Popis projektu

Predmetom projektu je jestvujúcej jednokoľajnej elektrifikovanej železničnej trate s rozchodom 1 435 mm a  za predpokladu minimálnych smerových posunov koľaje a premiestňovania stožiarov TV. Dotknutý úsek začína na začiatku výhybky č. 6 v Dopravni DOT (Ďiaľkovo ovládaná trať) Boleráz a končí na začiatku výhybky č. 1 v Dopravni DOT Smolenice. Celková dĺžka úseku je 4 947 m a prechádza katastrálnymi územiami Boleráz, Bíňovce a Smolenice. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej , ktorou je . Súčasťou projektu sú aj  Riadenie projektu a Informovanie a komunikácia. Riadenie projektu bude zabezpečené internými zamestnancami/zložkami žiadateľa z vlastných zdrojov. Hlavná aktivita je zabezpečená dodávateľsky, proces verejného obstarávania je ukončený a žiadateľ má uzatvorenú platnú Zmluvu o dielo na zabezpečenie stavebných prác. 


Na realizáciu stavby je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS). Sú vydané právoplatné stavebné povolenia (Stavebné povolenie č. OcÚ/OŽP/480/2021/SP/Zý, zo dňa 16.11.2021, právoplatné dňom 06.12.2021 (Obec Smolenice); Stavebné povolenie č. Výst.BOL-171/2021/Tá-298, zo dňa 16.12.2021, právoplatné dňom 18.01.2022 (Obec Boleráz); Stavebné povolenie č.37056/2021/SŽDD/118437, zo dňa 21.10.2021, právoplatné dňom 23.11.2021 (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)). Projekt disponuje súhlasným stanoviskom Gestora horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. Podľa vyjadrenia príslušného okresného úradu, projekt nebude mať žiadny významný negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Projekt nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.  

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa 5.1: „Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy“ v rámci PO5 Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Základným cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a zabezpečenia požadovaných parametrov železničnej trate, ako aj dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate.

Prijímateľom národného projektu sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), ktoré sú ako prijímateľ určené priamo v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Vlastníkom železničnej infraštruktúry je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“). Pre správu a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry boli v zmysle zákona č. 258/1993 Z. z. zriadené Železnice Slovenskej republiky. V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry uzatvorenej s MDV SR, ako aj podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnia ŽSR funkciu manažéra infraštruktúry, ktorého hlavnými úlohami sú zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete, výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečením rozvoja železničnej infraštruktúry a zodpovednosť za správu, výstavbu, prevádzku, opravy a údržbu železničnej infraštruktúry.


Projekt bude realizovaný na území okresu Trnava na železničnej trati medzi zastávkami Boleráz - Smolenice.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľného ukazovateľa: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí: 4,9470 km

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Boleráz, Bíňovce, Smolenice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
10,940,249 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Realizácia stavebných prác
Typ
D. Výstavba nových …
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
-
Cieľ
4,947 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220030 k faktúre č. 370220024 s dátumom dodania 28.7.2022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220030 k faktúre č. 370220024 s dátumom dodania 28.7.2022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,856,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov IČO
Názov
Železničné stavby, a.s. Košice
IČO
31714421
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.