Popis projektu

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.

Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“  je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok a materiálno-technického vybavenia pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je druhou etapou investície v rámci tejto školy. Prvá etapa investície smerovala do materiálno-technického vybavenia poľnohospodárskou technikou a gastrozariadením. V rámci tretej etapy bude investícia zavŕšená modernizáciou priestorov hlavnej budovy školy so vznikom konferenčného centra a novostavbou „Minifarmy“ (školskej haly a dielní) v lokalite Pradiareň.

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 budú realizované v  predkladanom projekte nasledovné aktivity:

  1. Podpora rozvoja moderného pracoviska pre odborné vzdelávanie – EP Rakúsy  (typ akt. F)
  2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy EP Rakúsy (typ akt. E)
  3. Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok - II. etapa (typ akt. A)

Výsledky projektu sú kvantifikované prostredníctvom nasledovných merateľných ukazovateľov: P068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ; P0310 Počet podporených SOŠ; P0374 Počet renovovaných verejných budov; P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov a P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Miesta realizácie
Kežmarok, Rakúsy
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
826,978 €
Vlastné zdroje
41,349 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
12.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
25.01.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
10.01.2023
Názov
Podpora rozvoja moderného pracoviska pr…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Pod…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
25.01.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
10.01.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
25.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
57023,24 (kWh/rok)
Cieľ
57023,24 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
4,337 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,3369 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
238,0 (osoby)
Cieľ
238,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
215,67 (m2)
Cieľ
215,67 (m2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
67,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
67,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
27,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
27,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce_10/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_10/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
50,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_10/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Stavebné práce_10/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
50,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Stavebné práce_10/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Stavebné práce_11/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_11/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_11/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Stavebné práce_11/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Stavebné práce_11/2022

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
102,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za zrealizované stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
102,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

"Vybavenie SOŠ Kežmarok – Laboratórny nábytok a ostatné vybavenie do odborných učební a laboratórií"

FA za "Vybavenie SOŠ Kežmarok – Laboratórny nábytok a ostatné vybavenie do odborných učební a laboratórií" (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Tovary "Vybavenie SOŠ Kežmarok – Zariadenia pre spracovanie plastov"

Fa za "Vybavenie SOŠ Kežmarok – Zariadenia pre spracovanie plastov" (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
114,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Tovary "Vybavenie SOŠ Kežmarok – Zariadenia pre spracovanie plastov"

Fa za "Vybavenie SOŠ Kežmarok – Zariadenia pre spracovanie plastov" (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
36,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Vybavenie SOŠ Kežmarok – Gastro zariadenia

Fa za MTV_Vybavenie SOŠ Kežmarok – Gastro zariadenia (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vybavenie SOŠ Kežmarok– Učebné a laboratórne pomôcky a zariadenia do odborných učební a laboratórií

Fa za MTV_Vybavenie SOŠ Kežmarok – Učebné a laboratórne pomôcky a zariadenia do OU a lab (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie SOŠ Kežmarok– Učebné a laboratórne pomôcky a zariadenia do odborných učební a laboratórií

Fa za MTV_Vybavenie SOŠ Kežmarok – Učebné a laboratórne pomôcky a zariadenia do OU a lab (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Vybavenie SOŠ Kežmarok– Učebné a laboratórne pomôcky a zariadenia do odborných učební a laboratórií

Fa za MTV_Vybavenie SOŠ Kežmarok – Učebné a laboratórne pomôcky a zariadenia do OU a lab (ASP3)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
HELAGO-SK, s. r. o.
IČO
47479256
Názov
FAMES s.r.o.
IČO
52262596
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.