Popis projektu

Projekt je zameraný na podporu zamestnancov Ministerstva financií SR (MF SR) podieľajúcich sa na činnostiach orgánu auditu (OA) pre programy/operačné programy spadajúce pod európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt prijímateľa - MF SR ako OA realizovaný v rámci OP Technická pomoc pod názvom Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu - 2021 (kód ITMS2014+ č. 301011BIL1), ktorého realizácia hlavných aktivít bola ukončená v decembri 2021. Prostredníctvom realizácie projektu sa prefinancuje oprávnená výška osobných výdavkov administratívnych kapacít MF SR podieľajúcich sa v období realizácie projektu na činnostiach OA, zamestnancov MF SR vykonávajúcich podporné činnosti pre OA a zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre MF SR ako OA na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa Zákonníka práce, a to za oprávnené činnosti zabezpečené v období január - marec 2022.

Hlavnými aktivitami projektu sú "Financovanie osobných výdavkov zamestnancov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu"  a "Financovanie osobných výdavkov zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na činnostiach orgánu auditu".

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru". Žiadateľ predpokladá, že merateľný ukazovateľ P0740 dosiahne za obdobie realizácie hlavných aktivít projektu minimálne hodnotu 50,00 zamestnancov a merateľný ukazovateľ P0741 hodnotu 128 hodín.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2022
Celková suma
485,500 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie osobných výdavkov zamestna…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
03.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Financovanie osobných výdavkov zamestna…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
50,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
128,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2022 - 03/2022 (OA, podporné činnosti)

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2022 - 03/2022 (zamestnanci OA, podporné činnosti)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
474,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2022 - 03/2022 (dohodári)

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2022 - 03/2022 (dohodári)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.