Popis projektu

, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, čím dôjde k systémovému zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zvýšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. 

 projektu, ktoré prispievajú k naplneniu hlavného cieľa sú:

  • zlepšiť ekosystémové služby, mikroklimatické pomery, čím sa zníži prašnosť,  znečistenie vzduchu a hlučnosť a zvýši sa relatívna vlhkosť vzduchu,
  • vytvoriť atraktívny a plnohodnotný mestotvorný prvok s prvkami drobnej architektúry,
  • zatraktívniť prostredie, zvýšiť jeho estetickú, funkčnú, hygienickú, ekostabilizačnú a environmentálnu hodnotu.

Hlavná aktivita projektu: 

V rámci aktivity budú realizované činnosti - zelené strechy, zelené schody a zelená stena na budove Magistrátu mesta Košice so zámerom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy prostredníctvom budovania predmetných prvkov zelenej infraštruktúry.

Aktivita projektu je v súlade s oprávnenými aktivitami definovanými IROP.   Miestom realizácie projektu je mesto Košice - mestská časť Západ - Trieda 48/A. 

  • P0679 - Vytvorené, alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach - 2.017 m2,
  • P0491 - Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry - 3.

Projekt „“ je v súlade so stratégiou IROP, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,  Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.12.2023
Celková suma
578,613 €
Vlastné zdroje
28,931 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prvky zelenej infraštruktúry v meste Ko…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
10.11.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
10.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2017,0 (m2)
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230516

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
70,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

DPH 05/2023 k FA č. FV20230516

DPH 05/2023 k faktúre č. FV20230516

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
14,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 20230525

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230206

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
259,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230309

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
49,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

DPH 02/2023 k FA č. FV20230206

DPH 02/2023 k faktúre č. FV20230206

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
51,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

DPH 03/2023 k FA č. FV20230309

DPH 03/2023 k faktúre č. FV20230309

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
9,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20230411

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
102,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

DPH 04/2023 k FA č. FV20230411

DPH 04/2023 k faktúre č. FV20230411

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
20,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Publicita - dočasný pútač

Faktúra č. 20230038

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
C-PRESS, s. r. o.
IČO
46333762
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.