Popis projektu

Cieľom projektu  je vybudovanie rybovodu na existujúcom stupni na rieke Bodva v r. km 18,760.

Stupeň na vodnom toku Bodva v r.km 18,760 bol vybudovaný v rámci úpravy vodného toku, ako stabilizačný prvok brehového opevnenia a nivelety dna, je súčasťou celokorytovej úpravy rieky Bodva. Korytová úprava je jednoduchého lichobežníkového tvaru so sklonom svahov 1:1,5, šírkou v dne 8,0 m, opevnenie kamenná dlažba z lomového kameňa. Primárne slúži stupeň na zmiernenie pozdĺžneho sklonu nivelety dna rieky Bodva.

Technický návrh spriechodnenia migračnej bariéry rešpektuje zachovanie pôvodného účelu hydrotechnického objektu, ako  stabilizačného prvku vybudovanej korytovej úpravy v intraviláne mesta Moldava n/Bodvou. Návrh čiastočnej korytovej rampy rešpektuje požiadavku vedenú v rámci  Vodného plánu Slovenska pre umožnenie zlepšenia podmienok pozdĺžnej migrácie vodných živočíchov. Spriechodnený stupeň bude v budúcnosti fungovať ako útočisko pre ryby a vodné živočíchy v čase znížených prietokov (ryby sa ukrývajú vo vývare jestvujúceho stupňa), ako aj miesto, kde bude dochádzať k prekysličovaniu vody, keď bude voda prepadať cez stupeň.

Vybudovaním rybovodu sa spriechodní migračná bariéra na toku, čo bude mať veľký prínos z hľadiska migrácie akvatického spoločenstva. Pozitívny prínos sa dá očakávať aj z hľadiska ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja pri využívaní vodných tokov. 
Miesto realizácie stavby: Košický kraj, okres Košice-okolie, k.ú. Moldava nad Bodvou, parcela CKN 1138/2. Stavenisko pre výstavbu rybovodu tvorí samotné koryto rieky Bodva a územie na pravom brehu v mieste situovania stupňa. 
Aktivity: Stavba je členená na dva stavebné objekty (ďalej len SO):
SO 01 Príprava územia
SO 02 Rybovod
Merateľné ukazovatele: spojitý úsek na vodnom toku Bodva v rámci VÚ SKA0002 bez migračných bariér v celkovej dĺžke 27,800 km.
 

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Moldava nad Bodvou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
187,948 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
255Z72000001-Zabezpečenie priechodnosti…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
27,8 (km)
Cieľ
27,8 (km)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 07, 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 07, 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 07, 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Stavebné práce 09,10/2023

MMVH_Stavebné práce 09_10_2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Stavebné práce 09,10/2023

MMVH_Stavebné práce 09_10_2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Stavebné práce 09,10/2023

MMVH_Stavebné práce 09_10_2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bioekologický dozor

Bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Bioekologický dozor

Bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
RNDr. Vladimír Druga - EKOSPOL
IČO
10986359
Názov
MMVH s.r.o.
IČO
45304726
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.