Popis projektu

Pri koncipovaní projektového zámeru sa vychádzalo predovšetkým z existujúcich deficitov, situácie, potrieb a stavu v riešenej oblasti s primárnym prihliadaním na intervenčnú stratégiu Operačného programu KŽP.

Predmetom predkladaného investičného projektu je vybudovanie a dobudovanie verejných kanalizácií a intenzifikácia ČOV Nemšová. V riešených obciach v rámci projektu t.z. Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Horná Súča, Dolná Súča sa splašková kanalizácia prakticky nenachádza. Drobné objekty majú vlastnú kanalizáciu zaúsťujúcej do vlastnej žumpy, odkiaľ sa znečistené vody odvádzajú do ČOV Nemšová, čo je však jednoznačne, aktuálne nedostatočné riešenie i s výhľadom do budúcna. Jedine mesto Nemšová, ktoré je rovnako riešené v rámci predkladaného projektu, je odkanalizované, avšak len čiastočne v súlade s jeho oprávnenosťou v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 i v zmysle Smernica Rady 91/271/EHS.

V súčasnosti je teda z časti vybudovaná splašková kanalizácia len v meste Nemšová, vrátane objektu ČOV ktorá však vzhľadom na predpokladané napojenie obcí kapacitne nebude postačujúca, čo vedie k jej rozšíreniu stavebnej - technologickej časti, t.z. jej intenzifikácií. Stavba je podmieňujúcou investíciou jednotlivých aglomerácií Nemšová, Dolná Súča, Horná Súča, ktoré majú v súčasnosti negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody dôležitých vodných zdrojov. Zrealizovaním sa dosiahne zvýšenie kvality recipienta - rieky Váh, zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd v nadväznosti na existujúcu legislatívu v oblasti vodného hospodárstva, zvýšenie percenta populácie daného regiónu napojenej na verejný kanalizačný systém, zabezpečenie dodržiavania európskych legislatívnych noriem a štandardov, zatraktívnenie oblasti vzhľadom na regionálny rozvoj v oblasti podnikateľských aktivít a turistiky. Je podmieňujúcou investíciou rozširovania a skvalitňovania bytového fondu.

Viac
Subjekt
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Miesta realizácie
Nemšová, Horná Súča, Dolná Súča, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.11.2018
Celková suma
38,845,961 €
Vlastné zdroje
3,884,596 €
Vyčerpané z projektu
38,701,728 €
Nezrovnalosti
12,419 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
25.09.2016
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
15.08.2018
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
25.09.2016
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
80,853 (km)
Cieľ
80,853 (km)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
6802,0 (EO)
Cieľ
14639,0 (EO)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vykonané práce a dodávky v období 1.11.2016 - 30.11.2016 (ČOV)

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,146 €
Schválené na preplatenie
22,145 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky v období 1.11.2016 - 30.11.2016 (stoková sieť)

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,638 €
Schválené na preplatenie
184,631 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky v období 1.11.2016 - 30.11.2016 (stoková sieť)

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,631 €
Schválené na preplatenie
184,631 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky v období 1.11.2016 - 30.11.2016 (ČOV)

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,145 €
Schválené na preplatenie
22,145 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Vypracovanie realizačného projektu

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,120 €
Schválené na preplatenie
358,108 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie realizačného projektu

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,108 €
Schválené na preplatenie
358,108 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 09/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
1,946 €
Realizácia
-
Názov

Činniosť stavebného dozoru za obdobie 10/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
2,458 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 11/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,034 €
Schválené na preplatenie
5,034 €
Realizácia
-
Názov

Činniosť stavebného dozoru za obdobie 10/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
2,458 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 09/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
1,946 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 11/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,034 €
Schválené na preplatenie
5,034 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 01/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,118 €
Schválené na preplatenie
6,118 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 01/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,118 €
Schválené na preplatenie
6,118 €
Realizácia
-
Názov

Projektové práce

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2015
Názov

Projektová dokumentácia

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
4,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2015
Názov

Aktualizácia PD stavby v čase 09/2015

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2015
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období 1.1.2017 - 31.1.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,747 €
Schválené na preplatenie
225,747 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období 1.1.2017 - 31.1.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,755 €
Schválené na preplatenie
225,747 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru za mesiac 12/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,928 €
Schválené na preplatenie
4,928 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za mesiac 12/2016

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,928 €
Schválené na preplatenie
4,928 €
Realizácia
-
Názov

KOMPLETIZACIA / HOD

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

NAPALOVANIE DVD+DVD

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

DELTA A4

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

VIAZANIE 8

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

KOPIR A4 CB OBOJSTR.

