Popis projektu

Vecný zámer projektu pozostáva z troch vzájomne prepojených tematických oblastí – monitoring, detekcia a dekontaminácia/dezinfekcia. je vývoj SMART systému na báze umelej inteligencie a senzorov novej generácie, schopného na základe analýzy odpadových vôd v takmer reálnom čase detegovať možný návrat či ohniská ochorenia COVID-19 v populácii SR a tento SMART systém z hľadiska citlivosti taktiež porovnať z už zabehnutými postupmi založenými najmä na RT-PCR analýze. Pre dosiahnutie hlavného cieľa budú súčasťou projektu aj čiastkové ciele. Po prvé, vývoj viacerých typov bio-mikrosenzorov novej generácie (bio-mikrosenzorov pre rôzne aplikačné oblasti) zameraných na rýchlu detekciu vírusovej RNA v odpadovej vode a biologických vzorkách potenciálne nakazených subjektov (pokožka, sliny, pot a moč). Po druhé, vývoj a testovanie inovatívnych degradačných a dekontaminačných postupov a technológií, vrátane vývoja technológie čistenia odpadových vôd z bodových zdrojov (najmä zdravotné zariadenia ale aj napr. domovov dôchodcov), technológie modifikujúcej postup úpravy pitných vôd a vývoj náterov, antivirotických materiálov a povrchov na báze vybraných polymérov a ich zmesí.

Projekt je realizovaný prostredníctvom , , interdisciplinárnym tímom špičkových vedeckých pracovníkov troch fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konkrétne: Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave (MTF), Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) a Fakulty elektroniky a informatiky (FEI), hosťujúcich špičkových výskumných pracovníkov Univerzity Komenského a Slovenskej Akadémie Vied (SAV) a šiestimi zahraničnými expertami. Súčasťou projektu je , ktorý sa bude podieľať na implementácii projektu v pozícii externých partnerov.

Trnava (priestory MTF) a Bratislava (priestory FCHPT a FEI)

P0057 (0), P0058 (2,5 mil. EUR), P0106 (1), P0196 (1), P0231 (6), P0280 (1), P0315 (4), P0325 (1), P0355 (3), P0514 (15), P0535 (0), P0762 (10), P0763 (0), P0905 (8), P0906 (2), PCV4b (70 000 EUR), PCV09 (0), PCV33 (1).

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
5,776,171 €
Vlastné zdroje
288,809 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
180 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Nezávislý výskum a vývoj
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
2,500,000 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
6,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
7,17 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
15,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
4,72 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,45 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo
Hodnota
0 €
Cieľ
70,000 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
1,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky H2 05/2022

Sumarizačný hárok 04-05/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 04/2022

Sumarizačný hárok 04-05/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 04/2022

Sumarizačný hárok 04-05/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 05/2022

Sumarizačný hárok 04-05/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 05/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-05/2022 ASS8 FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 05/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-05/2022 ASS8 FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 04/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-05/2022 ASS8 FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 04/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-05/2022 ASS8 FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 04/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 05/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 06/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 06/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušál 04 - 06/2022_MTF_ASS8

Paušál 04 - 06/2022 MTF ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_U413_05-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_U413_05-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BWX3_FEI STU_05_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05_2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ASS8_Mzdy_05-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ASS8_Mzdy_05-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 36/VP1_AK_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 37/VP2_DR_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy FEI 05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BUH7_Mzdy_05/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BUH7_Mzdy_05/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 05-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_U413_06-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_U413_06-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BWX3_FEI STU_06_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BUH7_Mzdy_06/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ASS8_Mzdy_06-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ASS8_Mzdy_06-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 24/VP1_AK_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 25/VP2_DR_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy FEI 06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BUH7_Mzdy_06/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 06-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálne výdavky_04-06/2022_ASS8_19_0P1N2

FEI_Paušálna Sadzba_04-06/2022_ASS8_19

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_04-06/2022_ASS8_19_0P1N1

FEI_Paušálna Sadzba_04-06/2022_ASS8_19

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky H2 07/2022

Sumarizačný hárok 06-07/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 06/2022

Sumarizačný hárok 06-07/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
41,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 07/2022

Sumarizačný hárok 06-07/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 06/2022

Sumarizačný hárok 06-07/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 07/2022

Nepriame paušálne výdavky 06-07/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 06/2022

