Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je posúdiť technické a najmä ekonomické možnosti vykurovania budov zostatkovým teplom¸ ktoré sa bezúčelne vyhodí ako nevyužiteľné teplo z priemyselnej výroby. Len samotná výroba elektrickej energie vyprodukuje ročne približne 50 TWh takéhoto tepla, ktoré sa chladiacimi vežami vypustí do okolia, pričom odhadovaná potreba tepla na vykurovanie predstavuje na Slovensku približne 10 TWh. Ak by sa súčasný spôsob vykurovania budov, pri ktorom sa teplo produkuje s vážnymi ekologickými záťažami, podarilo nahradiť doteraz nevyužívaným (nízkopotenciálovým) priemyselným teplom,  emisie CO2 na Slovensku by sa znížili minimálne o 3 milióny ton ročne a odstránilo by sa vyše 90 % prachových emisií. Technicky to možné je - na skladovanie a prepravu zostatkového tepla možno využiť inovatívne tepelné batérie využívajúce skupenskú premenu, a aj s teplotou vykurovacieho média pod 40°C dnešné technológie veľkoplošného podlahového resp. stropného vykurovania dokážu bez problémov zabezpečiť požadovaný tepelný komfort.
Aby sa táto myšlienka dala realizovať, je okrem potreby doriešenia určitých technických otázok nutné preskúmať najmä ekonomické možnosti takéhoto postupu, ktorý si okrem prevádzkových nákladov na prepravu vyžaduje investície do výroby tepelných batérií,  do výstavby vhodných tepelných výmenníkov na zachytávanie zostatkového tepla a najmä investície do úpravy existujúcich budov na nízkoteplotné vykurovanie (podlahové, stropné kúrenie). Projektové konzorcium má dlhodobé skúsenosti s touto problematikou, vrátane pilotných realizácií. ÚMMS v spolupráci s firmou APLIK vyvíja inovatívne tepelné batérie a radiátory na nízkoteplotné vykurovanie, SFÉRA má na druhej strane potrebné skúsenosti z prevádzky energetických sietí na Slovensku a problematiky distribúcie energie z hľadiska technických a najmä ekonomických možností a potrieb.
Hlavným výsledkom projektu by mala byť štúdia realizovateľnosti ekologického vykurovania pomocou zostatkového tepla na Slovensku, vrátane laboratórneho overenia navrhovaných  postupov, ktorá by mala vytvoriť racionálne predpoklady na budúce investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti, ako aj na efektívne znižovanie environmentálnych záťaží vyplývajúcich z vykurovania budov.

Viac
Subjekt
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Partneri
SFÉRA, a.s., APLIK, spol. s r.o.
Miesta realizácie
Ladomerská Vieska, Bučany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.09.2023
Celková suma
1,634,384 €
Vlastné zdroje
264,119 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2H6 - Výskum možnosti vykurovania budov…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
2H5 - Výskum možnosti vykurovania budov…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
0H2 - Výskum technických možností zachy…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
0H1 - Výskum technických možností zachy…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
1H4 - Analýza zdrojov zostatkového tepl…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
03.03.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
1H3 - Analýza zdrojov zostatkového tepl…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
03.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
7,166 (FTE)
Cieľ
6,01 (FTE)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
6,5 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 03/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 04/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 05/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 06/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 06/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 07/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 07/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
8,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 08/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 08/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 09/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 09/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2022 - aktivita 2H5

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - aktivita 2H6

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 09/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 09/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 03/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 06/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 04/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 05/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 07/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - august 2022

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2022

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (08/2022 ŠN)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (08/2022 NB)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - 1811 - aktivita 0H1

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (08/2022 JK)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 08/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - september 2022

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2022

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (09/2022 ŠN)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (09/2022 NB)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - 1811 - aktivita 0H1

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
17,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (09/2022 JK)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 09/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 12/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 12/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 12/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 12/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 10/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 10/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 10/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 10/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 11/2022 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 11/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 11/2022 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky 11/2022 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2022 SANET2 - aktivita 6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 SANET2 - aktivita 8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
27,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
71,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 11/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 11/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2022

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.04 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (10/2022 PT)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (10/2022 JK)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (10/2022 ŠN)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (10/2022 NB)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (10/2022)

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022_1811_aktivita 0H1

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
19,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022_1811_aktivita 0H2

MZDY 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 10/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 10/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2022

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.04 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (11/2022 PT)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (11/2022 JK)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (11/2022 NB)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (11/2022 ŠN)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (11/2022)