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

KOPIR A3 FAR. JEDNOSTR. DO 50%

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

EUROOBAL LESKLY A4 48 MIC/ks

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

DOSKY SPISOVE SO SNURKAMI

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

ODKLADACIA MAPA 3 KLOPY

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

NALEPENIE OBALKY SAMOLEPKA

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

ROZOSPINKOVANIE

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SPINKOVANIE

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

KOPIR.A4 CB JEDNOSTR.

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SKENOV. A3 BK

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SKENOV. A4 BK

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SKLADANIE VYKRESOV

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

VELKOF. KOP. CB CIARY

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

TLAC VF. FAR/A4 100%-90g PAP

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

TLAC VF. FAR/A4 75%-90g PAP

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

TLAC VF. FAR/A4 10%-80g PAP

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SKENOV.VELKOF.CB/A4

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SKENOV. VELKOF. FAREBNE / A4

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

TLAC CB A3 JEDNOSTR. SO SKLADANIM

Dodávateľská Faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2015
Názov

SKLADANIE VYKRESOV

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

KOMPLETIZACIA / HOD

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

VIAZANIE 10

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

EUROOBAL LESKLY A4 48 MIC/ks

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

PRESTIGE A4 15/100

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

DELTA A4

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

PAP A4 160G FAREBNY PASTEL

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

DOSKY SPISOVE SO SNURKAMI

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

ODKLADACIA MAPA 3 KLOPY

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

NALEPENIE OBALKY SAMOLEPKA

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

ROZOSPINKOVANIE

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

TLAC VF. CIERNOBIELA /A4 CIARY

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

TLAC VF. FAR/A4 75% - 90g PAP

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

TLAC VF. FAR./A4 10% - 80g PAP

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

SKENOV. VELKOF. FAREBNE/A4

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

VELKOF. KOP. CB CIARY

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

KOPIR. A3 FAR. JEDNOSTR. DO 50%

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

KOPIR. A3J SO SKLADANIM

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

SPINKOVANIE

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

KOPIR. A4 CB JEDNOSTR.

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

KOP.VF FAREBNE DO 10% I.KOPIA

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2015
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 02/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
7,416 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za obdobie 02/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
7,416 €
Realizácia
-
Názov

Projektové práce

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2015
Názov

Aktualizácia PD stavby v čase 06-07/2015

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2015
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti za obdobie 1.2.2017 - 28.2.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,006 €
Schválené na preplatenie
112,006 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti za obdobie 1.2.2017 - 28.2.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,011 €
Schválené na preplatenie
112,006 €
Realizácia
-
Názov

Projektové práce

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2015
Názov

aktualizácia PD stavby v čase 08/2015

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2015
Názov

Vykonané práce a dodávky nastokovej sieti v období 01.03.2017 - do 31.03.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888,452 €
Schválené na preplatenie
888,452 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky nastokovej sieti v období 01.03.2017 - do 31.03.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888,482 €
Schválené na preplatenie
888,452 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru za mesiac 03/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,590 €
Schválené na preplatenie
7,590 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru za mesiac 03/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,590 €
Schválené na preplatenie
7,590 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.04.2017 do 30.04.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,659,301 €
Schválené na preplatenie
1,659,236 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práca a dodávky na ČOV v období od 01.04.2017 do 30.04.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,146 €
Schválené na preplatenie
164,140 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.04.2017 do 30.04.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,659,236 €
Schválené na preplatenie
1,659,236 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

