Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – VI. časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu prenámorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. Výstupy sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov v časti 10.2.,konkrétne merateľný ukazovateľ "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" - MU stanovený na hodnotu 78 zamestnancov vo FTE a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru" - MU stanovený na hodnotu 1 154 refundovaných hodín.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2022
Celková suma
774,269 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
78,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
1154,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Príplatky osobné

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na poist. v nezam.

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - do rezerv.fondu

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na nemocenské

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na starobné

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na úrazové

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na invalidné

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské dávky (platené len zamestnávateľom)

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky

Účtovný doklad CO 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové 625003

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP 621000

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestn. mimoprac. pomeru 637027

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP 623000

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské 625001

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné - 625002

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poist. do rezervn. fondu solidarity 625007

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné 625004

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poist. v nezam. 625005

Účtovný doklad CO - 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.