Popis projektu

Projekt nadväzuje na projekt s názvom „Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIRRI priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF -4“, kód v ITMS2014+ 301011BIP9 a na projekt s názvom „Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIRRI zapojených do implementácie HP UR – 4“  kód v ITMS2014+ 301011BFW2. Aktivity oboch projektov boli ukončené k 31.12.2021.

V zmysle Organizačného poriadku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Manuálu procedúr CKO úlohy Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj CKO) plní Sekcia centrálny koordinačný orgán (generálny riaditeľ sekcie a asistent, odbor metodiky a koordinácie subjektov, odbor monitorovania a hodnotenia, odbor politiky súdržnosti, 1 zamestnanec odboru prierezových priorít plniaci úlohy CKO, odbor riadenia programov), čiastočne odbor koordinácie projektov EŠIF zaradený do Sekcie ekonomiky a projektov EŠIF, čiastočne odbor verejného obstarávania zaradený do Sekcie správy majetku a obstarávania, odbor informačných systémov EŠIF zaradený do Sekcie financovania fondov.   

V zmysle Organizačného poriadku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Manuálu procedúr gestora horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (ďalej aj HP UR) úlohy gestora HP UR plní odbor prierezových priorít zaradený do Sekcie centrálny koordinačný orgán.

V zmysle materiálu k  uzneseniu vlády č. 489/2021 je celkový schválený počet miest AK OP TP  - 185, s rozčlenením na subjekty OP TP. Tento projekt je pripravený spoločne pre subjekty CKO a gestora HP UR  a má celkovo k 1.1.2022 104 AK, pričom obsadenosť v období od 1.1.2022 do 31.3.2022 je 93 AK. Rozpočet projektu zahŕňa len reálne vynaložené prostriedky za obsadené pozície v období od 1.1.2022 do 31.3.2022.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: „Refundácia miezd zamestnancov MIRRI  zabezpečujúcich plnenie úloh CKO a gestora HP UR“. Implementáciou hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená refundácia mzdových výdavkov AK MIRRI zabezpečujúcich úlohy CKO a gestora HP UR  v období od 1.1.2022 – 31.3.2022.

Merateľný ukazovateľ P0740 „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu 89,55, kde je zohľadnená reálna obsadenosť od 1.1.2022 do 31.3.2022, percentá oprávnenosti nižšie ako 100%, reálne čerpané PN  nad 10 dní (ktoré nie sú hradené zamestnávateľom) a dlhodobá OČR za obdobie 1-3/2022.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2022
Celková suma
1,018,304 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd zamestnancov MIRRI za…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
89,55 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2022 (mzdy CKO a HPUR 5)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,018,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.