Popis projektu

SK:

Hlavným motívom projektu “Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Zažite históriu“ (GeruCa) je spolupráca medzi obcou Petronell-Carnuntum a mestskou časťou Bratislava-Rusovce v oblasti rímskeho kultúrneho dedičstva. Vďaka cezhraničnej spolupráci partnerov projektu sa zatraktívnia kultúrne pamiatky auxiliárny kastel (AT) a kastel Gerulata (SK), ako aj prístupové cesty k nim a zároveň pribudnú dvojjazyčné informácie pre ešte lepší zážitok z návštevy. Vytvorí sa spoločná ponuka pre cezhraničný cestovný ruch – pre obyvateľov prihraničného regiónu a jeho okolia tak bude spoločné kultúrne dedičstvo viditeľnejšie a prístupnejšie.

Vypracujú sa spoločné propagačné materiály, ktoré budú propagovať rímske „hotspoty“ v obci Petronell-Carnuntum a mestskej časti Bratislava-Rusovce a podnecovať u ľudí záujem o návštevu druhej lokality. Vyžaduje si to menšie investície a  spoločný marketing a prácu s verejnosťou.  Cezhraničná kultúrna/spoločenská výmena, ktorá sa v rámci projektu iniciuje po prvýkrát, má byť navyše kľúčovým prvkom pre budúce úspešné partnerstvá, spoločné projekty a podujatia.

Projekt taktiež prispieva k programovo špecifickému cieľu „Podpora komplexných prístupov k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva“ tým, že sa zatraktívnia spoločné turistické – predovšetkým kultúrne, rímske prvky a hodnoty a prostredníctvom moderných marketingových činností sa spoločne zviditeľnia a stanú hmatateľnejšími. Merateľné indikátory projektu sú: organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce (cieľ: 10), spoločne vytvorené reklamné aktivita modely na sprostredkovanie kultúry (cieľ: 2) a zatraktívnenie rímskych kultúrnych pamiatok vrátane prístupových ciest (cieľ: 2). Trvanie projektu: 03/2021 –12/2022.

DE:

Im Zentrum des Projektes “Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Zažite históriu“ (GeruCa) steht die Kooperation zwischen der Marktgemeinde Petronell-Carnuntum und dem Stadtteil Bratislava-Rusovce zum Thema römisches Kulturerbe. Durch grenzüberschreitende Kooperation der Projektpartner werden die Kulturstätten Auxiliarkastell (AT) und Kastell Gerulata (SK) und deren Zugangswege attraktiviert und mehrsprachig erlebbar gemacht. Es wird ein gemeinsames Angebot für den grenzüberschreitenden Tourismus entwickelt - dadurch kann das gemeinsame kulturelle Erbe für die Bevölkerung der Grenzregion aber auch darüber hinaus touristisch sichtbar und wahrnehmbar gemacht werden.

Es sollen gemeinsame Werbematerialien entwickelt werden, die die römischen „Hotspots“ in Petronell-Carnuntum und im Stadtteil Bratislava-Rusovce bewerben und zum Besuch des jeweils anderen Standorts anregen. Dazu sollen kleinere Investitionen umgesetzt und gemeinsame Marketingmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden.   Zudem soll der im Rahmen des Projekts erstmalig initiierte grenzüberschreitende kulturelle / gesellschaftliche Austausch ausschlaggebend für zukünftige erfolgreiche Partnerschaften, gemeinsame Projekte und Veranstaltungen sein.

Das Projekt trägt zum programmspezifischen Ziel „Förderung umfassender Ansätze zur nachhaltigen Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes“ bei, indem die touristischen – vor allem kulturellen, römischen Gemeinsamkeiten und Werte attraktiviert und mittels moderner Marketingmaßnahmen gemeinsam sichtbar und erlebbar gemacht werden. Messbare Indikatoren des Projektes sind: in die grenzüberschreitende Kooperation einbezogene Organisationen (Zielwert: 10), gemeinsam entwickelte Werbe- und Kulturvermittlungsformate (Zielwert: 2) und attraktivierte römische Kulturstätten inkl. Zugangswege (Zielwert: 2). Projektlaufzeit: 03/2021 –12/2022.

