Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v segmente terciálneho vzdelávania pre oblasť kvality s akcentom na potreby trhu práce

Paneurópska vysoká škola n.o.

Popis projektu

Cieľom hlavnej aktivity projektu je (ďalej len „štandardy“) vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“).  Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vychádzajú zo Štandardy a usmernenia na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).  Projekt aktualizácie vnútorného systému zabezpečovania kvality na PEVŠ musí upravovať spôsob napĺňania poslania vysokej školy cez stratégiu, proces a prepojenie zabezpečenia kvality vzdelávania a tvorivej činnosti, a  je rozdelený do 3 častí, a to:

- časť č.1 -  zameraná na aktualizáciu a zvýšenie zabezpečenie vnútorného systému kvality vzdelávania pre oblasť systému kvality a preškolenie ,

- časť č.2- zameraná na aktualizáciu a zvýšenie zabezpečenie vnútorného systému kvality vzdelávania pre oblasť študijného programu a preškolenie,

- časť č.3 - zameraná na aktualizáciu a zvýšenie zabezpečenie vnútorného systému kvality vzdelávania pre oblasť habilitácie a inaugurácie a preškolenie.

Cieľovou skupinou sú študenti vysokej školy, vysokoškolskí učitelia, ostatní zamestnanci v zmysle zákona o VŠ a manažment.

Aktualizácia systému kvality na Paneurópskej vysokej škole (ďalej len „PEVŠ“) sa uskutočňuje v nasledovných krokoch zameraná na aktualizáciu vnútorných predpisov:

- úprava vnútorných predpisov a vytvorenie interných predpisov PEVŠ schválených akademickou samosprávou zameraných na systém kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade štandardy a legislatívou SAAVS,

- vytvorenie a nastavenie mechanizmu na zabezpečenie a schvaľovanie študijných programov v súlade so štandardami a legislatívou SAAVS,

- vytvorenie a nastavenie mechanizmu na zabezpečenie a dodržiavanie plnenie požiadaviek pre habilitačné a inauguračné konanie so štandardami a legislatívou SAAVS,

- zaškolenie vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach PEVŠ s novým systémom kvality vysokoškolského vzdelávania na PEVŠ,

- zaškolenie zástupcov pedagogických a nepedagogických pracovníkov a zástupcov študentov s novým systémom kvality vysokoškolského vzdelávania na PEVŠ.

Viac
Subjekt
Paneurópska vysoká škola n.o.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2023
Celková suma
139,610 €
Vlastné zdroje
6,980 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
17.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Aktualizácia vnútorného systému zabezpe…
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
17.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
62,0 (počet)
Cieľ
48,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
50,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
62,0 (počet)
Cieľ
48,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
3,6 (FTE)
Cieľ
3,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/04

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
3,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/05

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
4,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/06

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
4,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/07

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
2,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/08

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
3,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.12. Expert 8

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.11. Expert 7

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.7. Expert 3

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.8. Expert 4

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.6. Expert 2

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.10. Expert 6

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.9. Expert 5

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/09

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/11

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.3. Odborný garant 4

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.25. Metodik a lektor 13

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.22. Metodik a lektor 10

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.15. Metodik a lektor 3

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.1. Odborný garant 2

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.20. Metodik a lektor 8

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.19. Metodik a lektor 7

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.18. Metodik a lektor 6

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.17. Metodik a lektor 5

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/10

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

4.1.23. Metodik a lektor 11

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.14. Metodik a lektor 2

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.4. Odborný garant 5

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.13. Metodik a lektor 1

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.24. Metodik a lektor 12

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.16. Metodik a lektor 4

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.1. Odborný garant 1

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.1.21. Metodik a lektor 9

Personálne výdavky za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2023/01

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2022/12

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

4.1.5. Expert 1

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

4.1.2. Odborný garant 3

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2023/02

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

3.1.4. Finančný manažér - odvody

Personálne výdavky za 2023/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér - mzda

Personálne výdavky za 2023/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Personálne výdavky za 2023/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér- mzda

Personálne výdavky za 2023/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

3.1.2. Projektový manažér - odvody

Personálne výdavky za 2023/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba za 2023/03

Vlastník dokladu
Paneurópska vysoká škola n.o.
Dodávateľ
Paneurópska vysoká škola n.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov IČO
Názov
Paneurópska vysoká škola n.o.
IČO
36077429
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.