Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy strediska odbornej praxe „Arborétum Bórová hora“, ktorú Technická univerzita vo Zvolene využíva na zabezpečenie praktickej časti vyučovacieho procesu študentov všetkých fakúlt univerzity. Budova zároveň poskytuje zázemie pre učiteľov, výskumníkov a riaditeľa areálu.   

Objekt sa nachádza pri vstupe do areálu Arboréta,   na severnom okraji mesta Zvolen – v lokalite Borová hora, Borovianska 2174/70. Bol vybudovaný v polovici 80.rokoch minulého storočia ako dvojpodlažný, so suterénom pod celým pôdorysom.

Cieľ projektu sa dosiahne jednou hlavnou projektovou aktivitou, ktorej obsahom bude realizácia stavebno-technických opatrení navrhnutých v energetickom audite a projektovej dokumentácii:

  • zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,

  • modernizácia zdroja tepla a vykurovacieho systému,

  • príprava teplej vody novým solárnym termickým ohrevom.

Budú vykonané stavebné úpravy súvisiace so zabezpečením bezbariérového  vstupu do vnútorných priestorov objektu tak, aby splňali požiadavky definované Vyhláškou č. 532/2002 Z.z.

Zrealizovanie opatrení znížia celkovú energetickú náročnosť budovy zo súčasnej energetickej triedy D (globálny ukazovateľ – Primárna energia)  v kategórii „Budovy škôl a školských zariadení“ na energetickú triedu A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie (pasívna budova).

Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie (Q) predstavuje hodnotu 24 kWh/(m2.a), t.j. 89 %.  

Prepočet tepelno-technického posúdenia objektu, pôvodného stavu a návrhu dodatočného zateplenia objektu preukázal, že pri zvolených okrajových podmienkach sa v budove môže dosiahnuť úspora potreby energie na vykurovanie až 68,93 % (112,33 kWh/(m2.a).

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ je  94 911,4948 kWh/rok.

Prínos projektu k cieľom operačného programu a špecifického cieľa 4.3.1 vo vzťahu k vynaloženým výdavkom vyjadrený pomerovým ukazovateľom Value for Money je 1,788453519 EUR/kWh/rok.

Viac
Subjekt
Technická univerzita vo Zvolene
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.04.2022
Celková suma
182,285 €
Vlastné zdroje
9,114 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
10,710 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Arborétum - zníženie energetickej nároč…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
30.01.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
26.04.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
145641,9331 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0049 (MW)
Cieľ
0,0048 (MW)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0049 (MWt)
Cieľ
0,0048 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,83 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
506,44 (m2)
Cieľ
506,44 (m2)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32,3455 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,2446 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,4086 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,1114 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,754 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
141,0331 (MWh/rok)
Cieľ
141,0331 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
125279,0688 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
98215,8199 (kWh/rok)
Cieľ
94899,5799 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

V536_Faktúra č. 2021121376

V536_Faktúra_Stavebné práce 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

V536_Faktúra č. 2021/14 - Stavebný dozor 06/2021

V536_Faktúra za stavebný dozor 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

V536_Faktúra č. 2021/16 - Stavebný dozor 07/2021

V536_Faktúra -stavebný dozor 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

V536_Faktúra č. 2021/21 za stavebný dozor 08/2021

V536_Faktúra za stavebný dozor 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

V536_Faktúra za stavebný dozor 09/2021

V536_Faktúra za stavebný dozor 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

V536_Faktúra za stavebný dozor 10/2021

V536_Faktúra za stavebný dozor 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

V536_Faktúra za stavebný dozor 11/2021

V536_Faktúra za stavebný dozor 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

V536_Faktúra za stavebný dozor 12/2021

V536_Faktúra za stavebný dozor 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

V536_Faktúra za energeticky certifikát po obnove budovy

V536_Faktúra za energetický certifikát po obnove budovy

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

V536_Interný účtovný doklad_mzdy 05/2021-10/2021

V536_Interný účtovný doklad_mzdy 05/2021-10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
5,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický audit - Arborétum

Energetický audit - Arborétum

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Projektová dokumentácia - Arborétum

Projektová dokumentácia - Arborétum

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

V536_Stavebné práce

V536_Stavebné práce

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
102,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

V536_Stavebné práce

V536_Stavebné práce

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
102,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

V536_Stavebné práce_september 2021

V536_Faktúra_stavebné práce 9/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

V536_Stavebné práce_september 2021

V536_Faktúra_stavebné práce 9/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

V536-Faktúra - stavebné práce 10/2021

V536 - Faktúra za stavebné práce 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
37,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

V536-Faktúra - stavebné práce 10/2021

V536 - Faktúra za stavebné práce 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
BECO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
37,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Technická univerzita vo Zvolene

Suma celkom
10,710 €
Vrátená suma
10,710 €
Suma na vymáhanie
10,710 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Technická univerzita vo Zvolene
IČO
00397440
Názov
BECO, spol. s r.o.
IČO
44629281
Názov
TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň
IČO
31899641
Názov
Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO
IČO
33290725
Názov
Ing. Jozef Čarada
IČO
47851201
Názov
EC – expert s. r. o.
IČO
53054016
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.