Popis projektu

Projekt „Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP – 5“ síce nadväzuje na projekt „Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre CKO a HP UR – 4“, kód projektu v ITMS2014+  301011BIQ1, avšak počet administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“), pre ktoré vykonávajú vybraní zamestnanci MIRRI podporné činnosti v rámci OP TP, sa zvýšil zmenou  kompetencií v oblasti agendy Operačného programu Technická pomoc v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z., realizovanou dňom 01. 10. 2020, kedy došlo k delimitácii Sekcie finančných programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

K subjektom CKO a gestor HP UR (100 AK do 31.7.2021, 102 AK od 1.8.2021  a 104 AK od 1.1.2022) pribudli od 1.10.2020  AK pre nasledovné subjekty OP TP:

  • Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc 
  • Útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF – v súčasnosti začlenený do odboru administratívnych kapacít EŠIF - OAKE
  • Platobná jednotka OP TP – v súčasnosti začlenená do oddelenia platieb programov v rámci odboru financovania programov v  Sekcii financovania fondov
  • Odbor/oddelenie kontroly verejného obstarávania – oKVO  – v súčasnosti začlenené do oddelenia kontroly verejného obstarávania európskych finančných mechanizmov Sekcie OP TP a iných finančných mechanizmov
  • Národný orgán, Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce pre cieľ Európskej územnej spolupráce
  • Sekcia Operačný program Slovensko

Podľa Metodického pokynu gestora AK EŠIF č. 22  k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020  (ďalej aj MP č. 22) sú zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti takí zamestnanci, ktorí priamo nevykonávajú  riadenie, implementáciu, kontrolu a audit EŠIF, ale ich pracovná náplň je nevyhnutná na zabezpečenie týchto činností.

Podľa MP č. 22 podiel podporných činností financovaných zo zdrojov technickej pomoci, prepočítaný na plné pracovné úväzky (FTE) nemôže v sledovanom roku prekročiť 10% zo schváleného počtu AK EŠIF v zmysle platného uznesenia vlády SR č. 489/2021 (t.j. pre 185 AK OP TP nemôže prekročiť počet 18,5 zamestnancov vyjadrený vo formáte FTE). 

Z tohto schváleného počtu 185 AK OP TP sme vychádzali v návrhu alokačnyćh kritérií pre vybraných zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP, ktorý bol schválený RO OP TP listom z 15.2.2022 s účinnosťou k 1.1.2022 nasledovne:

  1. pre každého vybraného zamestnanca vykonávajúceho podporné činnosti pre AK OP TP z osobného úradu, z odboru rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva, z odboru legislatívy a z odbor majetku a služieb,
  2. pre každú z 8 pozícií oddelenia publicity,
  3. pre vybraného zamestnanca sekcie financovania fondov,
  4. pre vybraného zamestnanca  odboru koordinácie projektov EŠIF.

Tento projekt je pripravený pre nasledovný počet zamestnancov vyjadrený vo formáte FTE v členení po jednotlivých útvaroch:

- Odbor rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva - oddelenie rozpočtu, oddelenie účtovníctva a výkazníctva, oddelenie mzdovej agendy –  14 zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP, každý na 18%, t.j. 14x0,18=2,52 FTE

- Odbor komunikácie - oddelenie publicity – 8 zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP, každý na 14,5%, a t.j. 8x0,145=1,16 FTE

- Osobný úrad – odbor riadenia ľudských zdrojov, odbor výberu a rozvoja ľudských zdrojov, oddelenie reportingu –  4 zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP, každý na 18%, t.j. 4x0,18= 0,72 FTE

- Sekcia financovania fondov – 1 zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 43%, t.j. 0,43 FTE

- Odbor koordinácie projektov EŠIF –  1 zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 33%, t.j. 0,33 FTE

- Odbor legislatívy – 2 zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 18%, t.j. 2x0,18=0,36 FTE

- Odbor riadenia programov – 1 zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 100%, t.j. 1,00 FTE

- Odbor majetku a služieb - 1 zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 18%, t.j. 0,18 FTE

Spolu v projekte za všetky útvary je   zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP (vyjadrene vo formáte FTE).    

Merateľný ukazovateľ  „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu , kde sú zohľadnené percentá oprávnenosti nižšie ako 100%, reálne čerpané PN  nad 10 dní (ktoré nie sú hradené zamestnávateľom), nástupy a výstupy v priebehu mesiaca za obdobie 1-3/2022.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2022
Celková suma
47,464 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Refundácia miezd zamestnancov MIRRI zab…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
6,01 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2022 (podporné činnosti 5)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.