Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt prijímateľa - MF SR ako OA realizovaný v rámci OP Technická pomoc pod názvom Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu - 2020 (kód ITMS2014+ č. 301011AQU4), ktorého realizácia hlavných aktivít bola ukončená v decembri 2020. Cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť úlohy a povinnosti OA v zmysle legislatívy EÚ, a to prostredníctvom prefinancovania oprávnenej výšky mzdových a odvodových výdavkov administratívnych kapacít MF SR podieľajúcich sa v období realizácie projektu na činnostiach OA. Podpora administratívnych kapacít z EŠIF napomôže k zabezpečeniu stabilizácie odborného personálu na OA a kvalitnému plneniu úloh OA vyplývajúcich z nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ako aj inej legislatívy EÚ a SR. Projektom sa prefinancuje aj oprávnená výška osobných výdavkov zamestnancov MF SR vykonávajúcich podporné činnosti pre OA a osobných výdavkov na zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre MF SR ako OA na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa Zákonníka práce.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru". Žiadateľ predpokladá, že merateľný ukazovateľ P0740 dosiahne v priebehu realizácie projektu hodnotu 49 zamestnancov a merateľný ukazovateľ P0741 hodnotu 900 hodín.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
2,361,550 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie osobných výdavkov zamestna…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
07.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Financovanie osobných výdavkov zamestna…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
53,09 (FTE)
Cieľ
49,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
850,09 (počet)
Cieľ
900,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

612 001 - Osobné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 - Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
513,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 01- Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 - Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 030 - Príplatky a príspevky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Poistné v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2021 - 12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2021 - 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,129,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.