Popis projektu

Hlavným cieľom NP “Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie”(ďalej len “NP OP”) je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca a psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti pripravení na prípadné zabezpečenie starostlivosti o klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktorých najviac ohrozuje kríza spôsobená šírením pandémie Covid 19, a to aj s fókusom na lepšiu pripravenosť na trh práce a výkon povolania po ukončení štúdia. Cieľ bude dosiahnutý v spolupráci s VŠ a univerzitami prostredníctvom vytvorenia a pilotného overenia praxových pracovísk zriadených vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny a vo vybraných pracoviskách úradov PSVR v rámci celého územia SR, kde bude prebiehať realizácia nepedagogickej odbornej praxe pre študentov sociálnej práce a psychológie. Prax bude prebiehať podľa odborných príručiek pre výkon odbornej praxe a podmienok výkonu odbornej praxe (MÚ P0509), ktoré okrem iného stanovia obsahové zameranie, rozsah, ako aj jednotlivé oblasti odbornej praxe pre študentov pod vedením mentorov - zamestnancov praxových pracovísk (MÚ P0966). Cieľovou skupinou sú zamestnanci v sociálnych službách a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovatelia sociálnych služieb, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy, subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ich zamestnanci. Vzhľadom na zameranie a stanovený cieľ NP OP predpokladáme, že aktivity, výsledky a výstupy budú mať dopad v podobe aktívneho prepojenia študijného odboru sociálna práca a psychológia s praxou a trhom práce a celospoločenský dopad v podobe zjednotenia štandardov pre výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce a psychológie. Pozitívne výsledky projektu vytvoria predpoklad na zavedenie systémových pravidiel výkonu odbornej praxe študentov sociálnej práce a psychológie s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
2,051,741 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zefektívnenie podmienok výkonu odbornej…
Typ
Zefektívnenie súčas…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
97,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2022

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - experti sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - odborní garanti sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - odborní garanti psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - experti psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 8/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 8/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 7/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 7/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022 mentori úrady PSVR

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022 mentori úrady PSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 12/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 1/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 1/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 1/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 3/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 3/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 3/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 12/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 5/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 10/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 9/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 9/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 9/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 8/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 8/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 8/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 8/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2023 - odborní garanti sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2023 - odborní garanti psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.