Nepriame paušálne výdavky 06-07/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 07/2022

Nepriame paušálne výdavky 06-07/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 06/2022

Nepriame paušálne výdavky 06-07/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 07/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 08/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 08/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 09/2022_MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 09/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušál 07-09/2022_MTF_ASS8

Paušál 07 - 09/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy_08_ASX4_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

BWX3_FEI STU_08_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy FEI 08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

BUH7_Mzdy_08/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

BUH7_Mzdy_08/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

ASS8_Mzdy_08-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

ASS8_Mzdy_08-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_08_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_08_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

U413_Mzdy_08-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

U413_Mzdy_08-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_08_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_08_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

W479_Mzdy_08/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_08_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_08_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

RP 24/VP1_AK_08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

RP 25/VP2_DR_08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_08/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_W479_08_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_08/2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_08/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_08/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_08/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 08-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

BWX3_FEI STU_09_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy FEI 09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

BUH7_Mzdy_09/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

BUH7_Mzdy_09/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ASS8_Mzdy_09-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ASS8_Mzdy_09-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

U413_Mzdy_09-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

U413_Mzdy_09-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

W479_mzdy_09/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_9_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_ASY8_2022_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_ASY8_2022_ zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 58/PM_LJ_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 50/VP2_DR_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

RP 49/VP1_AK_09/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_W479_09_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_09/2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_09/2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_ASX4_2022_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_ASX4_2022_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_09/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_09/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 09-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,440 €
Schválené na preplatenie
5,440 €
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálne výdavky_07-09/2022_ASS8_22_0P1N1

FEI_Paušálna Sadzba_07-09/2022_ASS8_22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_07-09/2022_ASS8_22_0P1N2

FEI_Paušálna Sadzba_07-09/2022_ASS8_22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Génový sekvenátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Génový sekvenátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Systém digital PCR

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Systém digital PCR

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2021 H2

Paušálne výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2021 H1

Paušálne výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2021 H2

Paušálne výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2021 H1

Paušálne výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 02/2021

Sumarizačný hárok 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 01/2021

Sumarizačný hárok 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 01/2021

Sumarizačný hárok 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 02/2021

Sumarizačný hárok 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2021 H2

Paušálne výdavky 03/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2021 H1

Paušálne výdavky 03/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 03/2021

Sumarizačný hárok 03/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 03/2021

Sumarizačný hárok 03/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 04-05/2021_ASS8_MTF

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Mzdy MTF 04/2021

Zaúčtovanie miezd MTF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy MTF 04/2021

Zaúčtovanie miezd MTF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy MTF 04/2021

Zaúčtovanie miezd MTF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy MTF 04/2021

Zaúčtovanie miezd MTF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy MTF 04/2021

Zaúčtovanie miezd MTF 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy MTF 05/2021_ASS8

Zaúčtovanie miezd MTF 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZD/0301/0004/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Paušálna Sadzba_04-06/2021_ASS8_01

Paušálne výdavky_04-06/2021_ASS8_01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_06_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

MZD/0301/0006/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
54,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

FEI_Mzdy_06_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_ASY8_2021_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_06_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_ATR9_06_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 04/2021

Sumarizačný hárok 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 04/2021

Sumarizačný hárok 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 05/2021

Sumarizačný hárok 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 05/2021

Sumarizačný hárok 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 05/2021

Paušálne výdavky 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 04/2021

Paušálne výdavky 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 04/2021

Paušálne výdavky 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 05/2021

Paušálne výdavky 04-05/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 07/2021

Sumarizačný hárok 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 06/2021

Sumarizačný hárok 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 07/2021

Sumarizačný hárok 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 06/2021

Sumarizačný hárok 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 06/2021

Paušálne výdavky 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 07/2021

Paušálne výdavky 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 07/2021

Paušálne výdavky 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 06/2021

Paušálne výdavky 06-07/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 06-09/2021 MTF_ASS8

Paušálne výdavky 06-09/2021 MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Zaúčtovanie miezd 06/2021 MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 06/2021 MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_MTFSTU_07/2021

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_08/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_08/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_09/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálne výdavky_07-09/2021_ASS8_06

FEI_Paušálna Sadzba_07-09/2021_ASS8_06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky H1 08/2021

Sumarizačný hárok 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 08/2021

Sumarizačný hárok 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky H1 09/2021