Vykonané práca a dodávky na ČOV v období od 01.04.2017 do 30.04.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,140 €
Schválené na preplatenie
164,140 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

Činnosť stavebného dozuru stavby za obdobie 04/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,486 €
Schválené na preplatenie
6,486 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozuru stavby za obdobie 04/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,486 €
Schválené na preplatenie
6,486 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.05.2017 do 31.05.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,116 €
Schválené na preplatenie
281,116 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.05.2017 do 31.05.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,189,135 €
Schválené na preplatenie
2,189,135 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.05.2017 do 31.05.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,189,208 €
Schválené na preplatenie
2,189,135 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.05.2017 do 31.05.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,125 €
Schválené na preplatenie
281,116 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 05/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,484 €
Schválené na preplatenie
9,484 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 05/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,484 €
Schválené na preplatenie
9,484 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.06. 2017 do 30.06.2017

Dodáveteľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,912,941 €
Schválené na preplatenie
1,912,941 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.06. 2017 do 30.06. 2017

Dodáveteľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,789 €
Schválené na preplatenie
175,789 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.06. 2017 do 30.06.2017

Dodáveteľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,913,005 €
Schválené na preplatenie
1,912,941 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.06. 2017 do 30.06. 2017

Dodáveteľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,795 €
Schválené na preplatenie
175,789 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 06/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,404 €
Schválené na preplatenie
6,404 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 06/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,404 €
Schválené na preplatenie
6,404 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 07/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
6,970 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 07/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
6,970 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.07. 2017 do 31.07.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746,286 €
Schválené na preplatenie
746,260 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.07. 2017 do 31.07.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746,260 €
Schválené na preplatenie
746,260 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 08/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,712 €
Schválené na preplatenie
6,712 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 08/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,712 €
Schválené na preplatenie
6,712 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.08. 2017 do 31.08.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,068 €
Schválené na preplatenie
434,068 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.08. 2017 do 31.08.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,734,422 €
Schválené na preplatenie
2,734,422 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.08. 2017 do 31.08.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,734,514 €
Schválené na preplatenie
2,734,422 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.08. 2017 do 31.08.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,083 €
Schválené na preplatenie
434,068 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.07.2017 do 31.07.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371,051 €
Schválené na preplatenie
371,039 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.07. 2017 do 31.07.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,003,547 €
Schválené na preplatenie
3,003,447 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.07. 2017 do 31.07.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,003,447 €
Schválené na preplatenie
3,003,447 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.07.2017 do 31.07.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371,039 €
Schválené na preplatenie
371,039 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 09/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,506 €
Schválené na preplatenie
5,506 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 09/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,506 €
Schválené na preplatenie
5,506 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.09. 2017 do 30.09.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,884,111 €
Schválené na preplatenie
1,884,048 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.09. 2017do 30.09.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,573 €
Schválené na preplatenie
485,556 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.09. 2017do 30.09.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,556 €
Schválené na preplatenie
485,556 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.09. 2017 do 30.09.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,884,048 €
Schválené na preplatenie
1,884,048 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.10. 2017 do 31.10.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,689,121 €
Schválené na preplatenie
2,689,031 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.10. 2017 do 31.10.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730,895 €
Schválené na preplatenie
730,871 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.10. 2017 do 31.10.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,689,031 €
Schválené na preplatenie
2,689,031 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.10. 2017 do 31.10.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730,871 €
Schválené na preplatenie
730,871 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 10/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
5,056 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 10/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
5,056 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.11. 2017 do 30.11.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,081,310 €
Schválené na preplatenie
3,081,310 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.11. 2017 do 30.11.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,345,169 €
Schválené na preplatenie
1,345,169 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.11. 2017 do 30.11.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,345,214 €
Schválené na preplatenie
1,345,169 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.11. 2017 do 30.11.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,083,884 €
Schválené na preplatenie
3,081,310 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 11/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,110 €
Schválené na preplatenie
5,110 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 11/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,110 €
Schválené na preplatenie
5,110 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 12/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
4,444 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 12/2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
4,444 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.12. 2017 do 31.12.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744,506 €
Schválené na preplatenie
744,506 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.12.2017 do 31.12.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,270 €
Schválené na preplatenie
316,270 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.12.2017 do 31.12.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,280 €
Schválené na preplatenie
316,270 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.12. 2017 do 31.12.2017

