Popis projektu

, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, čím dôjde k systémovému zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zvýšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. 

 projektu, ktoré prispievajú k naplneniu hlavného cieľa sú:

  • zlepšiť ekosystémové služby, mikroklimatické pomery, čím sa zníži prašnosť,  znečistenie vzduchu a hlučnosť a zvýši sa relatívna vlhkosť vzduchu,
  • vytvoriť atraktívny a plnohodnotný mestotvorný prvok s prvkami drobnej architektúry,
  • zatraktívniť prostredie, zvýšiť jeho estetickú, funkčnú, hygienickú, ekostabilizačnú a environmentálnu hodnotu.

Hlavná aktivita projektu: 

V rámci aktivity budú realizované činnosti - zelené strechy, zelené schody a zelená stena na budove Magistrátu mesta Košice so zámerom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy prostredníctvom budovania predmetných prvkov zelenej infraštruktúry.

Aktivita projektu je v súlade s oprávnenými aktivitami definovanými IROP.   Miestom realizácie projektu je mesto Košice - mestská časť Západ - Trieda 48/A. 

  • P0679 - Vytvorené, alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach - 2.017 m2,
  • P0491 - Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry - 3.

Projekt „“ je v súlade so stratégiou IROP, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,  Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.08.2023
Celková suma
578,625 €
Vlastné zdroje
28,931 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prvky zelenej infraštruktúry v meste Ko…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
10.11.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
10.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2017,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230206

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
259,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230309

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
49,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

DPH 02/2023 k FA č. FV20230206

DPH 02/2023 k faktúre č. FV20230206

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
51,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

DPH 03/2023 k FA č. FV20230309

DPH 03/2023 k faktúre č. FV20230309

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
9,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230411

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
102,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

DPH 04/2023 k FA č. FV20230411

DPH 04/2023 k faktúre č. FV20230411

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
20,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Publicita - dočasný pútač

Faktúra č. 20230038

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.