Popis projektu

Mesto Nováky sa v rámci zámeru rozvoja mesta a poukázania na priority svojho rozvoja snaží prostredníctvom riešenia vybraných urbanisticko-architektonických problémov stať porovnateľným mestom v kontexte s európskymi trendmi v oblasti reprezentatívnych verejných budov a kvalitnej občianskej vybavenosti. Cieľom rozvoja mesta je vyzdvihnúť jedinečnosť a charakter tohto mesta cez jeho silné stránky a potenciál, ktoré je potrebné rozvinúť a umocniť nielen novými kvalitnými verejnými priestranstvami, ale aj cez schopnosť mesta rekonštruovať a udržiavať verejné objekty v dobrom technickom stave, ako aj z pohľadu kvalitnej esteticko – reprezentatívnej stránky.

Starostlivosť  o kvalitnú občiansku vybavenosť obce znamená významnou mierou prispievanie ku zvyšovaniu kvality života jej obyvateľov. Aby mohli jednotlivé prvky občianskej vybavenosti - školstvo, sociálne služby,  kultúrne a športové podmienky slúžiť k plnej spokojnosti obyvateľom mesta, je potrebné, aby dané objekty spĺňali podmienky vyhovujúceho technického stavu a vyhovujúcej energetickej efektívnosti.

Dosiahnutie potrebnej energetickej efektívnosti jednotlivých objektov občianskej vybavenosti bude realizované za pomoci spracovania energetickej stratégie na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Danú stratégiu predstavuje , ktorý umožní v prvej fáze dôkladnú analýzu existujúceho stavu objektov a na základe tejto analýzy bude vypracovaný návrh opatrení energetickej efektívnosti. V ďalšej fáze budú identifikované možné opatrenia realizovateľné formou garantovanej energetickej služby (GES).

Hlavným cieľom projektu je z vyššie uvedených dôvodov - . Hlavný cieľ bude dosiahnutý  prostredníctvom hlavnej aktivity: . Jej výsledkom bude vypracovaný energetický audit v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a to minimálne v rozsahu prílohy č. 6 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Projekt umožní dosiahnutie merateľného ukazovateľa .

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2021 - 01.04.2022
Celková suma
30,024 €
Vlastné zdroje
1,501 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C.Rozvoj energetických služieb na regio…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
17.12.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
25.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Priame výdavky na zamestnancov

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Mesto Nováky
Žiadaná suma
5,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Energetický audit

Faktúra za služby

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Nováky
IČO
00318361
Názov
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
IČO
36056774
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.