Popis projektu

Predmetom projektu s názvom " je vybudovanie gravitačnej a tlakovej kanalizácie v obci Bátorove Kosihy so zaústením do novovybudovanej čistiarne odpadových vôd pre  3600 EO. Kanalizácia pozostáva z gravitačnej splaškovej stoky pouličnej dĺžky 18645 m, PVC korung, DN300 a z výtlačných potrubí dĺžky 2208 m, HDPE DN 8, 125.Keďže v súčasnosti nie je v obci vybudovaná žiadna stoková sieť, ani ČOV, odpadové vody od obyvateľstva sú v súčasnosti zachytávané v žumpách, resp. v septikoch, ktoré nie sú vo väčšine prípadoch vodotesné a sú často nevhodne prevádzkované, čím neustále hrozí unikanie splaškových odpadových vôd do podzemia. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci umožní odstavenie netesných a nekvalitných žúmp, čím sa zamedzí nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje sa riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Čistením odvádzaných odpadových vôd  bude zabezpečená kvalita vyčistenej vody na úrovni požiadaviek NV SR č. 296/2005 Z.z., resp. vodohospodárskeho orgánu, čím bude zabezpečená ochrana miestnych tokov a prispeje k celkovému zlepšeniu kvality podzemných vôd.

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.12.2021
Celková suma
9,057,252 €
Vlastné zdroje
452,863 €
Vyčerpané z projektu
4,037 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
25.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
25.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
20,853 (km)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
3000,0 (EO)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.