Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa

Mesto Košice

Popis projektu

Zámerom projektu je podpora a rozvoj mestskej mobility prostredníctvom zatraktívnenia a rozšírenia využívania  nemotorovej - cyklistickej dopravy.

Cieľom predkladaného projektu „, je

Projekt rekonštrukcie združeného cyklochodníka pre peších a cyklistov zodpovedá jestvujúcemu stavu dopravnej situácie v danej časti mesta, kde je vzhľadom na vysokú intenzitu cyklistov a chodcov potrebné oddeliť cyklistickú a pešiu dopravu. Účelom projektu je vytvorenie podmienok pre bezpečný a pohodlný pohyb cyklistov a peších s jeho prepojením na nadväzne úseky cyklotrasy mestskej cyklotrasy. 

Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia priľahlých mestských častí, okolitých miest a obcí dochádzajúci k občianskej infraštruktúre (obchody, školy, úrady a pod.), k centrám hospodárskeho významu, priemyselných zón, kultúrnym centrám, ďalej návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Merateľným ukazovateľom je 

Realizáciou projektu prostredníctvom hlavnej aktivity popri Popradskej ceste dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, odstraňovaniu úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave, odstraňovaniu bariér pri prestupovaní, k zvýšeniu úrovne infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, vytvoreniu atraktívneho alternatívneho spôsobu prepravy, čo umožní lepší prístup k základným verejným službám (sociálnym, zdravotným, vzdelávacím), zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zlepšenie podmienok pre nemotorovú dopravu, zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, pozitívne environmentálne efekty v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a pod.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.05.2021
Celková suma
107,574 €
Vlastné zdroje
5,379 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
23.07.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
15.03.2022
Názov
Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - P…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
25.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,5254 (km)
Cieľ
0,5254 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

DPH 10/2020 za stavebné práce k faktúre č. 20200535

DPH k faktúre č. 20200535

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH 11/2020 za stavebné práce k faktúre č. 20200644

DPH k faktúre č. 20200644

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

DPH 05/2021 za stavebné práce k faktúre č. 20210219

DPH k faktúre č. 20210219

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 12/2020 za stavebné práce k faktúre č. 20200707

DPH k faktúre č. 20200707

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

DPH 10/2020 za stavebné práce k faktúre č. 20200498

DPH k faktúre č. 20200498

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

DPH 12/2020 za stavebné práce k faktúre č. 20200706

DPH k faktúre č. 20200706

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.