Popis projektu

"Nová trolejbusová trať Trenčianska Hraničná"

Cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu:

ktorá má za cieľ predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na ulici Trenčianska smerom ku ulici Bajkalská s pokračovaním vpravo po ulici Bajkalská až po existujúcu trolejbusovú trať na Prievozskej ulici, do ktorej by bola zaústená ľavým odbočením v smere von z mesta. Následne by sa v križovatke Prievozská – Mierová – Hraničná zrealizovalo pravé odbočenie z existujúcej trolejbusovej trate do ulice Hraničná a napokon opätovne pravým odbočením do ulice Mlynské nivy, kde by sa trať zakončila v kruhovom objazde a následne cesta späť po ulici Mlynské nivy, potom vľavo do ulice Hraničná s priamym zaústením do existujúcej trolejbusovej trate v križovatke Hraničná – Mierová – Prievozská. Toto predĺženie trolejbusovej trate a príprava na nové 24 m trolejbusy si vyžiada okrem napojenia nových trolejbusových tratí aj úpravu / zmenu existujúceho napájania trolejbusových tratí na uliciach Prievozská, Gagarinova a Mierová.

Aktivita bude spočívať v príprave dokumentácie Plánu organizácie MHD, ktorá začne počas realizácie projekčných prác a bude slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác.

Súčasný stav infraštruktúry, trasovania liniek a zloženia vozidlového parku vytvára problémy v dopravnej obslužnosti dotknutých území. Najvýznamnejšie z nich sú:

  • mestská časť Ružinov je jedna z rýchlo rozvíjajúcich sa častí Bratislavy bez dostatočnej vybavenosti linkami MHD,
  • nedostatočná priepustnosť liniek v danej oblasti,
  • nedostatočné pokrytie súčasnými linkami a trolejovými traťami,
  • nedostatočná kapacita meniarne pre napojenie novej trate,
  • trolejové vedenie, ktoré nepodporuje dostatočnú prevádzkovú rýchlosť trolejbusu,
  • nedostatočné množstvo trolejového vedenia pre počet trolejbusov,
  • nedostatočné množstvo výhybiek pre vytvorenie nových tratí.

Kompletná projektová dokumentácia bude predstavovať optimálne riešenie realizácie stavby pre novú trolejbusovú trať Trenčianska – Hraničná.  V ďalšom kroku chce žiadateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. 

Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 5

Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 1

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
480,643 €
Vlastné zdroje
24,032 €
Vyčerpané z projektu
28,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Plán organizácie MHD - Nová trolejbusov…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
12.09.2022
Názov
Nová trolejbusová trať Trenčianska–Hran…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
10.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 220100124

Faktúra č. 220100124, EIA, REMING CONSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Faktúra č. 220100141

Faktúra č. 220100141, EIA, REMING CONSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Faktúra č. 220100229

Faktúra č. 220100229, DSZ, 80%, REMING CONSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Faktúra č. 220100229

Faktúra č. 220100229, DSZ, 80%, REMING CONSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 220100231

Faktúra č. 220100231, DUR, 80%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Faktúra č. 220100231

Faktúra č. 220100231, DUR, 80%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 220100254

Faktúra č. 220100254, PPP 20 %, REMING CONSULT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
5,600 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 220100254

Faktúra č. 220100254, PPP 20 %, REMING CONSULT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Faktúra č. 220100253, PPP 80 %

Faktúra č. 220100253, PPP 80%, REMING CONSULT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,400 €
Schválené na preplatenie
22,400 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 220100253, PPP 80 %

Faktúra č. 220100253, PPP 80%, REMING CONSULT

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Faktúra č. 230100274

Faktúra č. 230100274, Prerokovanie DUR, 80%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra č. 230100096

Faktúra č. 230100096, DSZ, 20%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Faktúra č. 230100273

Faktúra č. 230100273, DUR, 20%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra č. 230100276

Faktúra č. 230100276, Prerokovanie DUR, 20%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra č. 230100290

Faktúra č. 230100290, DSP, 80%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 01/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.