Sumarizačný hárok 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky H2 09/2021

Sumarizačný hárok 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 09/2021 0P1N2

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 09/2021 0P1N1

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2021 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2021_MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 10/2021_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2021_MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 11/2021_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2021_MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 12/2021_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušál 10 - 12/2021 MTF_ASS8

Paušál 10 - 12/2021_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 11/2021

Sumarizačný hárok 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 10/2021

Sumarizačný hárok 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
35,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 10/2021

Sumarizačný hárok 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 11/2021

Sumarizačný hárok 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 10/2021 0P1N2

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 10/2021 0P1N1

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 11/2021 0P1N1

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 11/2021 0P1N2

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2021 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 08/2021

Sumarizačný hárok 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 07/2021

Sumarizačný hárok 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 09/2021

Sumarizačný hárok 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 08/2021

Sumarizačný hárok 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 07/2021

Sumarizačný hárok 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 09/2021

Sumarizačný hárok 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 08/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 08/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky H1 07/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 07/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 FCHPT FEI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdy_11_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_12_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_10_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1_v02

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušálne výdavky_10-12/2021_ASS8_11_0P1N2

FEI_Paušálna Sadzba_10-12/2021_ASS8_11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_10-12/2021_ASS8_11_0P1N1

FEI_Paušálna Sadzba_10-12/2021_ASS8_11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky H2 12/2021

Sumarizačný hárok 12/20221-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 01/2022

Sumarizačný hárok 12/20221-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 12/2021

Sumarizačný hárok 12/20221-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 01/2022

Sumarizačný hárok 12/20221-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 12/2021

Nepriame paušálne výdavky 12/2021-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 01/2022

Nepriame paušálne výdavky 12/2021-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 12/2021

Nepriame paušálne výdavky 12/2021-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 01/2022

Nepriame paušálne výdavky 12/2021-01/2022 ASS8 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 07/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky OP1N1 04/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 06/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 04/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 05/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 06/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 07/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 05/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 08/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 08/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 04/2021-09/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 05/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 06/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 09/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 05/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 04/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 04/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 07/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 06/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 07/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 08/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 08/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 09/2021

Sumarizačný hárok 04/2021 - 09/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 02/2021

Nepriame paušálne výdavky 02/2021-03/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 03/2021

Nepriame paušálne výdavky 02/2021-03/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 03/2021

Nepriame paušálne výdavky 02/2021-03/2021 ASS8 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 03/2021

Sumarizačný hárok 02/2021 - 03/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 02/2021

Sumarizačný hárok 02/2021 - 03/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 03/2021

Sumarizačný hárok 02/2021 - 03/2021 FCHPT Dopl

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 01/2022_MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 01/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 02/2022_MTF_

Zaúčtovanie miezd 02/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 03/2022_MTF_ASS8

Zaúčtovanie miezd 03/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušál 01-03/2022_MTF_ASS8

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Paušálne výdavky_01-03/2022_ASS8_15_0P1N2

FEI_Paušálna Sadzba_01-03/2022_ASS8_15

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_01-03/2022_ASS8_15_0P1N1

FEI_Paušálna Sadzba_01-03/2022_ASS8_15

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky H1 03/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 02/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 02/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 03/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 03/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 02/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 02/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 03/2022

Sumarizačný hárok 02-03/2022 FCHPT REK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 03/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 03/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 03/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 03/2022

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 12/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2022_MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 11/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 10/2022_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 10 - 12/2022 MTF ASS8

Paušálne výdavky 10 - 12/2022 MTF ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Paušálne výdavky_10-12/2022_ASS8_23_0P1N1

FEI_Paušálna Sadzba_10-12/2022_ASS8_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_10-12/2022_ASS8_23_0P1N2

FEI_Paušálna Sadzba_10-12/2022_ASS8_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Miniserver

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Myš

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Notebook vyklápací

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Notebooky - spracovanie dát

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Monitor

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Klávesnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Počítače - spracovanie dát

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Skrinka

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Počítač

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

NAS

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Cache do NAS

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Grafická karta

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Základná doska

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Pamäť RAM

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

10 GBe PCI LAN karta

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Chladenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Disky do NAS

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Hlavný SSD disk

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

10 GBe Switch

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Procesor

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Zdroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

10 GBe kable

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Notebook 14"

