Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu triedeného zberu KO a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v meste Zlaté Moravce prostredníctvom intenzifikácie a zvýšenia kapacít triedeného zberu so zameraním na ich prípravu pre opätovné použitie, recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Realizácia projektu prispeje k dobudovaniu už existujúceho systému zberu a triedenia komunálneho odpadu v meste, zlepšeniu podmienok spôsobu nakladania s odpadom a k zefektívneniu zberu odpadov formou zvýšenia úrovne kapacity vybavenia mesta a nadviažeme tým na už zrealizované aktivity v danej oblasti. Technické  prostriedky pre kvalitnejšiu podporu triedeného zberu sú: univerzálny nosič pracovných nadstavieb, ramenový nosič kontajnerov a sada 5 kusov vaňových kontajnerov každý v objeme 5m3.  Kontajnery budú umiestnené v rámci mesta na uliciach: Mládeže , M. Benku, Kalinčiakova ul.  (pri škôlke), Mojmírova, 1. Mája. Tri kontajnery budú slúžiť na zber drobného stavebného odpadu a dva kontajnery na zber objemového odpadu. Kontajnery budú presne označené pre príslušný typ odpadu a ich umiestnenie bude zverejnené na úradnej tabuli a www stránke mesta.  Navrhované technické riešenie je určené na pokrytie predpokladanej kapacity vytvoreného drobného stavebného  a objemného odpadu. Realizáciou projektu dosiahneme hodnotu merateľných ukazovateľov, ktorými sú: P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 310 t/rok a P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu 310 t/rok. V záujmovom území, v meste Zlaté Moravce, v ktorom sa bude realizovať projekt žije celkovo 12 843 obyvateľov, ktorí sú aj cieľovou skupinou projektu. Prínosom projektu je vytvorenie 1 pracovného miesta.    

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.07.2021
Celková suma
368,790 €
Vlastné zdroje
18,439 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
15.12.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
09.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
310,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
396,55 (t/rok)
Cieľ
310,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Univerzálny nosič pracovných nadstavieb

Faktúra č. FVo-36/2021

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Ramenný nosič kontajnerov

Faktúra č. FVo-34/2021

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Sada vaňových kontajnerov

Faktúra č. FVo-35/2021

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 06/2021

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 04/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 05/2021- odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér - interný (DoVP) - 03/2021 - odvody

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Zlaté Moravce
IČO
00308676
Názov
MB SERVIS, s.r.o.
IČO
44020091
Názov
MB SERVIS, s.r.o.
IČO
44020091
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.