Popis projektu

Projekt je realizovaný , t.j. na území Východného Slovenska patriaceho do Košického samosprávneho kraja konkrétne do . Predkladaný projektje v súlade s politikou mesta týkajúcou sa nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov. Nadväzuje na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  Taktiež je v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadov SR, zohľadňujúci aktuálne platný legislatívny rámec predchádzania vzniku odpadu.

 je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území žiadateľa, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec.

Realizáciou tohto projektu dôjde aj k informačným aktivitám, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia o ochrane životného prostredia aj medzi samotnými občanmi mesta čím zabezpečíme podporu predchádzania vzniku odpadov.

Cieľ projektu dosiahneme vybudovaním a sprevádzkovaním zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu KO (t.j. biologický rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemný odpad) a obstaraním technológie nevyhnutnej na prevádzkovanie zberného dvora, a to:. traktora, čelného nakladača k traktoru s lopatou, traktorového nosiča kontajnerov so zberovou kontajnerovou nadstavbou, štiepkovača drevnej hmoty k traktoru, 5 ks vaňových kontajnerov zatvorených, 4 ks vaňových kontajnerov so sklopným čelom a 20 ks kontajnerov na BRKO (bližšia špecifikácia a účel použitia je podrobnejšie popísaná v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu)

Jednotlivé druhy odpadov( BRKO, DSO a objemný odpad), ktoré sú predmetom predkladaného projektu, sa budú zo záujmového územia dočasne zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore a následne budú odovzdané organizácii oprávnenej na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov resp. BRKO sa bude prevážať na vybudované kompostovisko (pripravovaný projekt) za účelom jeho zhodnotenia.  V prípade nezrealizovania projektu na vybudovanie kompostoviska bude vyprodukovaný BRKO odovzdaný organizácii oprávnenej na nakladanie s predmetným druhom odpadu, tak aby sa zabezpečilo jeho zhodnotenie. Detailne o tom pojednávajú ďalšie časti ŽoNFP.

Projekt priamo prispieva k  vyplývajúcim z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR a požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EU vo vzťahu k jednotlivým prúdom odpadov, čo je bližšie popísané v časti 7.3 ŽoNFP.

Projekt je v plnej miere v súlade s  v príslušnej oblasti podpory, t.j. je v súlade s: a) príslušným špecifickým cieľom:

1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov b) očakávanými výsledkami: 

  • zníženie znečistenia prírodného prostredia a krajiny
  • eliminácie tvorby nelegálnych skládok
  • predchádzanie vzniku odpadov
  • zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov
  • úspora nákladov pre obyvateľov obce spojená s likvidáciou odpadov) oprávneným typom aktivity:              

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zároveň je projekt v súlade s horizontálnymi princípmi:

  1. udržateľný rozvoj, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“ čo sa v projekte priamo prejaví realizáciou aktivít zameraných na zefektívnenie zberu a zhodnocovania komunálneho odpadu.
  2. rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia, kde je hlavným cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy EŠIF čo náš projekt z plnej miere zabezpečuje.

P0087 - Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 540,90

P0702 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 540,90

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2023
Celková suma
415,996 €
Vlastné zdroje
20,800 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
27.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
05.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.01.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
540,9 (t/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
540,9 (t/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment

Faktúra č. 23072 EM - ZD

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Kontajner na BIO odpad 1 100 l

Faktúra ZD - PROCAR kontajnery

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Vaňový kontajner zatvorený

Faktúra ZD - PROCAR kontajnery

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Vaňový kontajner so sklopným čelom

Faktúra ZD - PROCAR kontajnery

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Kontajner na BIO odpad 1 100 l

Faktúra ZD - PROCAR kontajnery

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vaňový kontajner zatvorený

Faktúra ZD - PROCAR kontajnery

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vaňový kontajner so sklopným čelom

Faktúra ZD - PROCAR kontajnery

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čelný nakladač

Faktúra č. 20230989 - ZD traktor a čelný nakladač

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor

Faktúra č. 20230989 - ZD traktor a čelný nakladač

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čelný nakladač

Faktúra č. 20230989 - ZD traktor a čelný nakladač

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Traktor

Faktúra č. 20230989 - ZD traktor a čelný nakladač

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FV1822023 TAMALEX - ZD stavba

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FV1822023 TAMALEX - ZD stavba

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 2017/30 DD-ARCH - ZD PD

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 230125 JADOZ - ZD -stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Traktorový nosič

Faktúra č. 2326050076 PROCAR - štiepkovač a nosič

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty

Faktúra č. 2326050076 PROCAR - štiepkovač a nosič

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktorový nosič

Faktúra č. 2326050076 PROCAR - štiepkovač a nosič

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty

Faktúra č. 2326050076 PROCAR - štiepkovač a nosič

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Strážske

Suma celkom
1,038 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Mesto Strážske

Suma celkom
2,678 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
IČO
36498548
Názov
TAMALEX s.r.o.
IČO
50803522
Názov
PROCAR, a.s.
IČO
36384992
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.