Popis projektu

 

Cieľom projektu je zabezpečenie projektových dokumentácií pre stavby:

ktorá má za cieľ navrhnúť prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina.    

ktorej cieľom je komplexná modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica, vybudovanie novej trate v obratisku Hlavná stanica a modernizácia meniarní Lešková a Hroboňová.  

Aktivity budú spočívať v príprave dokumentácií plánu organizácie MHD, ktoré začnú počas realizácie projekčných prác a budú slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác.

Súčasný stav infraštruktúry, trasovania liniek a zloženia vozidlového parku vytvára problémy v dopravnej obslužnosti dotknutých území. Najvýznamnejšie z nich sú:

- izolovanosť trolejbusovej trate na Dlhých dieloch (chýbajúce prepojenie s trolejbusovou sieťou v Bratislave),

- vysoká obsadenosť linky č. 32 ako z dôvodu cestovania v oblasti Dlhých dielov tak aj Kramárov,

- obmedzené možnosti nasadenia kĺbových autobusov v oblasti Dlhých dielov z dôvodu nevhodného charakteru ciest (veľký sklon),

- cestovanie z Dlhých dielov do vzdialenejších častí mesta s nutnosťou prestupu – potreba dobrej dostupnosti významných prestupných bodov,

- nízka obsadenosť linky 204 v oblasti Valašskej ulice,

- nedostatok disponibilných autobusov pre posilnenie prepravných kapacít,

- nedostatočná kapacita meniarne pre napojenie novej trate,

- trolejové vedenie, ktoré nepodporuje dostatočnú prevádzkovú rýchlosť trolejbusu,

- nedostatočné množstvo trolejového vedenia pre počet trolejbusov,

- nedostatočné množstvo výhybiek pre vytvorenie nových tratí.

Kompletná projektová dokumentácia bude predstavovať optimálne riešenie realizácie stavby pre nové trolejbusové trate, ako aj modernizáciu trolejbusovej trate a modernizáciu meniarní. V ďalšom kroku chce žiadateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. 

Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 5

Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 5

Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 1

Plán organizácie MHD - Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 1

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
1,927,744 €
Vlastné zdroje
96,387 €
Vyčerpané z projektu
31,654 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia trolejbusovej trate v úsek…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nová trolejbusová trať Patrónka - Rivié…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Plán organizácie MHD - Modernizácia tro…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
12.09.2022
Názov
Plán organizácie MHD - Nová trolejbusov…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
12.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
10.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 22010006

FA č. 22010006 PPP 80% Valbek Prodex

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA č. 22010007

FA č. 22010007 EIA 80% Valbek Prodex

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA č. 22010024

FA č. 22010024 - 20% EIA VALBEK SK, spol. s r. o.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

FA č. 22010024

FA č. 22010024 - 20% EIA VALBEK SK, spol. s r. o.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100031

FA č. 2222100031 DOPRAVOPROJEKT DÚR 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100031

FA č. 2222100031 DOPRAVOPROJEKT DÚR 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

FA č. 2222100030

FA č. 2222100030 DOPRAVOPROJEKT PPP 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100030

FA č. 2222100030 DOPRAVOPROJEKT PPP 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

FA č. 2222100032

FA č. 2222100032 DOPRAVOPROJEKT DSZ 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100032

FA č. 2222100032 DOPRAVOPROJEKT DSZ 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

FA č. 2222100033

FA č. 2222100033 DOPRAVOPROJEKT EIA 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100033

FA č. 2222100033 DOPRAVOPROJEKT EIA 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

FA č. 2222100038

FA č. 2222100038 DOPRAVOPROJEKT EIA 20%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

FA č. 2222100065

FA č. 2222100065 Dopravoprojekt, a. s., PPP 20%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,310 €
Schválené na preplatenie
9,310 €
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100065

FA č. 2222100065 Dopravoprojekt, a. s., PPP 20%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

FA č. 2222100066

FA č. 2222100066 Dopravoprojekt, a. s. Prerokovanie DÚR 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,344 €
Schválené na preplatenie
22,344 €
Realizácia
-
Názov

FA č. 2222100066

FA č. 2222100066 Dopravoprojekt, a. s. Prerokovanie DÚR 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

FA č. 2222100067

FA č. 2222100067 Dopravoprojekt, a. s. DSP 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

FA č. 2322100082

FA č. 2322100082 DSZ 20% DOPRAVOPROJEKT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

FA č. 23010144

FA č. 23010144 DSZ 80% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

FA č. 23010162

FA č. 23010162 DSZ 20% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

FA č. 23010163

FA č. 23010163 DÚR 20% VALBEK

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

FA č. 2322100070

FA č. 2322100070 DÚR 20% DOPRAVOPROJEKT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

FA č. 2322100080

FA č. 2322100080 Prerokovanie DÚR 20% DOPRAVOPROJEKT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/2021 - Manažér/expert prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 –Finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 - Manažér/expert prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 - Manažér/expert prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 – Finannčný manažér

Zaúčtovanie miezd 09/2021 - 11/2021, 10 - 12/2022, 01 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

FA č. 22010163

FA č. 22010163 PPP 20% Valbek Sk

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

FA č. 23010042

FA č. 23010042, DÚR 80% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.