Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je spracovanie všetkých stupňov časti projektovej dokumentácie s názvom „Modernizácia trolejbusových tratí – Projektová dokumentácia" vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov. 

    

Mesto Prešov prostredníctvom Dopravného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť (DPMP), kde je 100 %  vlastníkom  zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a blízkeho okolia.  Mesto Prešov je sídlom kraja a v súčasnosti tam žije 87 436 obyvateľov (ŠÚ 2021). DPMP zabezpečuje ako jediná spoločnosť pravidelnú mestskú hromadnú dopravu už vyše 72 rokov.

Nosnú kostru dopravného systému MHD tvoria trolejbusová a autobusová trakcia, zvyšok dopĺňa nepravidelná doprava. Celkovo bolo DPMP počas pandemického roka 2020 prepravených 21 419 miliónov osôb, čo bol 30,46 % medziročný pokles o 9,38 milióna cestujúcich oproti roku 2019. Z toho 10 197 tisíc cestujúcich bolo prepravených trolejbusmi a 11 222 tisíc autobusmi. Dopravná sieť pravidelnej verejnej dopravy vykonávanej DPMP k 31.12.2020 predstavovala 127 km. Z toho bola dĺžka trolejbusovej siete 29 km a autobusovej siete 127 km.

Projekt zásadne napomôže zlepšiť a skvalitniť mestskú hromadnú dopravu. V budúcnosti bude zo zrealizovaného projektu profitovať cestujúca verejnosť a DPMP, keďže to umožní modernizáciu  trolejbusovej trakcie a tým zabezpečí jej trvalú udržateľnosť. Z projektu bude tiež profitovať aj  integrátor verejnej osobnej dopravy IDS Východ s.r.o.. Projekt vytvorí predpoklady pre rozvoj integrovaného dopravného systému v meste a kraji. V neposlednom rade bude beneficientom aj mesto Prešov, ktoré môže s DPMP riešiť optimalizáciu MHD na území mesta.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom projektovej prípravy modernizácie trolejbusových tratí.

  

Projekt bude realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Projektová príprava". Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný vo verejnom obstarávaní. Začiatok realizácie hlavnej aktivity je stanovený na 04/2022 po  podpise zmluvy o dielo na dodávku projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb s dodávateľom projekčných prác. Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na termín 12/2023 po podpise preberacieho protokolu k poslednej dokumentácií pre výber zhotoviteľa. Dĺžka trvania hlavnej aktivity projektu je 21 mesiacov.

Modernizované úseky trolejbusových tratí  "Budovateľská, Škultétyho, 17.novembra, Obrancov Mieru"  a  "Sabinovská - Dúbrava"  sú lokalizované výlučne v katastrálnom území mesta Prešov. Trolejbusová trať "Nižná Šebastová cez Dukliansku po križovatku Hlavná - Levočská" prechádza okrem katastrálného územia mesta Prešov v svojej časti na Bardejovskej ulici aj katastrálnym územím Šarišské Lúky, ktoré patrí obci Ľubotice.

Realizáciou projektu sa naplní 1 merateľný ukazovateľ:

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 16

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 105 820,00 EUR z toho požadovaná výška NFP je 1 050 529 EUR.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov, Ľubotice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,105,820 €
Vlastné zdroje
55,291 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.