Popis projektu

Cieľom projektu je sanácia havarijných svahových deformácií na vybraných 13 lokalitách (Prievidza - Veľká Lehôtka Remeselnícka ul., Prievidza - Veľká Lehôtka Podhorská ul., Ľubietová - starý zosuv, Svätý Anton, Podhorie - Žakýl, Bardejovská Zábava, Lukavica, Hraničné Drapy, Žipov, Čadca - Rieka, Mojtín - skalné bralo Smetlička, Hrachovište a Likavka), pričom dôraz bude kladený na zníženie, príp. odstránenie príčin svahových deformácií a zabezpečenie trvalej stabilizácie porušeného územia. Vo všeobecnosti sanačné práce  zahŕňajú predovšetkým odvodnenie zosuvného územia, technické stabilizačné opatrenia a terénne úpravy zosuvného svahu. Výsledky sanácie  budú spracované v záverečnej správe s návrhom posanačného monitoringu, ktorého  cieľom je sledovanie účinnosti sanačných opatrení.

Sanácia geologického prostredia je zameraná na zhotovenie súboru geologických, stavebných a iných technických prác, ktoré  efektívne odstránia negatívne následky svahových deformácií v predmetných lokalitách a ich najbližšom okolí a zabezpečia dlhodobú stabilizáciu porušeného územia. Na sanovanom  území bude v nevyhnutnom rozsahu obnovený pôvodný  reliéf  terénu porušený svahovými deformáciami a bude realizovaná rekultivácia porušeného územia. Každá zosuvná lokalita bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká danej lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh porušenia územia, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na riziká, ktoré lokalita predstavuje pre životy a majetok obyvateľov a životné prostredie.

Špecifické ciele projektu sú:

 • vypracovanie projektu  geologickej úlohy, vrátane podrobného návrhu technickej časti sanácie projektu geologickej úlohy,
 • eliminovanie príčin vzniku svahových deformácií,
 • eliminovanie negatívnych následkov svahových deformácií v predmetných lokalitách a ich najbližšom okolí,
 • vybudovanie všetkých sanačných prvkov na zabezpečenie dlhodobej stability územia,
 • vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie stability svahu a účinnosti sanačných opatrení,
 • upravenie povrchu terénu svahových deformácií po skončení sanácie (rekultivácia),
 • vypracovanie záverečnej správy zo sanácie svahovej deformácie s návrhom monitoringu svahovej deformácie,
 • vypracovanie záverečnej správy z posanačného monitoringu,
 • zabezpečenie vypracovania oponentských posudkov nezávislými expertmi.

Cieľom odborného geologického dohľadu je najmä:

 • kontrola plnenia rozsahu a kvality sanačných prác stanovených schváleným projektom geologickej úlohy,
 • kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
 • overenie a kontrola dokladovaných dát a vykazovaných nákladov, kubatúry, analytických výsledkov, terénnych prác a pod.,
 • zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov,
 • prípravu návrhov nápravných opatrení,
 • záverečné vyhodnotenie sanačných prác odborným geologickým dohľadom.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bardejov, Podhorie, Svätý Anton, Ľubietová, Lukavica, Likavka, Čadca, Mojtín, Prievidza, Hrachovište, Hraničné, Žipov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
9,337,338 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia svahových deformácií
Typ
A. Podpora prevenci…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
07.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
07.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha zmapovaného územia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha preskúmaného zosuvného územia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preskúmaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha monitorovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
9,96 (ha)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných svahových deformácií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.