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

UHPLC-MS s detektorom typu jednoduchý kvadrupól

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UHPLC-MS s detektorom typu jednoduchý kvadrupól

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Systém pre stanovenie CHSK

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenia na meranie elektrónových spektier

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hg elektróda s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Simultánna termická analýza (STA)

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NMR - Nukleárna magnetická rezonancia

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Simultánna termická analýza (STA)

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Systém pre stanovenie CHSK

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

NMR - Nukleárna magnetická rezonancia

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Hg elektróda s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Zariadenia na meranie elektrónových spektier

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Zariadenie na identifikáciu antivirotických polymérnych materiálov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie na identifikáciu antivirotických polymérnych materiálov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Laboratórne zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 11/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 11/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 10/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 10/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 11/2022

Mzdové výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 11/2022

Mzdové výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
44,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 10/2022

Mzdové výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 10/2022

Mzdové výdavky 10-11/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Syntetické gény

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
8,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čisté špeciálne chemikálie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
27,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - enzýmy

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
73,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plasty

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Syntetické gény

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
8,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Čisté špeciálne chemikálie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
27,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Spotrebný materiál - enzýmy

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
73,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Plasty

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ refundácia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy FEI 03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
54,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_03/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_03/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASS8_Mzdy_03-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASS8_Mzdy_03-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

W479_mzdy_03_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

U413_Mzdy_03-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

U413_Mzdy_03-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.2.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BWX3_FEI STU_03_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BUH7_Mzdy_03/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 30/VP4_DR_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 29/VP3_MO_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ refundacia_HA 1.2.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ refundacia_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.2.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 03-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BUH7_Mzdy_03/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BUH7_Mzdy_03/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BWX3_FEI STU_03_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

W479_mzdy_03_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálne výdavky_01-03/2023_ASS8_28_0P1N1

FEI_Paušálna Sadzba_01-03/2023_ASS8_28

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_01-03/2023_ASS8_28_0P1N2

FEI_Paušálna Sadzba_01-03/2023_ASS8_28

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
78,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
78,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drobné laboratórne zariadenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Drobné laboratórne zariadenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky H2 01/2023

Mzdové výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky H2 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky H1 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
41,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky H1 01/2023

Mzdové výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
54,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 12/2022

Nepriame paušálne výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 01/2023

Nepriame paušálne výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 01/2023

Nepriame paušálne výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 12/2022

Nepriame paušálne výdavky 12/2022-01/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy 01/2023 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 01/2023_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 02/2023 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 02/2023_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 03/2023 MTF ASS8

Zaúčtovanie miezd 01/2023_MTF_ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 01 - 03/2023 MTF ASS8

Paušálne výdavky 01 - 03/2023 MTF ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Fermentačné nádoby

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Systém laboratórnych minifermentorov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Fermentačné nádoby

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Systém laboratórnych minifermentorov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne zariadenie na výrobu nanovlákien

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Laboratórne zariadenie na výrobu nanovlákien

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Notebooky - modelovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Mzdové výdavky H2 09/2022

Mzdové výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdové výdavky H2 08/2022

Mzdové výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 08/2022

Mzdové výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdové výdavky H1 09/2022

Mzdové výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 09/2022

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N2 08/2022

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 08/2022

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 09/2022

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2022 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 03/2023

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 0P1N1 02/2023

Nepriame paušálne výdavky 02-03/2023 ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 H1

Mzdové výdavky 02-03/2023 FCHPT ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
66,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 H1

Mzdové výdavky 02-03/2023 FCHPT ASS8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
60,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_052023_ refundácia_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_052023_refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP44_VP4_JL_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP44_VP4_TP_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP41_VP1_MR_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP64_PM_LJ_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP30_VP4_DR_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP30_VP4_RV_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP44_VP4_JK_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP27_VP1_AK_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP29_VP3_MO_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP41_VP1_MM_05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_052023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BWX3_FEI STU_05_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_052023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_05/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_05/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05/2023-OÚ_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

W479_mzdy_05_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BWX3_FEI STU_05_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BUH7_Mzdy_05/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BUH7_Mzdy_05/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_052023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_052023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASS8_Mzdy_05-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ASS8_Mzdy_05-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BUH7_Mzdy_05/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 05-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

W479_mzdy_05_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dod