Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v priestoroch SOŠ Handlová, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bude riešiť debarierizáciu budov, obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátu, rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov školy ako aj zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy. Rekonštruované budú 2 objekty školy – budova „B“ (SO 01) a budova „F“ (SO 03). V rámci budovy F, ktorá je prízemnou budovou a v ktorej sa nachádzajú dielne dôjde k drobnej rekonštrukcii učební vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení s rešpektovaním podmienky bezbariérovosti, rekonštrukcii vchodu do budovy s vybudovaním bezbariérového prístupu a v zmysle zvýšenia energetickej efektívnosti budovy dôjde k výmene okien a zatepleniu budovy. Dielne budú následne vybavené novými modernými prístrojmi a zariadeniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe a výcviku. V rámci budovy „B“, v ktorej sa nachádzajú odborné učebne, konferenčná miestnosť a internát budú vymenené okná a zrealizované drobné stavebné úpravy učební, rekonštruovaný bude internát vrátane modernizácie interiérového vybavenia a rekonštrukcie sociálnych zariadení a spŕch s rešpektovaním podmienky bezbariérovosti. Za účelom dosiahnutia plnej debarierizácie tejto 3 podlažnej budovy bude zrealizovaná prístavba výťahu. Realizáciou aktivít dôjde k rozvoju COVP a zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce. Debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky na inkluzívne vzdelávanie a rozšíria sa možnosti štúdia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Handlová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,678,543 €
Vlastné zdroje
83,927 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
29.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia internátu so zabezpečením …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
29.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
13.12.2023
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
24.04.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
13.12.2023
Názov
Stavebné úpravy priestorov školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
24.04.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
13.12.2023
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
04.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
08.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3898,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,88 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
53449,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených internátov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3D tlačiareň so softvérom

3D tlačiareň_SOŠ HA

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.4_ROKO gips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.4_ROKO gips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.4_ROKO gips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce

Faktúra č.4_ROKO gips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Kamera

Fotoaparát + Kamera_SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Fotoaparát

Fotoaparát + Kamera_SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Pásový schodolez

Schodolezy_SOS Handlova

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Pracovisko testovania LAN technológií

Sieťové technológie SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Laboratórium sieťových technológií

Sieťové technológie SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Simulačné zariadenie pre výučbu výpočtového výkonu sieťových technológií

Sieťové technológie SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Simulačné a meracie pracovisko automatizácie

Učebňa elektoinštalácií SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom

Učebňa elektoinštalácií SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Zostava meracieho pracoviska

Učebňa elektoinštalácií SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Pracovisko pre nácvik elektroinštalačných zapojení

Učebňa elektoinštalácií SOŠ Handlová

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Transparentný modul

Faktúra č. VF202313

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektropneumatika

Faktúra č. VF202313

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Netransparentný modul

Faktúra č. VF202313

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektropneumatika

Faktúra č. VF202313

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Transparentný modul

Faktúra č. VF202313

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Netransparentný modul

Faktúra č. VF202313

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

CNC výuková frézovačka s riadiacim systémom a príslušenstvom

Faktúra č. 2023040

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC výukový sústruh s riadiacim systémom a príslušenstvom

Faktúra č. 2023040

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC výukový sústruh s riadiacim systémom a príslušenstvom

Faktúra č. 2023040

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

CNC výuková frézovačka s riadiacim systémom a príslušenstvom

Faktúra č. 2023040

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Merací prístroj na optickú trasu

Faktúra č. VF202314

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Optická zváračka s príslučenstvom

Faktúra č. VF202314

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Optická zváračka s príslučenstvom

Faktúra č. VF202314

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Merací prístroj na optickú trasu

Faktúra č. VF202314

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.1_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.2_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom

Faktúra č.2023050

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

programovacia stanica

Faktúra č.2023050

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

programovacia stanica

Faktúra č.2023050

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom

Faktúra č.2023050

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.3_ROKOgips

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
FaxCopy Pro s.r.o.
IČO
47076178
Názov
ROKO gips, s.r.o.
IČO
36302031
Názov
DIDACTIC Martin, s.r.o.
IČO
36374881
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Názov
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie
IČO
50278576
Názov
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH
IČO
32191391
Názov
Liftega s.r.o.
IČO
51668718
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.