Viac
Subjekt
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Partneri
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Rusovce, Petronell-Carnuntum
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.03.2023
Celková suma
897,741 €
Vlastné zdroje
129,200 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu / Umsetzung…
Typ
2.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Umsetzung …
Typ
2.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast v očakávanom počte návštev podporovaných lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakcií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Počet návštev/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva (P)
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb vzťahujúcich sa na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (P)
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externe Expertise und Dienstleistungen

HP/LB_Abrechnung Nr 1 & 2 (Berichtszeiträume 1&2)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
27,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise und Dienstleistungen

HP/LB_Abrechnung Nr 1 & 2 (Berichtszeiträume 1&2)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
23,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_HCP_21_Náklady na externú expertízu a služby - Preklady

ZDV_HCP_21_Preklady

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

ZDV_HCP_21_Náklady na externú expertízu a služby - Preklady

ZDV_HCP_21_Preklady

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

ZDV_HCP_22_Náklady na externú expertízu a služby -Spracovanie web podstránky

ZDV_HCP_22_Spracovanie web podstránky

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

ZDV_HCP_22_Náklady na externú expertízu a služby -Spracovanie web podstránky

ZDV_HCP_22_Spracovanie web podstránky

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

ZDV_HCP_23_Náklady na externú expertízu a služby -Stravovanie účastníkov

ZDV_HCP_23_Stravovanie účastníkov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

ZDV_HCP_23_Náklady na externú expertízu a služby -Stravovanie účastníkov

ZDV_HCP_23_Stravovanie účastníkov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

ZDV_HCP_26_Náklady na externú expertízu a služby-Programové zabezpečenie podujatí - administratívne činnosti

ZDV_HCP_26_Programové spracovanie podujatí

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

ZDV_HCP_26_Náklady na externú expertízu a služby-Programové zabezpečenie podujatí - administratívne činnosti

ZDV_HCP_26_Programové spracovanie podujatí

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_11_2021

Mzdové výdavky_PP_11_2021

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_PP_11_2021

Mzdové výdavky_PP_11_2021

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_PP_12_2021

Mzdové výdavky_PP_12_2021

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_PP_12_2021

Mzdové výdavky_PP_12_2021

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_PP_02_2022

Mzdové výdavky_PP_02_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_02_2022

Mzdové výdavky_PP_02_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_03_2022

Mzdové výdavky_PP_03_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_03_2022

Mzdové výdavky_PP_03_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist2

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist1

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_tech pr

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist4

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist3

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist2

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist1

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist3

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_asist4

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_04_2022_tech pr

Mzdové výdavky_PP_04_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_01_2022

Mzdové výdavky_PP_01_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_01_2022

Mzdové výdavky_PP_01_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist2

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist3

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist1

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_admin1

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_tech pr

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_admin3

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist4

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_admin2

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_tech pr

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_admin1

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_admin3

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist4

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_admin2

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist3

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist1

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_PP_05_2022_asist2

Mzdové výdavky_PP_05_2022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

ZDV_HCP_24_Náklady na externú expertízu a služby-Stravovanie účastníkov

ZDV_HCP_24_Stravovanie účastníkov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

ZDV_HCP_24_Náklady na externú expertízu a služby-Stravovanie účastníkov

ZDV_HCP_24_Stravovanie účastníkov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

ZDV_HCP_25_Náklady na externú expertízu a služby-Stravovanie účastníkov

ZDV_HCP_25_Stravovanie účastníkov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

ZDV_HCP_25_Náklady na externú expertízu a služby-Stravovanie účastníkov

ZDV_HCP_25_Stravovanie účastníkov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

ZDV_HCP_27_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

ZDV_HCP_27_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

ZDV_HCP_27_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

ZDV_HCP_27_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%

ZDV_GE_ZoP2_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%

ZDV_GE_ZoP2_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
3,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

HP/LB_Abrechnung Nr 3 (Berichtszeitraum 3)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
64,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

HP/LB_Abrechnung Nr 3 (Berichtszeitraum 3)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
10,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise und Dienstleistungen

HP/LB_Abrechnung Nr 3 (Berichtszeitraum 3)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
98,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

HP/LB_Abrechnung Nr 3 (Berichtszeitraum 3)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
10,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

HP/LB_Abrechnung Nr 3 (Berichtszeitraum 3)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
92,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise und Dienstleistungen

HP/LB_Abrechnung Nr 3 (Berichtszeitraum 3)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
108,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_GE_ZoP2_SUMARNY_Cest.nakl.a_nakl.na_ubytov

ZDV_GE_ZoP2_SUMARNY_Cest.nakl.a_nak.na_ubytov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_SUMARNY_Cest.nakl.a_nakl.na_ubytov

ZDV_GE_ZoP2_SUMARNY_Cest.nakl.a_nak.na_ubytov

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_SUMARNY_Nákl_na_ext_expert.a_iné_ext.služ.

ZDV_GE_ZOP2_SUMARNY_Nákl.na_ext.exper.a_iné_ext.služ

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
121,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_SUMARNY_Nákl_na_ext_expert.a_iné_ext.služ.

