Popis projektu

Miestom realizácie navrhovaného projektu je lokalita situovaná v intraviláne obce v katastrálnom území , v mieste kde nevznikne riziko obťažovania obyvateľov obce prevádzkou zberného dvora.

Predkladaný projekt je v súlade s politikou obce týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov. Nadväzuje na Všeobecne záväzné nariadenie resp. DODATOK č. 1 k VZN Obce Sečovská Polianka č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Sečovská Polianka.  Taktiež je v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2019 - 2025, zohľadňujúci aktuálne platný legislatívny rámec predchádzania vzniku odpadu.

a je zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálnych odpadov v celom katastrálnom území obce Sečovská Polianka, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec. Výstavbou zberného dvora zabezpečíme zvýšenú kvalitu životného prostredia a bezprostredného životného priestoru obyvateľov obce vo všetkých jeho lokalitách.

dôjde aj k informačným aktivitám, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia o ochrane životného prostredia aj medzi samotnými občanmi obce, čím zabezpečíme podporu predchádzania vzniku odpadov.

vybudovaním a sprevádzkovaním zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu KO s ročnou kapacitou ton a obstaraním technológie nevyhnutnej na prevádzkovanie Zberného dvora, a to: Traktor, Čelný nakladač s lopatou, Traktorový náves so zbernou nadstavbou na bio odpad, Štiepkovač za traktor, Mobilná automobilová váha, Veľkokapacitný kontajner na bioodpad (6 ks) a Vaňový kontajner 7 m3 (5 ks) (bližšia špecifikácia a účel použitia je popísaný v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu).

  1. .

Jednotlivé druhy odpadov, ktoré sú predmetom predkladaného projektu sa budú zo záujmového územia dočasne zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore a následne budú odovzdané organizácii oprávnenej na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov. Detailne o tom pojednávajú ďalšie časti ŽoNFP.

Ciele tohto projektu sú plne v súlade s § 4, odstavec 3, písmeno g), Zákona č. 369/1990 Zb. z (Zákon o obecnom zriadení). Projekt výstavby zberného dvora v obci je v súlade s programom predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2019 – 2025 a zároveň zohľadňuje aktuálne platný legislatívny rámec, a to Zákon č. 79/2015 Zákon o odpadoch a Smernicu 1999/31/ES o skládkach odpadu.

Projekt priamo prispieva k vyplývajúcim z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR a požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EU vo vzťahu k jednotlivým prúdom odpadov, čo je bližšie popísané v časti 7.3 ŽoNFP.

P0087 - Množstvo vytriedeného komunálneho odpad: 130 t

P0702 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 130 t

Viac
Subjekt
Obec Sečovská Polianka
Miesta realizácie
Sečovská Polianka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2018 - 01.06.2024
Celková suma
417,076 €
Vlastné zdroje
20,854 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
22.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
03.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
130,0 (t/rok)
Cieľ
130,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2024
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
130,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce_1_zberný dvor

Faktúra_stavebné práce_zberný dvor

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce_1_zberný dvor

Faktúra_stavebné práce_zberný dvor

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu - zberný dvor

Faktúra za riadenie projektu - čiastočná

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu - zberný dvor

Faktúra za riadenie projektu - čiastočná

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stavebný dozor_final_zberný dvor

Faktúra za stavebný dozor - zberný dvor - finálna

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor_final_zberný dvor

Faktúra za stavebný dozor - zberný dvor - finálna

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stavebné práce_final_zberný dvor

Faktúra stavebné práce zberný dvor finálna

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_final_zberný dvor

Faktúra stavebné práce zberný dvor finálna

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Projektová dokumentácia - zberný dvor

Faktúra za PD zberný dvor

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2018
Názov

Čelný nakladač k traktoru s lopatou

Faktúra - traktor s príslušenstvom AXJ8

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Zberové nádoby plastové

Faktúra - traktor s príslušenstvom AXJ8

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Traktorový náves so zbernou nadstavbou na bio odpad

Faktúra - traktor s príslušenstvom AXJ8

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Traktor

Faktúra - traktor s príslušenstvom AXJ8

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty

Faktúra - traktor s príslušenstvom AXJ8

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Projektový manažér - extérny

Faktúra za riadenie projektu - AXJ8 final

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mobilná automobilová váha - faktúra č. V231136

Faktúra za mobilnú automobilovú váhu

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Mobilná automobilová váha - faktúra č. V231136

Faktúra za mobilnú automobilovú váhu

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vaňové kontajnery - faktúra č. 20230479

Faktúra za vaňové kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Vaňové kontajnery - faktúra č. 20230479

Faktúra za vaňové kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
TILIO s.r.o.
IČO
36204838
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
KRAJSPOL SK, s.r.o.
IČO
36712736
Názov
RamontBuilding, s.r.o.
IČO
44873905
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
B - SERVIS s.r.o.
IČO
47822821
Názov
ECOSTONE s.r.o.
IČO
50219111
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.