Popis projektu

Predkladaný projekt " Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany" je zameraný na zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným inštitúciam a službám v obci Parchovany.  Projekt reaguje na identifikovaný problém obce, ktorým je nedostatočný prístup členov segregovanej MRK k prvkom občianskej vybavenosti - komunitné centrum, obecný úrad, základná škola, pošta, zdravotné stredisko a materská škola.  Realizáciou projektu, a to výstavbou nových chodníkov, dosiahneme spojenie rómskych osídlení s infraštruktúrou obce vedúcou k dôležitým inštitúciam či službám.

Z výstupov projektu bude mať dlhodobý prínos predovšetkym , ktorou sú: obyvatelia z MRK v počte ktorí nemajú zabezpečenú dobrú dostupnosť k službám denného kontaktu v obci. Východiskový a konečný počet osôb tejto skupiny, profitujúcej z realizácie projektu je približne rovnaký, resp. mierne stúpajúci v časovom pásme realizácie projektu. sú ostatní obyvatelia obce Parchovany. Celkový počet obyvateľov obce je 1 942 obyvateľov, z toho celkový počet MRK v počte 432 obyvateľov, ktorí budú priamo či nepriamo profitovať z realizácie daného projektu, keďže jeho realizácia pozitívne prispeje k zníženiu izolácií MRK, k zvýšeniu úrovne ich životných podmienok a k zlepšeniu životného prostredia v obci Parchovany.

: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry formou výstavby a rekonštrukcie chodníka. 

segregovaná marginalizovaná rómska komunita žijúca na ulici Poľnej v počte 357 obyvateľov

je zlepšiť kvalitu bývania obyvateľom MRK prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry.


- uskutočniť výstavbu nových a rekonštruovaných chodníkov vedúcich k verejný službám,
- zvýšiť komfort a bezpečnosť obyvateľov MRK,
- minimalizovať rozdiely k prístupu základným službám medzi majoritným obyvateľstvom a občanmi MRK v obci.

projekt je realizovaný na ulici Staničnejp.č.8/4 v obci Parchovany (okres Trebišov, Košický kraj).


Projekt zrealizujeme prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: , ktorá je vo vecnom súlade s oprávneným typom aktivity ako aj vo vecnom súlade so špecifickým cieľom.
Úspešné naplnenie stanovených cieľov je merateľné nasledovným ukazovateľom:
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácií:


Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi mesta vytýčenými v dokumente
 

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.12.2023
Celková suma
284,902 €
Vlastné zdroje
14,245 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
10.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
05.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
17.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
357,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

EUROVIA SK, a. s.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra za externý manažment

MD poradenstvo s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

MANOVA s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

EUROVIA SK, a. s.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

EUROVIA SK, a. s.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

EUROVIA SK, a. s.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
MD poradenstvo s. r. o.
IČO
52829804
Názov
MANOVA s.r.o.
IČO
51216159
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.