Popis projektu

Predmetom projektu je spriechodnenie bariér na vodnom toku Cirocha prostredníctvom stavebno-technického riešenia výstavby navrhovaných rybovodov na troch jestvujúcich  stupňoch v rkm 24,840, rkm 25,801, rkm 26,119. Hlavným cieľom rybovodov je zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity vodného toku v záujmovom území za účelom vytvorenia podmienok pre protiprúdovú migráciu rýb. Navrhnuté parametre rybovodu umožnia prechod všetkým druhom a jednincom rýb resp. návrat na ich pôvodne stanovištia v čase neresenia, v prípade ich strhnutia pri povodniach, alebo v prípadoch ich presídlenia do vyšších úsekov rieky s vhodnejšími podmienkami z hľadiska čistoty vôd. Vybudovaním rybovodov sa spriechodnia migračné bariéry na toku s významným prínosom z hľadiska ochrany prírody, rybárstva a udržateľného rozvoja pri využívaní vodných tokov.

Miesto realizácie stavby: Prešovský kraj, okres Snina, obec: Snina, k.ú. Snina. Stavenisko stavby, t.j. kamenné stupne na toku Cirocha v rkm 24,840, rkm 25,801, rkm 26,119, sa nachádza v extraviláne mesta Snina.

Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti bude počas výstavby zabezpečení biologický dozor v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.

Merateľné ukazovatele: spojité úseky na vodnom toku Cirocha v rámci VÚ SKB0149 bez migračných bariér v celkovej dĺžke 26,800 km v zmysle súčasne platného Vodného plánu Slovenska (úsek: ústie – hať Snina v rkm 26,800).

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Snina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
550,135 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
26,8 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.