Popis projektu

Projekt je zameraný na refundáciu mzdových nákladov oprávnených zamestnancov sekcie  Operačný program Slovensko (ďalej SOPS) ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Slovensko v programovom období 2021 - 2027 a sekcie riadenia investícií (ďalej SRIN) ako útvaru zabezpečujúceho strategické plánovanie a strategické riadenie investícií projektov financovaných z EŠIF Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej MIRRI).

Na základe Uznesenia  vlády  SR č. 329 zo dňa 27. mája 2020, bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu určený ako riadiaci orgán pre Operačný program Slovensko (bod B.1 uznesenia). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov od 1.7.2020 prešli práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  na novovzniknuté MIRRI.

Následne organizačnou zmenou na MIRRI,  bola vytvorená nová sekcia Operačný program Slovensko, s účinnosťou od 1.2.2021. V zmysle Uznesenia Monitorovacieho výboru pre OP TP č. 15/2021 zo dňa 26.02.2021, bolo MIRRI ako SOPS zaradené medzi oprávnených prijímateľov OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020.   riadiaci orgán OP TP zaradil SOPS  medzi oprávnených žiadateľov OP TP, s účinnosťou od . 

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Refundácia miezd oprávnených zamestnancov MIRRI“ a realizácia tejto aktivity je stanovená na , t. j. obdobie realizácie je od do.  Oprávnené pracovné pozície  SRIN  sú zaradené do financovania mzdových výdavkov  od 1.1.2021 do , z dôvodu ukončenia výkonu oprávnených činnosti. Oprávnené pracovné pozície SOPS sú zaradené do financovania mzdových výdavkov  od do31.12.2021, vzhľadom na vyššie uvedené Celkový rozpočet na dané obdobie projektu je odhadovaný vo výške 

Implementáciou hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená refundácia mzdových nákladov oprávnených zamestnancov MIRRI  v období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Podpora oprávnených zamestnancov  je dôležitým predpokladom pre dosiahnutie efektívnej a účinnej koordinácie EŠIF. Merateľný ukazovateľ P0740 „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu 11,63, kde je zohľadnená reálna obsadenosť oprávnených pracovných pozícií do 30.9.2021, predpoklad obsadenia v nasledujúcich mesiacoch do ukončenia realizácie aktivít projektu a tiež odhad dlhodobej PN.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
590,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Refundácia miezd oprávnených zamestnanc…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
11,63 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
579,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.