Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske

Mesto Strážske

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „“ je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 8 budov vo vlastníctve mesta Strážske. Súčasťou účelového energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu vybraných budov za účelom identifikácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby (GES). Prípravou účelového energetického auditu bude môcť mesto Strážske v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné  a efektívne nielen z environmentálneho ale aj z ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti predmetných budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celého mesta.  

Miestom realizácie projektu je mesto Strážske.  

Predmetom predkladaného projektu je vypracovanie účelového energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre 8 vybraných budov vo vlastníctve mesta a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti prostredníctvom GES.  

Merateľným ukazovateľom  projektu sú:

P0160 – Počet energetických auditov:1

P0368 – Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby: 0

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2021 - 01.04.2022
Celková suma
37,152 €
Vlastné zdroje
1,858 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj energetických služieb na regioná…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
06.09.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
28.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie účelového energetického auditu

Faktúra ENAU s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výdavky na zamestanancov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
6,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Strážske
IČO
00325813
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.