ZDV_GE_ZOP2_SUMARNY_Nákl.na_ext.exper.a_iné_ext.služ

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
112,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_SUMÁRNY_Nákl.na_vybavenie

ZDV_GE_ZoP2_SUMÁRNY_Nákl.na_vybavenie

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
115,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP2_SUMÁRNY_Nákl.na_vybavenie

ZDV_GE_ZoP2_SUMÁRNY_Nákl.na_vybavenie

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
115,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP2

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
22,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP2

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
22,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

HP/LB Abrechnung Nr 4 (Berichtszeitraum 4)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
41,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

HP/LB Abrechnung Nr 4 (Berichtszeitraum 4)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
31,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

HP/LB Abrechnung Nr 4 (Berichtszeitraum 4)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
41,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

HP/LB Abrechnung Nr 4 (Berichtszeitraum 4)

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
121,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_GE_ZOP3_SUMARNY_Nákl.na_ext.exper.a_iné_ext.služ

ZDV_GE_ZOP3_SUMARNY_Nákl.na_ext.exper.a_iné_ext.služ

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
29,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

ZDV_GE_ZOP3_SUMARNY_Nákl.na_ext.exper.a_iné_ext.služ

ZDV_GE_ZOP3_SUMARNY_Nákl.na_ext.exper.a_iné_ext.služ

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
28,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

ZDV_GE_ZOP3_SUMARNY_Nákl_na_infraš._a_stav_nákl

ZDV_GE_ZOP3_Nákl_na_infraš._a_stav_nákl

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
122,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

ZDV_GE_ZOP3_SUMARNY_Nákl_na_infraš._a_stav_nákl

ZDV_GE_ZOP3_Nákl_na_infraš._a_stav_nákl

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
122,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP3_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

ZDV_GE_ZoP3_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

ZDV_GE_ZoP3_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

ZDV_GE_ZoP3_Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky - paušál (15%)

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP3

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
9,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP3

SUMAR_NÁKL_MZDOVÉ_ZOP3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Žiadaná suma
9,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Infrastrukturkosten STRABAG

Belegaufstellung Rechnung STRABAG

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
48,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastrukturkosten STRABAG

Belegaufstellung Rechnung STRABAG

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
76,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastrukturkosten STRABAG

Belegaufstellung Rechnung STRABAG

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
16,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur und Errichtungskosten

Leadpartner ERDS-Raise

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
25,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

Leadpartner ERDS-Raise

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausgaben für externe Expertise und Dienstleistungen

Leadpartner ERDS-Raise

Vlastník dokladu
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Dodávateľ
Marktgemeinde Petronell-Carnuntum
Žiadaná suma
36,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Názov
Mestská časť Bratislava - Rusovce
IČO
00304611
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
ARDSYSTÉM, s.r.o.
IČO
36397563
Názov
Tesco Stores SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
bkstudio, spol. s r.o.
IČO
47623926
Názov
Translata, spol. s r.o.
IČO
35927836
Názov
TESCO STORES SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
Ofo Travel Sk, s.r.o.
IČO
50301560
Názov
Mgr. Alexandra Vikárová
IČO
32759037
Názov
SPACEIQ, s. r. o.
IČO
53082931
Názov
NEKTAR PLUS s.r.o.
IČO
44924186
Názov
History travel s.r.o.
IČO
46621822
Názov
MUFUZA PUB s.r.o.
IČO
47081406
Názov
Fertucha, s. r. o.
IČO
47812745
Názov
AZYL Production s.r.o.
IČO
35799498
Názov
LODRO s. r. o.
IČO
46027203
Názov
KINEMATOGRAF, s. r. o.
IČO
46470786
Názov
SAP SOUND, s. r. o.
IČO
43941184
Názov
MAXIN, spol. s r.o.
IČO
17329884
Názov
iManage, s. r. o.
IČO
46524177
Názov
publique s. r. o.
IČO
45351295
Názov
MOGA spol. s r.o.
IČO
34117610
Názov
ZV Consulting s.r.o.
IČO
35875160
Názov
Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/
IČO
00164780
Názov
Apex Solutions s.r.o.
IČO
44642831
Názov
Wokla s. r. o.
IČO
52840239
Názov
Bombay Express s. r. o.
IČO
54203031
Názov
GERUŠ, spol. s r.o.
IČO
35737646
Názov
DEWITT s. r. o.
IČO
51850796
Názov
Štefan Salay
IČO
53134630
Názov
Zemegula, s.r.o.
IČO
35865393
Názov
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO
54228573
Názov
Fandango
IČO
42262712
Názov
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
IČO
30843847
Názov
Mgr. Sandra Sviteková
IČO
53608453
Názov
Wings of Nature s.r.o.
IČO
50406698
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.