Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu (ďalej len „NP“) je reflektovať na dlhodobo neriešenú otázku dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (ktorá je pre účel tohto projektu súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti v kontexte strategického rámca zdravotnej starostlivosti) v rámci Slovenskej republiky najmä formou ambulantnej starostlivosti, a to zvýšením a následnou udržateľnosťou kapacít v zdravotníckom systéme a pilotným overením systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR dlhodobo eviduje poddimenzovanie v regionálnej dostupnosti, rozdielnu kvalitu zdravotnej starostlivosti, nedostatok príslušného personálu, preto v rámci pripravovaného Plánu obnovy a odolnosti SR a legislatívnych úloh pripravuje zákon o poskytovaní dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a systém kvality poskytovania tejto zdravotnej starostlivosti.

Cieľom NP je pilotné overenie systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti kvalifikovaným personálom v zdravotníckych zariadeniach ambulantného typu – v mobilných hospicoch a agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Konečný dopad bude na  obyvateľov SR (bez regionálnych rozdielov), ktorí sú odkázaní na dlhodobú a/alebo paliatívnu zdravotnú starostlivosť. Zvýšením počtu zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií sa zabezpečí bližší a častejší kontakt s osobami s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej zdravotnej starostlivosti a jej rodinnými príslušníkmi, a teda aj prevencia a zníženie počtu akútnych stavov riešených následnou hospitalizáciou na akútnych lôžkach. V súčinnosti s Plánom obnovy a odolnosti SR tak dôjde k zvýšeniu dostupnosti dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, ktorej následkom by sa mala zvýšiť aj kvalita života týchto osôb.

Súčasťou NP bude vytvorenie nástrojov stabilizácie a rozvoja pracovných miest v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“) a v mobilných hospicoch (ďalej len „MOHO“), nástrojov komplexného manažmentu dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, ako aj mechanizmov zberu relevantných informácií o poskytovanej dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé skupiny nástrojov budú doplnené o analýzy poskytovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom nastavenia ich efektívneho a systémového zabezpečenia nielen po personálnej ale aj finančnej stránke. Takto získané informácie budú podkladmi pre vypracovanie metodík, štandardov a v konečnom dôsledku aj pre pripravovanú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa vytvárajú základné právne rámce pre dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.

NP bude mať dopad na celé územie SR a bude implementovaný v spolupráci s tretími subjektmi, ktoré budú vybraté na základe stanovených „Kritérií pre výber tretích subjektov“ (ďalej len „Kritériá“).

Hlavnou aktivitou NP bude „Podpora dostupnosti a posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.

Cieľovou skupinou v rámci NP budú zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Merateľné ukazovatele sú :

CV31 – Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov

CVR1 – Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci

P0509 – Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení.

Viac
Subjekt
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
12,326,336 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zber a analýza dát dlhodobej zdravotnej…
Typ
Stabilizácia pracov…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora odborných kapacít v zariadeniac…
Typ
Stabilizácia pracov…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora stability a profesionality zame…
Typ
Stabilizácia pracov…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
240,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
344,0 (osoby)
Cieľ
365,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekapitulácia miezd - 01/2022

Rekapitulácia miezd_01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_02/2022

Rekapitulácia miezd_02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

903_Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Rekapitulácia miezd 03/2022

Rekapitulácia miezd _03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_04/2022

Rekapitulácia miezd_04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_05/2022

Rekapitulácia miezd_05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_07/2022

Rekapitulácia miezd_07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_06/2022

Rekapitulácia miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd 09/2022_TPP

Rekapitulácia miezd_09/2022_TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd_08/2022_REACT

Rekapitulácia miezd_08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_09/2022_REACT

Rekapitulácia miezd_09/2022_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Rekapitulácia miezd_10-12/2022_REACT

Rekapitulácia miezd_10-12/2022_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

352 - Poskytnutie dotácii_12_2022

Bankový výpis č. 7_dotácie_HE

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

352 - Poskytnutie dotácii_01_2023

Bankový výpis č. 7_dotácie_HE

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Rekapitulácia miezd_01/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_01/2023_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Rekapitulácia miezd 03/2023_REACT

Rekapitulácia miezd 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušál_352_tranfér (REACT)

Paušál_352_transfér (REACT)

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

352_poskytnutie dotácie_01_2023

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352_poskytnutie dotácie_12_2022

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_REACT

903_paušál_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd_02/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

352_poskytnutie dotácie_02_23

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_REACT

903_paušál_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352_poskytnutie dotácie_03_2023

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352_poskytnutie dotácie_05_2023

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd_05/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_05/2023_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Rekapitulácia miezd_04/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

352_poskytnutie dotácie_04_2023

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd 06/2023_REACT

Rekapitulácia miezd 06/2023_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

352_poskytnutie dotácie

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Rekapitulácia miezd_07/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_07/2023_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

352_poskytnutie dotácie

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd_08/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_08/2023_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Paušálna sadzba_REACT (11)

Paušálna sadzba_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352_poskytnutie dotácie

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_REACT(12)

Paušálna sadzba_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Rekapitulácia miezd_09/2023_REACT

Rekapitulácia miezd_09/2023_REACT

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

352_poskytnutie dotácie

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903_paušál_React

903_paušál_React

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352_poskytnutie dotácie

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.