Popis projektu

Projekt je zameraný na podporu výskumnej činnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STUBA), ktorá disponuje mnohými špičkovými laboratóriami. Do projektu sú zapojené všetky súčasti STUBA, preto je výskumný záber projektu široký – v rámci znalostných oblastí IKT a Stroje konštrukcie a zariadenia/technológie prechádza prierezovo cez všetky domény inteligentnej špecializácie RIS3. Konkrétna produktová línia predstavuje podaktivitu a v prípade širšieho záberu je rozdelená na výskumné témy. Nosnú časť výskumu predstavujú výskumné tímy, ktoré pôsobia v rámci laboratórií, ktoré vznikli vďaka podpore projektu UVP Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Projekt je tematicky rozdelený do troch aktivít – ktorá tiež prislúcha znalostnej oblasti Stroje konštrukcie a zariadenia/technológie ale je implementovaná Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave. 

Vzhľadom na to, že STUBA sa v súlade so svojím poslaním  venuje výskumných činnostiam nepretržite, časť aktivít bola už vykonaná v minulosti a vďaka projektu bude možné výskumné činnosti zintenzívniť a dosiahnuť kvalitnejšie výsledky.

Do projektu je zapojených celkovo 21 kľúčových vedecko-výskumných pracovníkov, 258 vedecko-výskumných pracovníkov, 1 zahraničný špičkový vedec a 1 navrátivší slovenský výskumník, ktorí sú rozdelení do 3 aktivít. Aktivity sú rozdelené na podaktivity podľa produktových línií. V prípade viacerých výskumných smerov v rámci jednej produktovej línie sú vytvorené samostatné výskumné témy danej podaktivity. Projekt teda tvoria 3 aktivity obsahujúce 13 podaktivít a  6 výskumných tém zameraných na 13 produktových línií znalostných oblastí IKT a Stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie. V projekte je vytvorených 19 výskumných tímov s priemerným počtom 14-15 pracovníkov

Z pohľadu merateľných ukazovateľov projekt prispeje k vytvoreniu minimálne 27 publikácií, zapojí sa doň minimálne 30 mladých vedeckovýskumných pracovníkov, vytvorí minimálne 1 pracovné miesto a vygeneruje minimálne 1 prihlášku registrácie práv duševného vlastníctva. Žiadateľ, ktorým je Slovenská technická univerzita v Bratislave,  bude na projekte spolupracovať  s jedným navrátivším slovenským vedcom (podaktivita 1.1) a jedným špičkovým zahraničným vedcom (podaktivita 1.3), čím dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia v hodnote 1 a P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV tiež v hodnote1.  Povinný ukazovateľ P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch bol nastavený na minimálnu povinnú hodnotu 1 z dôvodu metodiky jeho výpočtu (priamo v dôsledku riešenia projektu očakávame vznik 8-16 pracovných miest, ale nevieme garantovať celkový nárast výskumníkov v organizácii, na ktorý vplývajú aj externé faktory) - zdôvodnenie bližšie uvádzame v popisoch rizík projektu. Ukazovateľ 0355  Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva má nastavenú hodnotu 1, nakoľko významné generovanie práv duševného vlastníctva očakávame v období udržateľnosti projektu.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.06.2023
Celková suma
6,287,607 €
Vlastné zdroje
314,380 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
0H1 - Výskum v znalostnej oblasti IKT
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
0H3 - Progresívne 2D a 3D vrstvy pripr…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
0H2 - Výskum v znalostnej oblasti Stro…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba_CEVIS_BXZ1_01/2020-02/2020 - Aktivita č.3

Paušálna sadzba_CEVIS_BXZ1_01/2020-02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_CEVIS_BXZ1_01/2020-02/2020 - Aktivita č.1

Paušálna sadzba_CEVIS_BXZ1_01/2020-02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
84,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_CEVIS_BXZ1_01/2020-02/2020 - Aktivita č.2

Paušálna sadzba_CEVIS_BXZ1_01/2020-02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy_01_2022_BXZ1_A1_UM

Zaúčtovanie miezd 01/2020_UM

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_ 01_2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie mzdy FIIT 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie miezd SvF 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A2_Svf

Zaúčtovanie miezd SvF 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A1_Svf

Zaúčtovanie miezd SvF 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A2_Svf