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744,531 €
Schválené na preplatenie
744,506 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.01.2018 do 31.01.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677,281 €
Schválené na preplatenie
677,281 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.01.2018 do 31.01.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,658 €
Schválené na preplatenie
203,658 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.01.2018 do 31.01.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677,304 €
Schválené na preplatenie
677,281 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.01.2018 do 31.01.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,665 €
Schválené na preplatenie
203,658 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 01/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,546 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 01/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.02.2018 do 28.02.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,254,783 €
Schválené na preplatenie
1,254,741 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.02.2018 do 28.02.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,453 €
Schválené na preplatenie
276,443 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.02.2018 do 28.02.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,443 €
Schválené na preplatenie
276,443 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.02.2018 do 28.02.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,254,741 €
Schválené na preplatenie
1,254,741 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 02/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,232 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru stavby za obdobie 02/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
2,232 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.03.2018 do 31.03.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,310 €
Schválené na preplatenie
425,310 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.03.2018 do 31.03.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,157,359 €
Schválené na preplatenie
1,157,359 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.03.2018 do 31.03.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,310 €
Schválené na preplatenie
425,310 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.03.2018 do 31.03.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,157,359 €
Schválené na preplatenie
1,157,359 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,619 €
Schválené na preplatenie
188,619 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,656 €
Schválené na preplatenie
69,656 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,000 €
Schválené na preplatenie
219,993 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,351 €
Schválené na preplatenie
52,454 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,758,267 €
Schválené na preplatenie
2,487,894 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,218 €
Schválené na preplatenie
94,850 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,850 €
Schválené na preplatenie
94,850 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Vykonané práce a dodávky na ČOV v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,205 €
Schválené na preplatenie
165,965 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Vykonané práce a dodávky na stokovej sieti v období od 01.04.2018 do 30.04.2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,487,894 €
Schválené na preplatenie
2,487,894 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Vykonané práce, dodávky a kompletačná činnosť na SO 100 ČOV v období 05/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,516 €
Schválené na preplatenie
42,514 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce, dodávky a kompletačná činnosť na stokovej sieti v období 05/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,527,394 €
Schválené na preplatenie
4,515,212 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce, dodávky a kompletačná činnosť na SO 100 ČOV v období 05/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,514 €
Schválené na preplatenie
42,514 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Vykonané práce, dodávky a kompletačná činnosť na stokovej sieti v období 05/2018

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,515,212 €
Schválené na preplatenie
4,515,212 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (10/2016)

Učtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 10/2016

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
1,721 €
Realizácia
14.11.2016
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (05/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 05/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (09/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 09/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

projektový manažér - interné riadenie projektu (12/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 12/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (05/2018)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 05/2018

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (11/2016)

Učtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 11/2016

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
1,686 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (12/2016)

Učtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 12/2016

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
18.01.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (03/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 03/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (07/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 07/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (10/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 10/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie proejktu (04/2018)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 04/2018

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (09/2016)

Učtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 09/2016

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
1,816 €
Realizácia
12.10.2016
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (02/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 02/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (06/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 06/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (01/2018)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 01/2018

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (03/2018)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 03/2018

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (01/2017)

Učtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 01/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (04/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 04/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (08/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 08/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (11/2017)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 11/2017

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (02/2018)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 02/2018

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie projektu (06/2018)

Účtovný doklad k rekapitulácii miezd za mesiac 06/2018

Vlastník dokladu
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.

Suma celkom
4,834 €
Vrátená suma
4,583 €
Suma na vymáhanie
4,583 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,375 €
Vrátená suma
1,375 €
Suma na vymáhanie
1,375 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
4,834 €
Vrátená suma
4,583 €
Suma na vymáhanie
4,583 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
1,375 €
Vrátená suma
1,375 €
Suma na vymáhanie
1,375 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.