Popis projektu

DigiVil verfolgt das übergeordnete Projektziel der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schlüsselakteure in den regionalen Innovationssystemen durch neue Kooperationsformen (Modellgemeinden) und Wissenstransfer zwischen den Partnern aber auch von der Hochschule direkt  in die Region. Ziel des Projekts „DigiVil“ ist es, Potentiale, die sich durch die Digitalisierung bieten aufzugreifen und in grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Rahmen von Evaluierungs- und Entwicklungsworkshops unter der Einbindung regionaler Entscheidungsträger  einen Digitalisierungs-Leitfaden und Maßnahmenkatalog zu entwickeln und Ideen in Form von 4 Pilotprojekten in unterschiedlichen Themenfeldern exemplarisch zu erproben. Die Ergebnisse sollen vor allem die Versorgung ländlicher aber auch periurbaner Räume mit Hilfe von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützen und auf andere Regionen übertragbar sein. Während die Erkenntnisse aus dem Projekt die Entwicklung weiterer Digitalisierungsansätze in der ganzen SKAT Programmregion vorantreiben sollen, können sich die teilnehmenden Gemeinden als innovative Wirtschaftsstandorte positionieren und die Lebensqualität ihrer Bewohner nachhaltig steigern.

SK: DigiVil sleduje nadradený projektový cieľ zlepšenia spolupráce medzi kľúčovými aktérmi v oblasti regiónálnych inovačných systémov, pomocou nových foriem spolupráce (modelové mestá a obce) a transferu vedomostí medzi partnermi, ale aj transferu vedomostí z univerzít a vysokých škôl priamo do regiónov. Zámerom projektu DigiVil je podchytenie potenciálov, ktoré umožňuje digitalizácia a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce v rámci hodnotiacich a vývojových workshopov so zapojením regionálnych riadiacich subjektov vytvorenie príručky a z nej odvodeného katalógu opatrení, ďalej tiež preskúmanie možností realizácie jednotlivých nápadov vo vorme 4 pilotných projektov z rôznych oblastí. Výsledky by mali prispieť k lepšiemu naplneniu potrieb vidieckych, ako aj periurbánnych mestských oblastí prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií. Výsledky by mali byť uplatniteľné aj v ďalších regiónoch. Poznatky z projektu by mali prispieť k rozvoju ďalších možností v súvislosti s digitalizáciou v celom programovom regióne SKAT, pričom zapojené mestá a obce sa majú možnosť vyprofilovať ako inovatívne hospodárske lokality, a tým trvalo zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov.

Viac
Subjekt
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola, Mesto Svätý Jur, Mesto Dunajská Streda, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, accent Inkubator GmbH, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Miesta realizácie
Dunajská Streda, Svätý Jur, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Trnava, Krems an der Donau, Eisenstadt, Wiener Neustadt
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2022
Celková suma
1,452,416 €
Vlastné zdroje
130,701 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Umsetzung von Projektaktivitäten
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na spolupráci súvisiacej s inováciami (P)
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa výskumu a inovácií(P)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do schém spoločného vzdelávania vo vzťahu k výskumu a inováciám (P)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
55,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet výskumných inštitúcií zúčastňujúcich sa na cezhraničných, medzinárodných alebo medziregionálnych výskumných projektoch
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
4,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
6,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
11,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
11,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_2

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - Zoznam deklarovaných výdavkov 092021 - 082022

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
11,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - Zoznam deklarovaných výdavkov 092021 - 082022

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - Zoznam deklarovaných výdavkov 092021 - 082022

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
11,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - Zoznam deklarovaných výdavkov 092021 - 082022

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Partner_PP1_1

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_PP1_1

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
17,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Partner_PP1_1

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_PP1_1

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
17,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_4

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
53,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZA_Partner_LB_4

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_4

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
19,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_4

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
19,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZA_Partner_LB_4

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_4

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
46,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV 2

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
13,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok PP6 ZDV 2

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne a kancelárske výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV 2

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV 2

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
14,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok PP6 ZDV 2

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne a kancelárske výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV 2

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
6,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
18,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
6,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
18,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
20,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
12,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
20,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_DigiVil_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
13,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_2

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
20,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_2

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
51,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_2

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
7,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 1

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
8,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten externe Expertise

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 1

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 1

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
7,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten externe Expertise

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 1

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 2

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
43,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 2

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 2

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
38,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 2

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
8,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
8,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_RMB_PP_DigiVil_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
9,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
10,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
9,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
8,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
21,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
15,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_PP6_1

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP7_1

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
5,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_PP7_1

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
34,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP7_1

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_PP7_1

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
25,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 3

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
62,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für Externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 3

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 3

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 3

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für Externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 3

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode 3

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
61,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
18,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
2,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
3,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
3,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
18,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_DigiVil_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
2,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
16,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
2,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
54,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
90,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
12,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
12,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
54,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
16,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
2,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP6_3

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
Mesto Dunajská Streda
Žiadaná suma
85,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
34,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
26,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
11,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
3,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
34,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
11,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
26,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP7_3

Vlastník dokladu
Mesto Svätý Jur
Dodávateľ
Mesto Svätý Jur
Žiadaná suma
3,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
10,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
77,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
3,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
10,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
77,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP5_3

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
3,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode5

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
29,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode5

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode5

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
79,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode5

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
29,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode5

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_LB_Berichtsperiode5

Vlastník dokladu
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Dodávateľ
Universität für Weiterbildung - Donau Universität Krems
Žiadaná suma
72,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Partner_PP1_2

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_PP1_2

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
27,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_PP1_2

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
15,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Partner_PP1_2

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Partner_PP1_2

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
15,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZA_Partner_PP1_2

Vlastník dokladu
accent Inkubator GmbH
Dodávateľ
accent Inkubator GmbH
Žiadaná suma
25,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
24,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
20,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok PP6 ZDV3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.