Popis projektu

Predmetom projektu je jestvujúcej jednokoľajnej elektrifikovanej železničnej trate s rozchodom 1 435 mm a  za predpokladu minimálnych smerových posunov koľaje a premiestňovania stožiarov TV. Dotknutý úsek začína na začiatku výhybky č. 6 v Dopravni DOT (Ďiaľkovo ovládaná trať) Boleráz a končí na začiatku výhybky č. 1 v Dopravni DOT Smolenice. Celková dĺžka úseku je 4 947 m a prechádza katastrálnymi územiami Boleráz, Bíňovce a Smolenice. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej , ktorou je . Súčasťou projektu sú aj  Riadenie projektu a Informovanie a komunikácia. Riadenie projektu bude zabezpečené internými zamestnancami/zložkami žiadateľa z vlastných zdrojov. Hlavná aktivita je zabezpečená dodávateľsky, proces verejného obstarávania je ukončený a žiadateľ má uzatvorenú platnú Zmluvu o dielo na zabezpečenie stavebných prác. 


Na realizáciu stavby je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS). Sú vydané právoplatné stavebné povolenia (Stavebné povolenie č. OcÚ/OŽP/480/2021/SP/Zý, zo dňa 16.11.2021, právoplatné dňom 06.12.2021 (Obec Smolenice); Stavebné povolenie č. Výst.BOL-171/2021/Tá-298, zo dňa 16.12.2021, právoplatné dňom 18.01.2022 (Obec Boleráz); Stavebné povolenie č.37056/2021/SŽDD/118437, zo dňa 21.10.2021, právoplatné dňom 23.11.2021 (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)). Projekt disponuje súhlasným stanoviskom Gestora horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. Podľa vyjadrenia príslušného okresného úradu, projekt nebude mať žiadny významný negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Projekt nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.  

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa 5.1: „Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy“ v rámci PO5 Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Základným cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a zabezpečenia požadovaných parametrov železničnej trate, ako aj dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate.

Prijímateľom národného projektu sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), ktoré sú ako prijímateľ určené priamo v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Vlastníkom železničnej infraštruktúry je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“). Pre správu a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry boli v zmysle zákona č. 258/1993 Z. z. zriadené Železnice Slovenskej republiky. V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry uzatvorenej s MDV SR, ako aj podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnia ŽSR funkciu manažéra infraštruktúry, ktorého hlavnými úlohami sú zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete, výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečením rozvoja železničnej infraštruktúry a zodpovednosť za správu, výstavbu, prevádzku, opravy a údržbu železničnej infraštruktúry.


Projekt bude realizovaný na území okresu Trnava na železničnej trati medzi zastávkami Boleráz - Smolenice.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľného ukazovateľa: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí: 4,9470 km

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Boleráz, Bíňovce, Smolenice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
10,940,249 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Realizácia stavebných prác
Typ
D. Výstavba nových …
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
4,947 (km)
Cieľ
4,947 (km)
Naposledy aktualizované
12.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220030 k faktúre č. 370220024 s dátumom dodania 28.7.2022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220030 k faktúre č. 370220024 s dátumom dodania 28.7.2022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,856,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,710,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370230001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 370220054

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. FV2320177

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Železničné stavby, a.s. Košice
IČO
31714421
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.