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_1811_aktivita 0H2

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_1811_aktivita 0H1

MZDY 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
20,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (12/2022 PT)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2022

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

2H4P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.04 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (12/2022 JK)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (12/2022 ŠN)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (12/2022 NB)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (12/2022)

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022_1811_aktivita 0H2

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2022_1811_aktivita 0H1

MZDY 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
22,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 12/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 12/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022-aktivita 2H6

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022-aktivita 2H5

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Mzdy 10/2022-aktivita 2H6

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022-aktivita 2H5

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 10/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 10/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 10/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 10/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2022-aktivita 2H6

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022-aktivita 5H5

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 11/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 11/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 11/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 11/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 12/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 12/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 12/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 12/2022

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
33,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (01/2023 ŠN)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (01/2023 NB)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (01/2023 JK)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (01/2023 PT)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (01/2023)

MZDY 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 01/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 01/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (02/2023 NB)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (02/2023 ŠN)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
25,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.04 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (02/2023 JK)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (02/2023)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (02/2023 PT)

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 02/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 02/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 03/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 03/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2023_1811_aktivita 0H2

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023_1811_aktivita 0H1

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
27,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (03/2023 ŠN)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (03/2023 NB)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023_1811_aktivita 0H2

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023_1811_aktivita 0H1

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
27,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (03/2023 JK)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (03/2023 PT)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (03/2023)

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 02/2023 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
26,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
63,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 SANET2 - aktivita 8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 SANET2 - aktivita 6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
33,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 03/2023 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
25,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 CTB9

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 SANET2 - aktivita 8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 SANET2 - aktivita 6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
71,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
35,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy 1/2023-aktivita 2H6_Oprava_2-11-2023

Mzdy 1/2023_Oprava_2-11-2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy 1/2023-aktivita 2H5

Mzdy 1/2023_Oprava_2-11-2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy 2/2023-aktivita 2H6

Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Mzdy 2/2023-aktivita 2H5

Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 3/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 3/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 3/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 3/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 1/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 1/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 1/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 1/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 2/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 2/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 2/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 2/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 3/2023-aktivita 2H6

Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Mzdy 3/2023-aktivita 2H5

Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 02/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 02/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 01/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 01/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 03/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 03/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2023 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
48,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 CTB9

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 SANET2 - aktivita 6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
8,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 SANET2 - aktivita 8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023 VVK - 1H4 (2)

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023 VVK - 1H4 (1)

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 01/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 03/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 02/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 04/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 04/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 05/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 05/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 06/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 06/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 04/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 04/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 04/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 05/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 05/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 05/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 06/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 06/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 06/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 04/2023-aktivita 2H5

Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023-aktivita 2H6

Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Mzdy 05/2023-aktivita 2H5

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023-aktivita 2H6

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023-aktivita 2H5

Mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023-aktivita 2H6

Mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (05/2023 ŠN)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (05/2023 NB)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
34,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (05/2023 VN)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (05/2023 JJ)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (05/2023 PT)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (05/2023 JK)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (05/2023)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (05/2023 EH)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (05/2023 MG)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (05/2023 AS)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (05/2023 JK)

MZDY 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
8,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2023 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
28,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 CTB9

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
21,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 08/2023 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
22,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 CTB9

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
22,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023 VVK - 1H4

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2023 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 CTB9

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2023

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
23,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2023 VVK - 1H3

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2023 VVK

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 08/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 08/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 07/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
23,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 07/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 08/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 08/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 08/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
28,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 07/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 07/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivita 2H6 za 09/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 09/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 7/2023-aktivita 2H6

Mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Mzdy 7/2023-aktivita 2H5

Mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Mzdy 8/2023-aktivita 2H6

Mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Mzdy 8/2023-aktivita 2H5

Mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 07/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 07/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 07/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H5 za 08/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 2H6 za 08/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 08/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 9/2023-aktivita 2H5

Mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Mzdy 9/2023-aktivita 2H6

Mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
APLIK, spol. s r.o.
Dodávateľ
APLIK, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023_1811_aktivita 0H1

MZDY 09/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
25,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023_1811_aktivita 0H2

MZDY 09/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H2 za 09/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky aktivity 0H1 za 09/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za 09/2023

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
IČO
00490750
Názov
SFÉRA, a.s.
IČO
35757736
Názov
APLIK, spol. s r.o.
IČO
35787775
Názov
APLIK, spol. s r.o.
IČO
35787775
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.