Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v priestoroch SOŠ Handlová, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bude riešiť debarierizáciu budov, obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátu, rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov školy ako aj zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy. Rekonštruované budú 2 objekty školy – budova „B“ (SO 01) a budova „F“ (SO 03). V rámci budovy F, ktorá je prízemnou budovou a v ktorej sa nachádzajú dielne dôjde k drobnej rekonštrukcii učební vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení s rešpektovaním podmienky bezbariérovosti, rekonštrukcii vchodu do budovy s vybudovaním bezbariérového prístupu a v zmysle zvýšenia energetickej efektívnosti budovy dôjde k výmene okien a zatepleniu budovy. Dielne budú následne vybavené novými modernými prístrojmi a zariadeniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe a výcviku. V rámci budovy „B“, v ktorej sa nachádzajú odborné učebne, konferenčná miestnosť a internát budú vymenené okná a zrealizované drobné stavebné úpravy učební, rekonštruovaný bude internát vrátane modernizácie interiérového vybavenia a rekonštrukcie sociálnych zariadení a spŕch s rešpektovaním podmienky bezbariérovosti. Za účelom dosiahnutia plnej debarierizácie tejto 3 podlažnej budovy bude zrealizovaná prístavba výťahu. Realizáciou aktivít dôjde k rozvoju COVP a zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce. Debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky na inkluzívne vzdelávanie a rozšíria sa možnosti štúdia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Handlová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.06.2023
Celková suma
1,678,785 €
Vlastné zdroje
83,939 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia internátu so zabezpečením …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
29.01.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.04.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné úpravy priestorov školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.04.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
29.01.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
4,88 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
53449,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
-
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
3898,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených internátov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.