Popis projektu

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej Republiky je prepojenie severu a juhu Slovenskej republiky rýchlostnou cestou R3 smerujúcou od Poľskej republiky zo severu Slovenska (Trstená) po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. Súčasťou tejto rýchlostnej cesty je aj stavba „I/66 Krupina - obchvat“ v dĺžke 6,530 km.  Z hľadiska účelovej funkcie sa bude jednať o dopravnú stavbu, ktorá bude súčasťou medzinárodného Pan – Európskeho koridoru N1.

Záujmové územie predmetnej stavby „I/66 Krupina - obchvat“ sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v katastrálnom území Krupina. Mesto Krupina, s počtom obyvateľom takmer 8000 ľudí, leží v údolí rieky Krupinica, na rozhraní Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. 

Stavba má dĺžku 6,530 km a je riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100 bez uvažovania možnosti budúceho rozšírenia na štvorpruhovú kategóriu. Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú sieť zabezpečí dvojica križovatiek na začiatku a konci úseku s pracovnými názvami Krupina sever a Krupina juh.

Existujúca cesta I/66 ako medzinárodná cesta E 77 prechádzajúca intravilánom mesta Krupina zabezpečuje okrem zdrojovej a cieľovej dopravy aj vnútroštátnu prepravu v smere sever juh v koridore Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Zvolen – Krupina - Šahy a medzištátnu tranzitnú prepravu v osi transeurópskej magistrály Balt - Balaton – Adria. Z toho dôvodu je trasa charakterizovaná vysokým podielom tranzitnej dopravy s výrazným podielom nákladnej dopravy, čo má za následok kapacitnú nedostatočnosť existujúcej cesty v špičkových hodinách s výhľadom postupného zhoršovania sa jestvujúceho stavu. Bezprostredná blízkosť centra mesta a jeho rozdelenie cestou I/66 je spojená s vysokou koncentráciou chodcov prechádzajúcich cez cestu, čo negatívne vplýva na plynulosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky na komunikácii.

Aktivity tohto projektu sú zamerané na projektovú prípravu úseku cesty I/66, konkrétne obchvatu mesta Krupina, s cieľom zlepšenia bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Stavba „I/66 Krupina - obchvat“ bude plniť významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

            

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Krupina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.06.2023
Celková suma
3,493,012 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prípravná a projektová dokumentácia
Typ
C. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
09.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
26.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
09.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
26.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Oznámenie 8a po DSP

Oznámenie 8a po DSP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru DSZ

Dokumentácia stavebného zámeru DSZ

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR

Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
859,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

DSP v rozsahu DRS

DSP v rozsahu DRS

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,657,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.