Implementácia decentralizovaných úloh IV. v rámci IROP v krajskom meste Košice na obdobie 01/2021 - 06/2022

Mesto Košice

Popis projektu

Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) v programovom období 2014-2020 prostredníctvom administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu (ďalej len SO) pre IROP krajského mesta Košice (ďalej len KM), vykonávaním časti úloh riadiaceho orgánu (ďalej len RO) pre IROP na oprávnenom území podpory mestskej funkčnej oblasti (ďalej len MFO) mesta Košice definovanej v Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020. 

Projekt nadväzuje na už realizovaný projekt "Implementácia decentralizovaných úloh III. v rámci IROP v krajskom meste Košice na obdobie 03/2019-10/2020", kód projektu v ITMS2014+ 302061AKD9", ktorého aktivity boli ukončené 31.10.2020.

V rámci implementácie projektu budú refundované mzdové výdavky zamestnancov SO pre IROP KM za obdobie 01/2021 - 06/2022 z finančných prostriedkov technickej pomoci IROP, prioritnej osi 6, špecifického cieľa 6.1.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity "Personálne zabezpečenie - zamestnanci oddelenia SO pre IROP" a realizácia tejto aktivity je stanovená na 18 mesiacov (od 01/2021 do 06/2022).

Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom na personálne  zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít EŠIF a udržateľnosť SO pre IROP KM na vykonávanie všetkých úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom  v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3.

Výkon činností SO pre IROP  má dopad na celé územie KM a priľahlej mestskej funkčnej oblasti.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2022
Celková suma
48,649 €
Vlastné zdroje
2,432 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci o…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
-
Cieľ
1,1333 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MZDY_2021

Sumár mzdy 1_2021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
48,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_2022

Sumár mzdy 3_2021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.