022

Mzdy za 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 07/2022

Mzdy za 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 07/2022

Mzdy za 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 05/2022

Mzdy za 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 05/2022

Mzdy za 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 06/2022

Mzdy za 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 06/2022

Mzdy za 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 08/2022

Mzdy za 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 08/2022

Mzdy za 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 09/2022

Mzdy za 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 09/2022

Mzdy za 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 07-09/2023 1H4

Paušálne výdavky za obdobie 07-09/2023 1H4

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy za 07/2023 1H3

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Mzdy za 07/2023 1H4

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Mzdy za 08/2023 1H3

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy za 08/2023 1H4

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy za 09/2023 1H3

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy za 09/2023 1H4

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 07-09/2023 1H3

Paušálne výdavky za obdobie 07-09/2023 1H3

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 05/2023

Mzdy za 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
25,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 05/2023

Mzdy za 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 06/2023

Mzdy za 06/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
23,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 06/2023

Mzdy za 06/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 04-06/2023

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 04-06/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 04-06/2023

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 04-06/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 04/2023

Mzdy za 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
24,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 04/2023

Mzdy za 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Mzdy 10/2022 1H3

Mzdy za obdobie 10-12/2022 ESPRIT

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
15,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 11/2022 1H3

Mzdy za obdobie 10-12/2022 ESPRIT

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
14,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy 12/2022 1H3

Mzdy za obdobie 10-12/2022 ESPRIT

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 10/2022 1 H4

Mzdy za obdobie 10-12/2022 ESPRIT

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 11/2022 1H4

Mzdy za obdobie 10-12/2022 ESPRIT

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy 12/2022 1H4

Mzdy za obdobie 10-12/2022 ESPRIT

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výdavky stanovené paušálnou sadzbou za10-12/2022 1H3

Paušálne výdavky za obdobie 10-12/2022 1H3

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
17,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výdavky stanovené paušálnou sadzbou za10-12/2022 1H4

Paušálne výdavky 10-12/2022 1H4

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušálne výdavky 1H4 za obdobie 10-11/2023

Paušálne výdavky 1H4 za obdobie 10-11/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H4 za 10/2023

Mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H3 za 10/2023

Mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H4 za 11/2023

Mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H3 za 11/2023

Mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 1H3 za obdobie 10-11/2023

Paušálne výdavky 1H3 za obdobie 10-11/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 10/2022

Mzdy za 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 10/2022

Mzdy za 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 11/2022

Mzdy za 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 11/2022

Mzdy za 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
19,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 12/2022

Mzdy za 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
19,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 12/2022

Mzdy za 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 10-12/2022

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
20,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 10-12/2022

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 07-09/2023

Paušálne výdavky 0H2 za obdobie 07-09/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H2 za 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 0H1 za 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
30,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 07-09/2023

Paušálne výdavky 0H1 za obdobie 07-09/2023

Vlastník dokladu
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
15,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H3 za 01/2023

Mzdy za 01/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
17,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H3 za 02/2023

Mzdy za 02/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
15,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H4 za 02/2023

Mzdy za 02/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H3 za 03/2023

Mzdy za 03/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 1H4 za 03/2023

Mzdy za 03/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 1H3 za obdobie 01-03/2023

Paušálne výdavky 1H3 za obdobie 01-03/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
18,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 1H4 za obdobie 01-03/2023

Paušálne výdavky 1H4 za obdobie 01-03/2023

Vlastník dokladu
ESPRIT spol. s r.o.
Dodávateľ
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov IČO
Názov
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
IČO
00586943
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.