Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu „Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde“ je zvýšenie kapacity triedeného zberu a dočasného uskladnenia komunálnych odpadov pred ich opätovným použitím v obci Družstevná pri Hornáde, okres Košice okolie, ktorý patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR.

Hlavná aktivita je vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP KŽP: B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1.

Prostredníctvom hlavnej aktivity sa bude realizovať výstavba nového zberného dvora a jeho vybavenie technikou a kontajnermi pre nakladanie s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch. Vytvorenie podmienok na separovaný zber pre občanov naplní očakávané predpoklady Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a splní požiadavky rámcovej smernice Európskej únie o odpadoch 2008/98/ES.

Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce Družstevná pri Hornáde ako hlavní producenti odpadov. Projekt plánuje dosiahnuť merateľné ukazovatele: Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 266,41 ton/rok, P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 446,36 ton/rok.

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.12.2023
Celková suma
476,341 €
Vlastné zdroje
23,817 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
29.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
30.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
446,36 (t/rok)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
266,41 (t/rok)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ramenový nosič kontajnerov, typ: FORNAL TN NKR 14.10

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ramenový nosič kontajnerov, typ: FORNAL TN NKR 14.10

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Drvič BRKO NEGRI R280TN

Faktúra - drvič - ZD

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drvič BRKO NEGRI R280TN

Faktúra - drvič - ZD

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Čelný nakladač TL 240 SL s príslušenstvom

Faktúra - traktor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor Kubota M5-112

Faktúra - traktor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor Kubota M5-112

Faktúra - traktor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Čelný nakladač TL 240 SL s príslušenstvom

Faktúra - traktor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Traktorová vlečka

Faktúra - traktorová vlečka

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Traktorová vlečka

Faktúra - traktorová vlečka

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vaňový kontajner 7m3 so sklopným čelom

Faktúra - kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vaňový kontajner 7m3 so sklopným čelom

Faktúra - kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Externý manažment 06/2023

Faktúra - externý manažment 06/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Externý manažment 04/2023

Faktúra - externý manažment 04/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Externý manažment 02/2023

Faktúra - externý manažment 02/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Externý manažment 03/2023

Faktúra - externý manažment 03/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Externý manažment 07/2023

Faktúra - externý manažment 07/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Externý manažment 08/2023

Faktúra - externý manažment 08/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Externý manažment 09/2023

Faktúra - Externý manažment 09/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Externý manažment 10/2023

Faktúra - externý manažment 10/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Externý manažment 11/2022

Faktúra - externý manažment 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Externý manažment 12/2022

Faktúra - externý manažment 12/2022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

Externý manažment 11/2023

Faktúra - externý manažment 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Externý manažment 12/2023

Faktúra - externý manažment 12/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Externý manažment 01/2023

Faktúra - externý manažment 01/2023

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Externý manažment 10/2022

Faktúra - externý manažment 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.1 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.1 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Výkon stavebného dozora

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
Agratech s.r.o
IČO
31725210
Názov
PATRIUM s.r.o.
IČO
47390514
Názov
GROSSA NOVA s.r.o.
IČO
36024210
Názov
GROSSA NOVA s.r.o.
IČO
36024210
Názov
SERVIS DpH, s. r. o., r. s. p.
IČO
52809528
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.