Popis projektu

Predkladateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu, pretože vlastní údaje, ktorých systematickým riadením bude aktívne prespievať k naplneniu cieľov výzvy.  Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje MetaIS boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov, riadenie údajov a samotnú správu údajov. Dôvodom vypracovania ŠU pre vyhlásenú vývu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ pre dopytovo orientovaný projet „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“ je posúdenie aktuálneho stavu a využitie vysokého potenciálu centrálneho metainformačného systému (MetaIS).

Projekt „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“ predstavuje najmä zmenu, resp.  čistenie údajov evidovaných v rámci MetaIS a zavedenie nových konceptov NKIVS do praxe, ktoré boli prijaté zo strany ÚPVII. Nevyhnutným predpokladom týchto konceptov je vybudovanie systému, ktorý bude nové koncepty podporovať, vytvárať pre ne vhodné podmienky a zároveň aj vyžadovať, čo je jedným z hlavných cieľov realizácie projektu. Ďalším cieľom projektu je zlepšenie procesu elektronizácie funkcionalít a procesov v IT projektoch štátnej správy. Jedným z nástrojov na riadenie elektronizácie a štátneho IT je práve MetaIS. Identifikovali sme značný potenciál na zefektívnenie interakcie s používateľom ako aj dôraz na samotnú evidenciu údajov a ich kvalitu a čistotu. Je to najmä z dôvodu výraznej zložitosti, nedostatočnej optimalizácie a poddimenzovaných personálnych kapacít na strane ÚPVII, ktorý nedokáže veľké množstvo evidovaných údajov manuálne čistiť a konsolidovať v dostatočnej miere.

Vďaka projektu vzniknú a budú prevádzkované nové evidencie, ako

Aby bolo možné dosiahnuť dostatočnú úroveň evidovaných a poskytovaných údajov súčasného systému MetaIS je potrebné vykonať nevyhnutné činnosti na to, aby bola táto úroveň dosiahnutá, čo je predmetom štúdie uskutočniteľnosti dopytovo orientovaného projektu „“. V rámci definovania problematických častí bola porovnaná aktuálna miera čistoty a relevancie údajov evidovaných v rámci CMDB MetaIS. Spoločne s mierou relevancie a poskytovania údajov bolo vzaté do úvahy rovnako aj miera spokojnosti s poskytovaním funkčnosti súčasného MetaIS či už z pohľadu samotnej evidencie údajov tak aj prístupnosti údajov ním evidovaných/poskytovaných.

V rámci prvotnej analýzy boli oslovené oddelenia resp. pracovníci ÚPVII (zástupcovia Dátovej kancelárie, Architektonickej kancelárie, Programovej kancelárie ÚPVII, Oddelenia licenčnej politiky a stratégie centrálneho nákupu IT), od ktorých boli zozbierané požiadavky, ktoré sú reflektované v nasledujúcich častiach štúdie.

Na základe, získanej kompletnej bázy informácií o aktuálnom systéme MetaIS boli identifikované a následne rozpracované návrhy na úpravu v nasledovných oblastiach:

  • zlepšenie monitoringu služieb a údajov a vytvorenie nových možností ako získať údaje o monitoringu,
  • zavedenie konceptu referovateľných identifikátorov a nástrojov pre tvorbu centrálneho dátového modelu verejnej správy (CMDB),
  • čistenie údajov MetaIS a čiastočne aj ÚPVS (zoznam koncových služieb pre občanov a podnikateľov tak aj zamestnancov VS),
  • optimalizácia vyhľadávania objektov evidencie
  • zjednodušenie systému a jeho optimalizácia z hľadiska UX,
  • zjednodušenie a vylepšenie v oblasti číselníkov,

Údaje VS sú základným kameňom budovania digitálnej spoločnosti, ktoré sú následne používané či už v procesoch evidencie alebo samotného používania/vyhodnocovania progresu Slovenskej republiky v oblasti digitálnej konkurencie v rámci Európskej únie.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.09.2023
Celková suma
2,574,217 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
0,0 (%)
Cieľ
1,7 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.