Popis projektu

Hlavným cieľom NP “Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie”(ďalej len “NP OP”) je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca a psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti pripravení na prípadné zabezpečenie starostlivosti o klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktorých najviac ohrozuje kríza spôsobená šírením pandémie Covid 19, a to aj s fókusom na lepšiu pripravenosť na trh práce a výkon povolania po ukončení štúdia. Cieľ bude dosiahnutý v spolupráci s VŠ a univerzitami prostredníctvom vytvorenia a pilotného overenia praxových pracovísk zriadených vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny a vo vybraných pracoviskách úradov PSVR v rámci celého územia SR, kde bude prebiehať realizácia nepedagogickej odbornej praxe pre študentov sociálnej práce a psychológie. Prax bude prebiehať podľa odborných príručiek pre výkon odbornej praxe a podmienok výkonu odbornej praxe (MÚ P0509), ktoré okrem iného stanovia obsahové zameranie, rozsah, ako aj jednotlivé oblasti odbornej praxe pre študentov pod vedením mentorov - zamestnancov praxových pracovísk (MÚ P0966). Cieľovou skupinou sú zamestnanci v sociálnych službách a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovatelia sociálnych služieb, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy, subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ich zamestnanci. Vzhľadom na zameranie a stanovený cieľ NP OP predpokladáme, že aktivity, výsledky a výstupy budú mať dopad v podobe aktívneho prepojenia študijného odboru sociálna práca a psychológia s praxou a trhom práce a celospoločenský dopad v podobe zjednotenia štandardov pre výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce a psychológie. Pozitívne výsledky projektu vytvoria predpoklad na zavedenie systémových pravidiel výkonu odbornej praxe študentov sociálnej práce a psychológie s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
2,051,741 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zefektívnenie podmienok výkonu odbornej…
Typ
Zefektívnenie súčas…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
97,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2022

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - experti sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - odborní garanti sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - odborní garanti psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022 - experti psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 8/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 8/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 7/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 7/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 11/2022 - mentori úrady PSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022 mentori úrady PSVR

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 11/2022 mentori úrady PSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 12/2022

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 2/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 1/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 1/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám za 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 1/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 3/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 3/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 3/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 4/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 5/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - mentori úrady PSVR psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 5/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 5/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 6/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - tútor sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - tútor psychológia

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023 - mentori úrady PSVR sociálna práca

521 – Mzdové výdavky za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor sociálna práca za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za CDR mentor psychológia za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor sociálna práca za 7/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 7/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2023 - projektový tím

521 – Mzdové výdavky za mzdy 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za PSS mentor psychológia za 10/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za 10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2023

903 - Nepriame výdavky – za mzdy 9/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.