Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Popis projektu

Cieľom projektu je podpora udržania pracovných miest a stabilizácia pracovnej sily ocenením zamestnancov nižšie špecifikovaných subjektov finančnou formou prostredníctvom mimoriadnej odmeny, konkrétne refundáciou mzdových nákladov zamestnávateľom spojených s poskytnutím mimoriadnych odmien zamestnancom sociálnych služieb a subjektov SPODaSK. Zámerom je podporiť poskytnutie mimoriadnych odmien zamestnancom, ktorí v čase núdzového stavu plnili nielen bežné pracovné úlohy, ale nad ich rámec zabezpečovali v priamom kontakte s rôznymi cieľovými skupinami klientov (seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ľudia bez domova, ohrozené deti, rizikové rodiny a pod.) potreby klientov, a to často v extrémnych podmienkach. Je potrebné vyjadriť uznanie ich práce v čase pandémie a súčasne prispieť k zmierneniu ekonomických dopadov rodín zamestnancov v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie a prislúchajúcimi prijatými opatreniami.

Nezastupiteľnosť výkonu zamestnancov v sociálnych službách a zamestnancov subjektov SPODaSK v období druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 je nespochybniteľná.

Je potrebné preto oceniť tento mimoriadny výkon nad rámec bežných činností a v neposlednom rade je potrebné podporiť stabilizáciu pracovnej sily a udržanie pracovných miest.

Maximálna výška refundovaných nákladov je vo výške 676,00 EUR na zamestnanca (vrátane odvodov),

- ktorému bola vyplatená mimoriadna odmena zamestnávateľom v období od 1. júla 2021 do dňa podania žiadosti o refundáciu, a ktorý pracoval/vykonával štátnu službu u oprávneného zamestnávateľa v čase od 01. 10. 2020 do 14. 05. 2021 (nie je podmienka splniť celé obdobie) a

- ak úväzok zamestnanca je vyšší ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času a viac.

V prípade zamestnanca, ktorý má polovičný úväzok ustanoveného týždenného pracovného času a nižší úväzok ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, je maximálna výška refundovaných nákladov mimoriadnych odmien vo výške 338,00 EUR na zamestnanca (vrátane odvodov).

Odmeny v sociálnych službách budú oprávnené pre zamestnancov všetkých druhov sociálnych služieb v zmysle §12 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, s podmienkou, že v čase od 01. 10. 2020 do 14. 05. 2021 nebola prevádzka poskytovanej sociálnej služby prerušená počas celého sledovaného obdobia a pre subjekty zapojené v národných projektoch NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (Kód ITMS 2014+: 312041Y376) a NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (Kód ITMS 2014+: 312051Z511).

Odmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately budú oprávnené pre zamestnancov:

-  centier pre deti a rodiny (štátne, samosprávne, neštátne – akreditované), ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou, ambulantnou formou alebo terénnou formou,

-  akreditovaných subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia na základe akreditácie udelenej  podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,   

-  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávajúcich štátnu službu s miestom výkonu štátnej služby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  alebo činnosti vo verejnom záujme s miestom výkonu na  úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a referát poradenskopsychologických služieb alebo činnosti vo verejnom záujme na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je predmetom výkonu práce výkon psychologické činnosti na overenie plnenia predpokladu psychickej spôsobilosti podľa § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.06.2022
Celková suma
31,549,248 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
95,789 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm.…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
-
Cieľ
45000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci
Hodnota
-
Cieľ
9000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
468,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,646,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
225,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
137,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,826,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,430,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
233,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,626,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,563,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
62,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Kolíňany_122021

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
490,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Bernolákovo

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Bratislava - Rontgenova

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
59,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Bratislava - Učiteľská

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Malacky

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Pezinok

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Dunajská Streda

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Holíč

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Pečeňady

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Piešťany

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Sereď

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Prievidza

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Skalica

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Trnava

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Ilava - Klobušice

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Myjava

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Púchov

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Trenčín

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Zlatovce

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
57,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Dedina Mládeže

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Kolárovo

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Komárno

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Nitra

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Štúrovo

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Topoľčany

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Žitavce

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Bytča

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
45,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Istebné

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Hriňová

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky__CDR Liptovský Hrádok

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
43,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Martin

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Necpaly

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Ružomberok

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Banská Bystrica

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Hnúšťa

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Jesenské

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Nová Baňa

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Tŕnie

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Valaská

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Kremnica

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Tornaľa

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Polomka

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Rimavská Sobota

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Snina

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Nižná Kamenica

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Poprad

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Prešov

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
83,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Svidník

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Spišská Belá

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Sabinov

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Vranov nad Topľou

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Medzilaborce

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Dobšiná

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Sečovce

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
51,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Košice - Hurbanova

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
61,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Košice - Uralská

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Košická Nová Ves

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Mlynky - Biele Vody

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Medzev

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Michalovce

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
53,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Remetské Hámre

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Slovenské Nové Mesto

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Veľké Kapušany

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
86,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Gelnica

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Spišská Nová Ves

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Lučenec

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Levice

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Semeteš

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky_CDR Kolíňany_112021

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
670,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
404 €
Vrátená suma
404 €
Suma na vymáhanie
404 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,053 €
Vrátená suma
1,053 €
Suma na vymáhanie
1,053 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,664 €
Vrátená suma
1,664 €
Suma na vymáhanie
1,664 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
832 €
Vrátená suma
832 €
Suma na vymáhanie
832 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
724 €
Vrátená suma
724 €
Suma na vymáhanie
724 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
486 €
Vrátená suma
486 €
Suma na vymáhanie
486 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
832 €
Vrátená suma
832 €
Suma na vymáhanie
832 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
244 €
Vrátená suma
244 €
Suma na vymáhanie
244 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
832 €
Vrátená suma
832 €
Suma na vymáhanie
832 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
602 €
Vrátená suma
602 €
Suma na vymáhanie
602 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
832 €
Vrátená suma
832 €
Suma na vymáhanie
832 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,412 €
Vrátená suma
1,412 €
Suma na vymáhanie
1,412 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,931 €
Vrátená suma
1,931 €
Suma na vymáhanie
1,931 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
402 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
402 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
1,405 €
Vrátená suma
1,405 €
Suma na vymáhanie
1,405 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
82,257 €
Vrátená suma
82,257 €
Suma na vymáhanie
82,257 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.