Popis projektu

Projekt je zameraný na čistenie odpadových vôd a s tým spojené primerané odkanalizovanie obce Pata. Jedinou a hlavnou aktivitou projektu je dobudovanie stokovej siete v obci v dĺžke 9,13 km. Jej realizáciou sa zabezpečí odstránenie nežiaduceho spôsobu nakladania s odpadovými vodami, čo bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na zlepšenie kvality stavu životného prostredia a kvality toku Jarčie a následne aj  Váh. Odkanalizovanie obce je navrhnuté gravitačnou splaškovou kanalizáciou s miestnym prečerpávaním odpadových vôd. Odpadová voda je prečerpávaná výtlačným potrubím do existujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Pata, kde dôjde k jej čisteniu a vypusteniu do recipienta toku Jarčie.
Hlavným cieľom projektového zámeru je zvýšenie počtu napojeného obyvateľstva na kanalizačný systém a zlepšenie kvality systému čistenia odpadových vôd v aglomerácii Pata. 

Účelom navrhovanej stavby je rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete v obci Pata – v súčasnosti je napojená približne polovica obyvateľstva obce, cieľom projektu je zabezpečiť napojenie na úrovni minimálne 85 % v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov a v nadväznosti na priority OP KŽP a s Plánom rozvoja verejných kanalizácií v SR.

Viac
Subjekt
Obec Pata
Miesta realizácie
Pata
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.09.2023
Celková suma
1,248,346 €
Vlastné zdroje
62,417 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
19.03.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
19.03.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
0,0 (EO)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
4,75 (km)
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
26,02 (%)
Cieľ
26,02 (%)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad č.2

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
17,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
903,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
903,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad č.1

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Informačný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
320,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
320,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov IČO
Názov
Obec Pata
IČO
00306126
Názov
MBM-GROUP, a.s.
IČO
36740519
Názov
Marián Baláž JAMA
IČO
43500838
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.