Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – V. časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu prenámorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. Výstupy sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov v časti 10.2.,konkrétne merateľný ukazovateľ "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" - MU stanovený na hodnotu 76 zamestnancov vo FTE a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru" - MU stanovený na hodnotu 4 500 refundovaných hodín.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
3,524,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
79,65 (FTE)
Cieľ
76,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
3819,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625005 - Poistné do SP - na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - Poistné do SP - na nemocenské

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - Ostatné príplatky

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - Poistné do SP - rezervný fond

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - Poistné do SP - invalidné

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobné príplatky

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
668,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030 - Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015 - Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - Poistné do SP - na starobné

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - Poistné do SP - úrazové

Sumarizačný hárok CO 1/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Sociálnej poisťovne - úrazové

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Sociálnej poisťovne- na nemocenské

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Sociálnej poisťovne - invalidné

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Sociálnej poisťovne - do rezervného fondu

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Sociálnej poisťovne - starobné

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Sociálnej poisťovne - v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky - Ostatné

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské dávky (platené len zamestnávateľom)

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky - Osobné

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Sumarizačný hárok CO 2/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok CO - 3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky Osobné

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na starobné poistenie

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky Ostatné

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok CO 5/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účt.doklad_6/2021

6/2021 Účtovný doklad dohodári november - december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky 637003

4/2021 - účtovný doklad - jún - október Dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.