Popis projektu

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej Republiky je prepojenie severu a juhu Slovenskej republiky rýchlostnou cestou R3 smerujúcou od Poľskej republiky zo severu Slovenska (Trstená) po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. Súčasťou tejto rýchlostnej cesty je aj stavba „I/66 Krupina - obchvat“ v dĺžke 6,530 km.  Z hľadiska účelovej funkcie sa bude jednať o dopravnú stavbu, ktorá bude súčasťou medzinárodného Pan – Európskeho koridoru N1.

Záujmové územie predmetnej stavby „I/66 Krupina - obchvat“ sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v katastrálnom území Krupina. Mesto Krupina, s počtom obyvateľom takmer 8000 ľudí, leží v údolí rieky Krupinica, na rozhraní Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. 

Stavba má dĺžku 6,530 km a je riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100 bez uvažovania možnosti budúceho rozšírenia na štvorpruhovú kategóriu. Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú sieť zabezpečí dvojica križovatiek na začiatku a konci úseku s pracovnými názvami Krupina sever a Krupina juh.

Existujúca cesta I/66 ako medzinárodná cesta E 77 prechádzajúca intravilánom mesta Krupina zabezpečuje okrem zdrojovej a cieľovej dopravy aj vnútroštátnu prepravu v smere sever juh v koridore Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Zvolen – Krupina - Šahy a medzištátnu tranzitnú prepravu v osi transeurópskej magistrály Balt - Balaton – Adria. Z toho dôvodu je trasa charakterizovaná vysokým podielom tranzitnej dopravy s výrazným podielom nákladnej dopravy, čo má za následok kapacitnú nedostatočnosť existujúcej cesty v špičkových hodinách s výhľadom postupného zhoršovania sa jestvujúceho stavu. Bezprostredná blízkosť centra mesta a jeho rozdelenie cestou I/66 je spojená s vysokou koncentráciou chodcov prechádzajúcich cez cestu, čo negatívne vplýva na plynulosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky na komunikácii.

Aktivity tohto projektu sú zamerané na projektovú prípravu úseku cesty I/66, konkrétne obchvatu mesta Krupina, s cieľom zlepšenia bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Stavba „I/66 Krupina - obchvat“ bude plniť významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

            

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Krupina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2019 - 01.06.2023
Celková suma
3,493,012 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prípravná a projektová dokumentácia
Typ
D. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.