Popis projektu

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.

Predkladaný projekt „je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia materiálno-technického vybavenia a zariadenia, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je prvou etapou investície v rámci tejto strednej odbornej školy (ďalej aj ako SOŠ).

V rámci prvej etapy bude realizovaná v rámci špecifického cieľa 2.2.3. aktivita:

V dôsledku rozvoja technológií, zmien na trhu práce, zmeny spoločensko-ekonomických podmienok v súčasnej dobe materiálno-technické vybavenie odborných učební, dielní a iných odborných pracovísk školy nepostačuje a nevyhovuje požiadavkám dnešných noriem, potrebám potenciálnych zamestnávateľov a nezodpovedá dnešným trendom v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a súvisiacich sektorov. Výstupy z realizovanej investície budú mať dlhodobý pozitívny dosah nielen na žiakov, ale aj pre celý región, ktorý je charakteristický nielen turizmom, ale aj rozvinutým poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.

Výsledky tohto projektu sú kvantifikované prostredníctvom nasledovných merateľných ukazovateľov: P0068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ; P0310 Počet podporených SOŠ.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Miesta realizácie
Kežmarok, Ľubica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.11.2023
Celková suma
1,229,995 €
Vlastné zdroje
61,500 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
24.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
18.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
157,0 (osoby)
Cieľ
157,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Tovary: "Vybavenie SOŠ Kežmarok - Cukrár/Pekár/Kuchár Časť 2: Vybavenie SOŠ Kežmarok Cukrár/Pekár"

Faktúra za "Vybavenie SOŠ Kežmarok - Cukrár/Pekár/Kuchár Časť 2: Vybavenie SOŠ Kežmarok Cukrár/Pekár"

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tovary: "Vybavenie SOŠ Kežmarok - Cukrár/Pekár/Kuchár Časť 2: Vybavenie SOŠ Kežmarok Cukrár/Pekár"

Faktúra za "Vybavenie SOŠ Kežmarok - Cukrár/Pekár/Kuchár Časť 2: Vybavenie SOŠ Kežmarok Cukrár/Pekár"

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dron

Faktúra za mat. - tech. vybavenie_Dron

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dron

Faktúra za mat. - tech. vybavenie_Dron

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Kombajny

Faktúra_Poľnohospodárska technika - špeciálne mechanizmy- Kombajny

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombajny

Faktúra_Poľnohospodárska technika - špeciálne mechanizmy- Kombajny

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Kombajny

Faktúra_Poľnohospodárska technika - špeciálne mechanizmy- Kombajny

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo

Faktúra_Poľnohospodárska technika-špeciálne mechanizmy časť 1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo

Faktúra_Poľnohospodárska technika-špeciálne mechanizmy časť 1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo

Faktúra_Poľnohospodárska technika-špeciálne mechanizmy časť 1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom

Faktúra: Poľ.technika časť 2_Samochodná silažná rezačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom

Faktúra: Poľ.technika časť 2_Samochodná silažná rezačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom

Faktúra: Poľ.technika časť 2_Samochodná silažná rezačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom

Faktúra: Poľ.technika časť 2_Samochodná silažná rezačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom

Faktúra: Poľ.technika časť 2_Samochodná silažná rezačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov

Faktúra: Poľ.technika časť 1_Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov

Faktúra: Poľ.technika časť 1_Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov

Faktúra: Poľ.technika časť 1_Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
AGROSERVIS spol. s r.o.
IČO
31441751
Názov
PekaStroj s.r.o.
IČO
36554219
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.