Zaúčtovanie miezd SvF 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A1_UM

Zaúčtovanie miezd_02_2020_UM

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_BXZ1_2020_A2_FCHPT

FCHPT 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A2_FCHPT

FCHPT 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd CND STU_1/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd CND STU_2/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2022
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie miezd FAD STU 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie miezd FAD STU 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_03_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_04_2020_BXZ1_A2_2020

Zaúčtovanie mzdy FAD 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_05_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_06_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_07_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy_06_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_6/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_06_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_6/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_03_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_3/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_04_2020_BXZ1

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_4/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_05_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie miezd_STU_MZD_5/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_07_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_7/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy_03_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd CND_STU_3/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_07_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd CND_STU_7/2020_BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Paušál_BXZ1_A2_03/2020-07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_BXZ1_03/2020-07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
45,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_BXZ1_A3_03/2020-07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_BXZ1_03/2020-07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_03/2020-07/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_03/2020-07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
78,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/0401/0003/20

FCHPT 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

MZD/0401/0006/20

FCHPT 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

MZD/0401/0004/20

FCHPT 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

MZD/0401/0005/20

FCHPT 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

MZD/0401/0007/20

FCHPT 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

PAU/CEVIS/BXZ1-03/2020-07/2020_A2_FCHPT_FIIT

Paušálna sadzba_BXZ1-03/2020-07/2020_FCHPT_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

PAU/CEVIS/BXZ1-03/2020-07/2020_A1_FCHPT_FIIT

Paušálna sadzba_BXZ1-03/2020-07/2020_FCHPT_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Mzdy_05_2020_BXZ1_A1_A2-SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_05_2020_BXZ1_A1_A2-SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_06_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_06_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_07_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_07_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_03_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_03_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_04_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_04_2020_BXZ1_A1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_03_ 2020_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie mzdy ÚM STU 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_04_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaúčtovanie mzdy ÚM STU 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_05_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaúčtovanie mzdy ÚM STU 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_06_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_07_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Paušál_BXZ1_A1_03-07/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_03/2020-07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_BXZ1_A2_03-07/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_03/2020-07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_08/2020-12/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_08/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
50,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_08/2020

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_019/2020

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_10/2020

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_11/2020

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_12/2020

Zaúčtovanie mzdy_FCHPT_12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušál_BXZ1_A2_08/2020-12/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_08/2020-12/2020_FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_09_2020_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

MZD_09_2020_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_08_2020_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_08_2020_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_11_2020_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_11_2020_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_12_2020_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_12_2020_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_10_2020_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_10_2020_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušál_BXZ1_A1_8/2020-12/2020_SvF

Paušálna sadzba_BXZ1_08/2020-12/2020_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Paušál_BXZ1_A2_8/2020-12/2020_SvF

Paušálna sadzba_BXZ1_08/2020-12/2020_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FIIT 11/2020 BXZ1

Mzdy FIIT 11/2020 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy FIIT 12/2020 BXZ1

Mzdy FIIT 12/2020 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy FIIT 8/2020

Mzdy FIIT 08/2020 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy FIIT 9/2020

MZDY FIIT 09/2020 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy FIIT 10/2020 BXZ1

Mzdy FIIT 10/2020 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_10_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_08_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_09_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_11_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_12_ 2020_ BXZ1_A1_ÚM STU

Zaučtovanie mzdy ÚM STU 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušál_BXZ1_A1_8-12/2020_FIIT

Paušál_BXZ1_A1_8-12/2020_FIIT+UM

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Paušál_BXZ1_A1_8-12/2020_UM

Paušál_BXZ1_A1_8-12/2020_FIIT+UM

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Mzdy_08_2020_BXZI_A3_CND

Zaúčtovanie miezd 08/2020_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_09_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd 09/2020_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_10_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd 10/2020_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_11_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd 11/2020_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_08_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy_MTF_08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_09_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy_MTF_09_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_10_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie miezd_MTF_10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_11_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy_MTF_11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_12_2020_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy_MTF_12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_12_2020_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie miezd 12/2020_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_08_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_09_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_10_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_11_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_12_2020_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušál_BXZ1_A2_8-12/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_8-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Paušál_BXZ1_A3_8-12/2020

Paušálna sadzba_BXZ1_8-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Mzdy_04_2023_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy_03_2023_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_06_2023_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy_02_2023_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_01_2023_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_05_2023_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A3_1-6/2023_MTF

