Popis projektu

Zámerom projektu je obnova a zvýšenie atraktivity mestských vnútroblokových  priestorov vo vybraných lokalitách mesta Košice a to opravou kompozície zelene, zvýšením podielu zelenej infraštruktúry, obnovou a doplnením mobiliáru a zvyšovaním celkovej využiteľnosti plochy a kvality životného prostredia.

Hlavným cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou vybraných mestských vnútroblokových priestorov.

K naplneniu hlavného cieľa projektu prispejú aj stanovené špecifické ciele a to:

- Obnoviť mestské vnútroblokové priestory a zvýšiť ich funkčnú, hygienickú, estetickú, ekostabilizačnú a enviromentálnu hodnotu.

- Posilniť ekosystémové služby, zlepšiť mikroklimatické pomery a zároveň prispieť k zníženiu hlučnosti a prašností a celkovému zlepšeniu životného prostredia,

- Zatraktívniť lokalitu mestských vnútroblokov doplnením a osadením nových mestských prvkov drobnej architektúry, prvkov na trávenie voľného času ( hracie a fitness prvky) čím zlepšime kvalitu života obyvateľov. Naplnenie cieľa projektu povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP.

V rámci projektu „ sú plánované nasledujúce hlavné aktivity:

  • Aktivita č. 1:  Regenerácia vnútrobloku – Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
  • Aktivita č. 2:  Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc  Turgenevová – Lomonosovová, Košice
  • Aktivita č. 3: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc   Jasuschova - Bauerova, Košice

Záujmové územie projektu sa nachádza v intraviláne mesta Košice,  podľa miesta realizácie jednotlivej aktivity a to: Aktivita č.1 - MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce ,  Aktivita č.2 - MČ Košice – Juh, k.ú. Južné mesto,  Aktivita č.3 - MČ Košice –Sídlisko KVP,  k.ú. Grunt.

Realizáciou hlavných aktivít projektu s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene dosiahneme vznik environmentálne hodnotného verejného priestoru zelene v troch lokalitách mesta Košice, rozšíreného o funkčné priestory, ktorý bude atraktívny pre obyvateľov  dotknutých sídlisk. Plánované výstupy projektu prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia, posilneniu ekologickej stability a zlepšeniu sídelného prostredia vnútrobloku. Realizáciou hlavných aktivít projektu  dosiahneme naplnenie merateľného ukazovateľa: P0679 - Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach - 37 382,1 m2.

Projekt „“ je v súlade so stratégiou IROP, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,  Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.08.2023
Celková suma
1,151,185 €
Vlastné zdroje
57,559 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútroblokového priestoru u…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
10.11.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Regenerácia vnútroblokového priestoru u…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
08.12.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Regenerácia vnútrobloku – Oddychová zón…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
12.01.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
02.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
17.08.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
37382,1 (m2)
Naposledy aktualizované
25.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce_Čínska ulica

Faktúra č. 23004003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Stavebné práce_Čínska ulica

Faktúra č. 23004003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce _Turgenevova_Lomonosovova

Faktúra č. 20230304

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
28,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Stavebné práce _Turgenevova_Lomonosovova

Faktúra č. 20230304

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
28,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publicita dočasné tabule 01/2023

ÚD_FA20230033_C - PRESS 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Stavebné práce ul. T-L 05/2023

ÚD_FA202302317_EUROBAU_05/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
51,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Stavebné práce ul. T-L 04/2023

ÚD_FA20230416_EUROBAU_04/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
10,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

DPH 03/2023 k FA20230304 ul. T-L

DPH 03/2023 k FA 20230304 ul. T-L

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

DPH 04/2023 k FA23004003 Čínska

DPH 04/2023 k FA23004003 Čínska ul.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

DPH 06/2023 k FA 23006007 Čínska ul.

DPH 06/2023 k FA 23006007 Čínska ul.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Stavebné práce Čínska ul. 06/2023

ÚD_FA23006007_ProGarden_06/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

DPH 04/2023 k FA20230416 ul. T-L

DPH 04/2023 k FA20230416 ul. T-L

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

DPH 05/2023 k FA20230520 ul. T-L

DPH 05/2023 k FA20230520 ul. T-L

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
10,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Stavebné práce 07/2023 Jasuschova - Bauerova 07/2023

Faktúra_EUROBAU_Jasuschova_Bauerova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
55,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

DPH 07/2023 k FA 20230718 Jasuschova - Bauerova

DPH 07/2023_Jasuschova - Bauerova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
11,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
27,223 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá… Produkt, druh, proj…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.