Popis projektu

Hlavný cieľ projektu je zvýšenie počtu rómskych domácností s prístupom k lepším podmienkam bývania v meste Topoľčany (ďalej len „mesto“) prostredníctvom zavedenia systému sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania. Čiastkové ciele projektu sú:

  • podpora sociálnej inklúzie MRK v oblasti bývania,
  • zvýšenie kvality života príslušníkov MRK v Topoľčanoch,
  • podpora desegragácie, degetoizácie a destigmatizáce príslušníkov MRK a
  • zníženie emisií CO2 a spotreby energie pri prevádzke sociálnych bytov.

K naplneniu cieľov dôjde prostredníctvom realizácie 3 hlavných aktivít:

  • vypracovanie dokumentu „Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Topoľčany“,
  • rekonštrukcia 2 bytových domov Pod Kalváriou 5054 (18 bytových jednotiek, ďalej len „b.j.“) a 295 (18 b.j.) a 8 vybratých b.j. v 2 bytových domoch Valentína Beniaka 1463, vchod 14 (4 b.j.) a 1472, vchody 47 (3 b.j.) a 49 (1 b.j.).
  • zabezpečenie sprievodnej sociálnej služby pomocou 3 asistentov bývania na plný pracovný úväzok, ktorí budú sprevádzať účastníkov systému na jeho jednotlivých stupňoch s cieľom „naučiť“ ich samostatne bývať.

Mesto stavebne zhodnotí kompletne všetky tri stupne vertikálnej trojstupňovej sústavy sociálneho bývania s prvkami prestupného, tj. 1. a 2. stupeň (36 b.j. v domoch Pod Kalváriou 5054 a 295) a 3. stupeň (8 b. j. v 2 bytových domoch Valentína Beniaka 1463 a 1472). Sústava bude pozostávať celkovo zo 44 sociálnych nájomných bytov. Výstupom Systému má byť samostatné bývanie. Systém je primárne určený pre obyvateľov mesta žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach bývania (388), najmä pre zástupcov MRK, ktorých je 363 (93,56%).

Realizáciou projektu zlepšíme podmienky bývania priamo 156 príslušníkom MRK, stavebne zhodnotíme 44 b.j., z čoho 36 b.j. bude zaradených do energetickej triedy podľa vyhlášky 324/2016, čím sa ročne ušetrí 20,5319t CO2, vznikne 0 novovybudovaných b.j.

Projekt bude stavebne zrealizovaný v priebehu 12 mesiacov (04/2019-03/2020) a celkovo v priebehu 56 mesiacov (04/2019-12/2023).

Viac
Subjekt
Mesto Topoľčany
Miesta realizácie
Topoľčany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,384,163 €
Vlastné zdroje
69,208 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšené formy bývania pre obce s príto…
Typ
Podpora programov p…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
10.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.02.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie
Hodnota
0,0 (Domácnosti)
Cieľ
36,0 (Domácnosti)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (bytová jednotka)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/ prestupného/ nájomného bývania
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
156,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,0 (tony CO2 eq)
Cieľ
20,5319 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra za hnuteľné veci

Faktúra za hnuteľné veci

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Mzdové listy Mgr. Zuzana Krajčiová

Mzdové výdavky Mgr. Zuzana Ktajčová

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Mesto Topoľčany
Žiadaná suma
22,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdové listy Mgr. Monika Šípošová

Mzdové výdavky Mgr. Monika Šípošová

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Mesto Topoľčany
Žiadaná suma
1,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdové listy Kristína Kováčiková

Mzdové výdavky Kristína Kováčiková

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Mesto Topoľčany
Žiadaná suma
22,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdové listy Veronika Vozníková

Mzdové výdavky Veronika Vozníková

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Mesto Topoľčany
Žiadaná suma
13,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdové listy JUDr. Eva Tvrdíková

Mzdové výdavky JUDr. Eva Tvrdíková

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Mesto Topoľčany
Žiadaná suma
7,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Faktúra - vypracovanie Systému bývania

Faktúra - vypracovanie Systému bývania

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
JKL production s.r.o.
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
514,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
514,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
342,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
378,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Topoľčany
IČO
00311162
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
JKL production s.r.o.
IČO
36286133
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
MODUL 75 s.r.o.
IČO
43866395
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.