Paušálna sadzba_BXZ1_1-6/2023_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Mzdy_01_ 2022_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdy_04_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 4/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy_02_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 2/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_03_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 3/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdy_05_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 5/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_06_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 6/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_01-12/2022_MTF

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_UM

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Mzdy_07_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_08_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 8/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_11_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy_09_2022_BXZ1_A1_UMSTU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 9/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdy_10_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdy_12_2022_BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023_A2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_1-11/2023_FEI

Paušálna sadzba_BXZ1_1-11/2023_FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_1-11/2023_FEI

Paušálna sadzba_BXZ1_1-11/2023_FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
40,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy_07_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy_01_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_02_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdy_05_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy_03_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_04_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy_06_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy_08_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy_09_2023_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-09/2023_FAD

Paušálna sadzba_BXZ1_01-09/2023_FAD

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Mzdy_01_2023_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy_01_2023_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy_03_2023_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_03_2023_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_02_2023_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy_02_2023_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy_05_2023_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy_05_2023_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-06/2023_SvF

Paušálna sadzba_BXZ1_01-06/2023_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_01-06/2023_SvF

Paušálna sadzba_BXZ1_01-06/2023_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Mzdy_04_2023_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_04_2023_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy_06_2023_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy_06_2023_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-11/2023_SjF

Paušálna sadzba_BXZ1_01-11/2023_SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
52,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Mzdy_11_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Mzdy_11_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

MZDY_11_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Mzdy_10_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy_10_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

MZDY_10_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy FCHPT 04/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 04/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy FCHPT 03/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 03/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy FCHPT 01/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 01/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdy FCHPT 02/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 02/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy FCHPT 05/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 05/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy FCHPT 07/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 06/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzdy FCHPT 07/2023 BXZ1

Mzdy FCHPT 07/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_01-07/2023_FCHPT

Paušálna sadzba_BXZ1_01-07/2023_FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Mzdy FIIT 02/2023 BXZ1

Mzdy FIIT 02/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FIIT 06/2023 BXZ1

Mzdy FIIT 06/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FIIT 03/2023 BXZ1

Mzdy FIIT 03/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_01-06/2023_FIIT

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_01-06/2023_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FIIT 05/2023 BXZ1

Mzdy FIIT 05/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FIIT 01/2023 BXZ1

Mzdy FIIT 01/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FIIT 04/2023 BXZ1

Mzdy FIIT 04/2023 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_BXZ1_A1_1-12/2021_FEI

Paušál_BXZ1_A1_1-12/2021_FEI_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
191,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Paušál_BXZ1_A1_1-12/2021_FIIT

Paušál_BXZ1_A1_1-12/2021_FEI_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

MZD_03_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

MZD_08_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

MZD_06_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

MZD_11_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
35,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

MZD_12_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

MZD_10_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
41,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

MZD_09_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
42,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

MZD_02_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

MZD_07_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_01_2021_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
43,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

MZD_05_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MZD_04_BXZ1_2021_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
52,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy FIIT 03/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 03/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy FIIT 01/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 01/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy FIIT 06/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 06/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy FIIT 02/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 02/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy FIIT 07/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 07/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy FIIT 12/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 12/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy FIIT 05/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 05/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy FIIT 04/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 04/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy FIIT 09/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 09/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy FIIT 08/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 08/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy FIIT 10/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 10/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy FIIT 11/2021 BXZ1

Mzdy FIIT 11/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Paušálna sadzba_01-12/2021_A2_SjF

Paušálna sadzba 1-12/2021_A2_SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Mzdy_02_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_11_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_03_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_08_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_01_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy_04_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2021
Názov

Mzdy_05_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_06_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_08_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_05_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_07_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2021
Názov

Mzdy_09_2021_BXZ1_A3_CND

Zaúčtovanie mzdy CND 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_06_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_01_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy_02_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_03_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_04_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2021
Názov

Mzdy_09_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2023
Názov

Mzdy_07_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2021
Názov

Mzdy_10_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_12_2021_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2022
Názov

Mzdy FCHPT 05/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 05/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy FCHPT 01/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 01/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy FCHPT 02/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 02/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy FCHPT 03/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 03/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy FCHPT 04/2021

Mzdy FCHPT 04/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy FCHPT 07/2021

Mzdy FCHPT 07/21 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy FCHPT 06/21 BXZ1

Mzdy FCHPT 06/21 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy FCHPT 08/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 08/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy FCHPT 09/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 09/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy FCHPT 11/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 11/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy FCHPT 10/2021

Mzdy FCHPT 10/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy FCHPT 12/2021 BXZ1

Mzdy FCHPT 12/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2021_FCHPT

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2021_FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
96,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_02_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_01_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy_01_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy_07_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_03_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy_03_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy_05_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_06_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_04_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_09_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_09_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_08_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_08_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_10_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_2021_BXZ1_A1_ScF

Zaúčtovanie mzdy SvF 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_11_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy_11_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy_12_2021_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_2021_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

PAU/CEVIS/BXZ1_A2_01-12/2021_SvF

Paušálna sadzba_01-12/2021_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

PAU/CEVIS/BXZ1_A1_01-12/2021_SvF

Paušálna sadzba_01-12/2021_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Mzdy_10_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_02_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_03_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_09_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_05_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_04_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_01_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy_08_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_06_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_07_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_11_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_12_2021_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2021_FAD

Paušálna sadzba BXZ1_01-12/2021_FAD

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2022_SjF

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
45,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2022_FCHPT

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2022_FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
68,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Mzdy FCHPT 01/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 01/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy FCHPT 02/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 02/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy FCHPT 03/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 03/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy FCHPT 07/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 07/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy FCHPT 11/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 11/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy FCHPT 04/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 04/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy FCHPT 05/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 05/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy FCHPT 08/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 08/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy FCHPT 09/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 09/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy FCHPT 10/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 10/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy FCHPT 12/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 12/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy FCHPT 06/2022 BXZ1

Mzdy FCHPT 06/2021 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_08_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_01_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy_04_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy_02_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_03_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_05_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy_06_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_07_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_09_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_11_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy_10_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_12_ 2021_ BXZ1_A1_UM STU

Zaúčtovanie miezd ÚM STU 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2021_A1_UM

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2021_UM

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Mzdy_06_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_07_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_10_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_03_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_08_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_02_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mzdy_05_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_11_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy_12_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_09_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy FAD 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2022_FAD

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_FAD

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Mzdy_01_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_04_2022_BXZ1_A2_FAD

Zaúčtovanie mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A3_01-12/2021_MTF_CND - doplnenie

Paušálna sadzba_BXZ1_A3_01-12/2021_MTF_CND - doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2024
Názov

Mzdy_10_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_01_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_03_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_05_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_08_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_06_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_07_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_12_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_02_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_04_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_11_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_09_2022_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_1-12/2022_FEI

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_1-12/2022_FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
81,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI _A1_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI_A2_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI _A1_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI _A2_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI_A1_ 01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI_A1_02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI _A2_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI _A1_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI_A1_ 04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI_A2_ 04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_11-12/2022_01-06/2023_FEI

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_11-12/2022_01-06/2022_FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_11-12/2022_01-06/2023_FEI

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_11-12/2022_01-06/2022_FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

MZD_11_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

MZD_11_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_06_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZD_12_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

MZD_12_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A2_01-12/2022

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_01-12/2022

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

MZD_07_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

MZD_07_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

MZD_10_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

MZD_10_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_01_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

MZD_09_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

MZD_09_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

MZD_08_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

MZD_08_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy_03_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_04_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_05_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_02_2022_BXZ1_A2_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_2022_BXZ1_A1_SvF

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy FIIT 09/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 09/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy FIIT 11/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 11/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy FIIT 12/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 12/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A1_01-12/2022_FIIT

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
52,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy FIIT 03/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 03/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy FIIT 06/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 06/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy FIIT 01/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 01/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy FIIT 02/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 02/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy FIIT 05/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 05/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy FIIT 04/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 04/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy FIIT 08/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 08/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy FIIT 10/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 10/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy FIIT 07/2022 BXZ1

Mzdy FIIT 07/2022 BXZ1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_09_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_01_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_03_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_08_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_10_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_02_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_11_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_04_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_05_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_06_2022_BXZ1_A3_MTF

Zaúčtovanie mzdy MTF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_BXZ1_A3_01-12/2022_MTF

Paušálna sadzba_BXZ1_01-12/2022_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
41,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.